GOGA.TV
რა ელით სხვადასხვა წელში დაბადებულ სასწორებს - 2020 წლის ჩინური ჰოროსკოპი
 • რა ელით სხვადასხვა წელში დაბადებულ სასწორებს - 2020 წლის ჩინური ჰოროსკოპი

  სას­წო­რი - ხარი

  უნდა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ ყვე­ლა­ფე­რი ძვე­ლი­სა და მოყირ­ჭე­ბუ­ლის­გან. გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, მო­ი­ცი­ლეთ უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნე­ბი და ნა­ხავთ, რომ ცხოვ­რე­ბა უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­გეც­ვლე­ბათ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მარ­ტო­ხე­ლა ნიშ­ნებს. რო­მა­ნი შე­იძ­ლე­ბა კო­ლე­გას­თან წა­მო­ი­წყოთ. თუმ­ცა და­ქორ­წი­ნე­ბას ნუ იჩ­ქა­რებთ. თავ­და­პირ­ვე­ლად სა­მო­ქა­ლა­ქო ქორ­წი­ნე­ბა ჯო­ბია, უკეთ გა­იც­ნობთ ერ­თმა­ნეთს.

  სას­წო­რი - ვირ­თხა

  კომ­ფორ­ტუ­ლად და მშვი­დად იქ­ნე­ბით. ვე­რა­ნა­ი­რი დაბ­რკო­ლე­ბა ვერ გძლევთ. ამა­ზე ვირ­თხა იზ­რუ­ნებს. ეცა­დეთ, ნაკ­ლე­ბად მი­უ­თი­თოთ ახალ კო­ლე­გებს შეც­დო­მებ­ზე, ეს უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს აგა­რი­დებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი წვე­უ­ლე­ბე­ბი. იმოგ­ზა­უ­რეთ ან იყი­დეთ უძარ­ვი ქო­ნე­ბა. ფული გა­მოჩ­ნდე­ბა, მთა­ვა­რია, სურ­ვი­ლი გქონ­დეთ.

  სას­წო­რი - ვე­ფხვი

  წარ­მა­ტე­ბებს ღირ­სე­ბის მი­ხედ­ვით მი­ი­ღებთ. სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლით. ყვე­ლა­ფერ ცუდს კი მარ­ტი­ვად აი­რი­დებთ. თუმ­ცა, მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში სა­კუ­თა­რი თვის იმე­დი მე­ტად უნდა გქონ­დეთ, ვიდ­რე ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის. შე­მოდ­გო­მა­ზე ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ქრო­ნი­კულ და­ა­ვა­დე­ბებს. ამინდს ნუ და­აბ­რა­ლებთ, თუ თავს შე­უძ­ლოდ იგ­რძნობთ.

  სას­წო­რი - დრა­კო­ნი

  უნდა შე­იც­ვა­ლოთ მოქ­მე­დე­ბის ტაქ­ტი­კა და ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი. რაც უფრო ცხვი­რა­წე­უ­ლი იქ­ნე­ბით, მით გა­გი­ფუჭ­დებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა ელით. ოჯა­ხი და შვი­ლე­ბის ყოლა თუ გსურთ, გა­აქ­ტი­ურ­დით.

  სას­წო­რი - კატა/კურ­დღე­ლი

  ნუ და­ხარ­ჯავთ დრო­სა და ენერ­გი­ას ტყუ­ი­ლად. ნამ­დვი­ლად ნი­ჭი­ე­რი ხართ და ეცა­დეთ, მე­ტად შეძ­ლოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის რე­ა­ლი­ზე­ბა. ზო­გი­ერთს სა­უ­კუ­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა ელის. თქვენ­თვის სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებთ. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ ფი­ზი­კურ დატ­ვირ­თვას. აგ­რეთ­ვე ალ­კოჰოლ­სა და ხშირ ფრე­ნებს. უნდა ის­წრა­ფო­დეთ ჰარ­მო­ნი­ი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის­კენ, ნუ გა­ი­ფუ­ჭებთ ჯან­მრთე­ლო­ბას.

