GOGA.TV
7 ზოდიაქოს ნიშანი, რომელსაც საშიში სილამაზე აქვს. უფრთხილდით!
 • 7 ზოდიაქოს ნიშანი, რომელსაც საშიში სილამაზე აქვს. უფრთხილდით!

  აი, რო­მე­ლი ქა­ლე­ბი არი­ან ყვე­ლა­ზე სა­ში­შე­ბი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით:

  მო­რი­ე­ლი

  ქალი მო­რი­ე­ლი - ძა­ლი­ან ვნე­ბი­ა­ნი, იდუ­მა­ლი, აზ­რი­ა­ნი და ბუ­ნე­ბით სა­ში­ში ნი­შა­ნია. მისი გა­მო­ხედ­ვა მწვე­ლია. ის თა­ვად ირ­ჩევს, ვის­თან სურს ყოფ­ნა. ქალი მო­რი­ე­ლი ყვე­ლა თქვენს სა­ი­დუმ­ლოს მარ­ტი­ვად ამო­იც­ნობს, რად­გან რთუ­ლია მას რამე და­უ­მა­ლოთ. ში­ნა­გა­ნად ძლი­ერ მო­რი­ელს შე­უძ­ლია სი­ლა­მა­ზით მო­ა­ჯა­დო­ვოს. ბევ­რმა მა­მა­კაც­მა ყვე­ლა­ფე­რი მი­ა­ტო­ვა ქალ მო­რი­ელ­თან ყოფ­ნის­თვის.

  ვერ­ძი

  ქალი ვერ­ძი - ეს ტემ­პე­რა­მენ­ტუ­ლი და ში­ნა­გა­ნად ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი ნი­შა­ნია. მას არ უყ­ვარს სუს­ტე­ბი, თუმ­ცა არც ამ­პარ­ტავ­ნებს აღ­მერ­თებს. წარ­მა­ტე­ბის დევ­ნა­ში შე­უძ­ლია მა­მა­კაცს წინ გა­უს­წროს, მაგ­რამ ამას­თა­ნა­ვე ღირ­სე­უ­ლის და ძლი­ე­რის ერ­თგუ­ლი მე­გო­ბა­რი იქ­ნე­ბა. ქალი ვერ­ძი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი სი­ლა­მა­ზით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რო­მე­ლიც ეფექ­ტუ­რად მოგ­ვევ­ლი­ნე­ბა და ასე­ვე ეფექ­ტუ­რად დაგვტო­ვებს.

  ლომი

  ქალი ლომი მა­მა­კა­ცის­გან გმი­რო­ბას ელის, ბევ­რი მას ფერ­ხთ უფენს მთელ სიმ­დიდ­რეს, მაგ­რამ ეს კი­დევ არ ნიშ­ნავს იმას, რომ დე­დო­ფა­ლი ლომი თქვენ აგირ­ჩევთ. ის ლა­მაზ­მა­ნია, რო­მელ­საც მუდ­მი­ვად ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ყოფ­ნა სურს. მხო­ლოდ ის გახ­დე­ბა მისი ქმა­რი, ვინც მას ადი­დებს. ისი­ნი საკ­მა­ოდ სა­ში­ში პი­როვ­ნე­ბე­ბი არი­ან, რამ­დე­ნა­დაც გზა­ზე არა­ერ­თს გა­უ­ტე­ხავს გულს.

  თხის რქა

  ქალი თხის რქა მიმ­ზიდ­ვე­ლია სა­კუ­თა­რი სი­დი­ა­დით, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბით, სიბ­რძნით. ისი­ნი ნამ­დვი­ლი ქა­ლე­ბი არი­ან, სა­უ­კე­თე­სო მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბით. ქალი თხის რქა ში­ნა­გა­ნად ძლი­ე­რია. ის ისე­თია, რო­გო­რიც სურს თავი წარ­მო­ა­ჩი­ნოს. ეს ბრძე­ნი, მტკი­ცე, ღრმა ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­როს მქო­ნე პი­როვ­ნე­ბაა. არ უყ­ვარს სუს­ტე­ბი და მხო­ლოდ ნამ­დვილ მა­მა­კაცს ეძებს.

  მშვილ­დო­სა­ნი

  ქალი მშვილ­დო­სა­ნი სა­ში­შია თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სად­მი მისი სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ახა­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის წყურ­ვი­ლის გამო. მო­ხედ­ვას ვერ მო­ას­წრებთ, როცა ის უკვე და­კა­ვე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მისი მე­გობ­რე­ბით, საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე­ე­ბით, ამ გა­სა­ო­ცა­რი სამ­ყა­როს შეც­ნო­ბით. მშვილ­დო­სანს შე­უძ­ლია ერ­თგუ­ლი მე­გო­ბა­რი იყოს, მაგ­რამ მისი მარ­თვის უფ­ლე­ბას არა­ვის მის­ცემს. მი­სით შე­იძ­ლე­ბა მხო­ლოდ აღ­ფრთო­ვან­დეთ და გიყ­ვარ­დეთ.

  მერ­წყუ­ლი

  ქალი მერ­წყუ­ლი ძა­ლი­ან მი­უწ­ვდო­მე­ლი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი და შე­უც­ნო­ბე­ლია. ახლა ის იღი­მის და თქვენ ფიქ­რობთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გა­დაა - ის თქვე­ნია. თუმ­ცა რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში მას თქვე­ნი არ­სე­ბო­ბა და­ა­ვი­წყდე­ბა და საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე­ე­ბის გა­სა­კე­თებ­ლად გა­იქ­ცე­ვა. მერ­წყუ­ლი მშვე­ნი­ა­ე­რია, ის სხვებს არ ჰგავს. ისი­ნი სა­ო­ცა­რი ქა­ლე­ბი არი­ან, რომ­ლე­ბიც მათი მი­უწ­ვდომ­ლო­ბით ხიბ­ლა­ვენ.

  ქალ­წუ­ლი

  ქალი ქალ­წუ­ლი ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფერს მის მიერ შედ­გე­ნი­ლი პუნ­ქტე­ბის მი­ხედ­ვით აკე­თებს. ის ყო­ველ­თვის გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი, მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და ტაქ­ტი­ა­ნია. ქალ­წუ­ლი ქა­ლუ­რი და ამას­თა­ნა­ვე სუ­ლი­ე­რად ძლი­ე­რი პი­როვ­ნე­ბაა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ზე ზრუნ­ვა მარ­ტი­ვი არ არის - ის ძა­ლი­ან მომ­თხოვ­ნია. ეს არის ქალი, რომ­ლის მო­პო­ვე­ბაც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე უნდა გაგ­რძელ­დეს.
  წყარო: ambebi.ge/astrology
  523 ნახვა
  27-11-2019, 23:53