  სას­წო­რი - გვე­ლი

  უამ­რავ საქ­მეს მო­აგ­ვა­რებთ და წლის ბო­ლოს სა­კუ­თა­რი თა­ვით ამა­ყი იქ­ნე­ბით. არა­ვინ გპირ­დე­ბათ, რომ მარ­ტი­ვად იქ­ნე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი, მაგ­რამ ტკბო­ბაც შე­სა­ბა­მი­სი იქ­ნე­ბა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ხში­რად მო­გი­წევთ მივ­ლი­ნე­ბა­ში გამ­გზავ­რე­ბა. ფი­ნან­სე­ბის გამო ნუ ნერ­ვი­უ­ლობთ, ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში საკ­მა­რი­სი თან­ხა გექ­ნე­ბათ.

  სას­წო­რი - ცხე­ნი

  პო­ზი­ტი­უ­რად შე­ხე­დეთ იმას, რაც ადრე რთუ­ლი გეჩ­ვე­ნე­ბო­დათ. ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­შიც კი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვალთ. უმე­ტე­სო­ბას პერ­სპექ­ტი­უ­ლი და მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი სამ­სა­ხუ­რის შოვ­ნა მო­უნ­დე­ბა. და­გე­ძა­ბე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ქმრის ნა­თე­სა­ვებ­თან. აგ­რეთ­ვე, გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას ითხოვს ბავ­შვე­ბის სწავ­ლი­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბი.

  სას­წო­რი - თხა/ცხვა­რი

  ძველ პრობ­ლე­მებ­საც მო­აგ­ვა­რებთ და ახ­ლებ­საც. მზად იყა­ვით სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის. თუ იზარ­მა­ცებთ, ვერც კა­რი­ე­რას ვერ გა­ი­კე­თებთ და ვერც ფულს მი­ი­ღებთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო გე­ლით. მარ­ტო­ო­ბა ნამ­დვი­ლად არ გე­მუქ­რე­ბათ. თუ ჯან­მრთე­ლო­ბას არ მი­ხე­დავთ, ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცია დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

  სას­წო­რი - მა­ი­მუ­ნი

  სი­ახ­ლე­ე­ბი­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის წელი და­გიდ­გათ. მთა­ვა­რია, არ მოც­დეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან საქ­მე­ებს. იყა­ვით კე­თილ­გო­ნი­ე­რი. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, კარ­დი­ნა­ლუ­რად შე­გეც­ვლე­ბათ ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფე­რი 10 ნა­ბი­ჯით წინ უნდა გათ­ვა­ლოთ. შე­იძ­ლე­ბა არა­ორ­დი­ნა­რულ ადა­მი­ანთნ გა­ა­ბათ რო­მა­ნი.

  სას­წო­რი - ძაღ­ლი

  კრე­ა­ტი­ულ ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რა და გრან­დი­ო­ზუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი გე­ლით. ცვლი­ლე­ბე­ბის, მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვის გზას და­ად­გე­ბით. პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში ძვე­ლი მე­გო­ბა­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ, მაგ­რამ გახ­სოვ­დეთ, რომ მხო­ლოდ თქვენს ბრძნულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა.

  სას­წო­რი - ღორი

  სწო­რად შე­ა­ფა­სეთ ბე­დის სა­ჩუქ­რე­ბი და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი. ყურს ნუ და­უგ­დებთ გა­მო­უც­დე­ლი, არა­კომ­პე­ტენ­ტუ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის რჩე­ვებს. ზო­გი­ერ­თი სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­და­წყვეტს გამ­გზავ­რე­ბას. მშვი­დად მო­აგ­ვა­რეთ ნა­თე­სა­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. თუ ჯან­მრთე­ლო­ბის მი­მართ ყუ­რა­დღე­ბით არ იქ­ნე­ბით, ექი­მებ­ში სირ­ბი­ლი არ აგ­ცდე­ბათ.

  სას­წო­რი - მა­მა­ლი

  სი­ურპრი­ზე­ბით აღ­სავ­სე წელი გე­ლით ბიზ­ნე­სის, სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ფი­ნან­სე­ბის სფე­რო­ში. შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ჭირ­დეთ, მაგ­რამ წარ­სულ­ში უნდა და­ტო­ვოთ წარ­სუ­ლი. თუ სამ­სა­ხურ­ში წინსვლა გსურთ, თა­მა­მად და­ე­ლა­პა­რა­კეთ უფ­როსს. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი, და­ეხ­მა­რეთ თა­ნამ­შრომ­ლებს პრო­ექ­ტე­ბის გა­ნი­თა­რე­ბა­ში. გირ­ჩევთ, ეკო­ნო­მი­უ­რად იცხოვ­როთ.
  წყარო: ambebi.ge/astrology
  654 ნახვა
  25-11-2019, 00:22