GOGA.TV
აირჩიე ტაროს კარტი და მიიღე რჩევა, რომელიც 2020 წელს აუცილაბლად უნდა გაითვალისწინოთ
 • აირჩიე ტაროს კარტი და მიიღე რჩევა, რომელიც 2020 წელს აუცილაბლად უნდა გაითვალისწინოთ

  აირ­ჩი­ეთ სა­მი­დან ერთ-ერთი კარ­ტი. იპოვ­ნეთ შე­სა­ბა­მი­სი პა­სუ­ხი და მი­ი­ღეთ მთა­ვა­რი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი რჩე­ვა 2020 წლის­თვის.

  1. თუ პირ­ვე­ლი ბან­ქო აირ­ჩი­ეთ - თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის დრო დად­გა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ამ ცვლი­ლე­ბე­ბის. იცო­დეთ, რომ ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი მხო­ლოდ პო­ზი­ტივს მო­ი­ტანს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ნუ მის­ცემთ სა­შუ­ა­ლე­ბას შიშს სირ­თუ­ლე­ე­ბის შექ­მნის სა­შუ­ა­ლე­ბას.

  თქვენ იმ ადა­მი­ან­თა კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბით, რომ­ლე­ბიც მზად არი­ან სხვე­ბის გამო თავი მსხვერ­პლად გას­წი­რონ. 2020 წელს მა­ინც და­უთ­მეთ სა­კუ­თარ თავს დრო, იზ­რუ­ნეთ, პირ­ველ რიგ­ში, სა­კუ­თარ თავ­ზე და მი­ი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც, პირ­ველ რიგ­ში, თქვენ მო­გი­ტანთ სარ­გე­ბელს.

  ხში­რად გა­ა­ტა­რეთ დრო მყუდ­რო გა­რე­მო­ში, მი­ე­ცით თავს გან­ტვირ­თვის სა­შუ­ა­ლე­ბა. მხო­ლოდ ამ შემ­თხვე­ვა­ში გექ­ნე­ბათ და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და იპო­ვით ჰარ­მო­ნი­ას.

  2. თუ მე­ო­რე ბან­ქო აირ­ჩი­ეთ - ეს მი­უ­თი­თებს, რომ უფრო მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბას. თუ გყავთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი, უფრო ხში­რად უნდა იყოთ მის გვერ­დით. თქვენ ერ­თმა­ნე­თის­თვის შთა­გო­ნე­ბის წყა­რო გახ­დე­ბით. ერ­თად შეძ­ლებთ იყოთ წარ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბი და გახ­დეთ უფრო მდიდ­რე­ბი.

  თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, 2020 წელი ნამ­დვილ სიყ­ვა­რულს გა­პოვ­ნი­ნებთ. შეხ­ვდე­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბულ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც თქვენს ცხოვ­რე­ბას მთლი­ა­ნად შეც­ვლის უკე­თე­სო­ბის­კენ.

  სა­მო­მავ­ლოდ, თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა სავ­სე იქ­ნე­ბა ბევ­რი ახა­ლი ნაც­ნო­ბით, ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით, ახა­ლი მე­გობ­რე­ბით. მი­ი­ღებთ ახალ, წარ­მა­ტე­ბის მომ­ტან შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. მაგ­რამ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ 2020 წელი სიყ­ვა­რულს უნდა და­უთ­მოთ და კა­რი­ე­რა, სამ­სა­ხუ­რე­ბი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბა ცოტა ხნით უკა­ნა პლან­ზე გა­და­წი­ოთ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში ცხოვ­რე­ბა და­გარ­წმუ­ნებთ, რომ ოც­ნე­ბე­ბი ნამ­დვი­ლად ხდე­ბა.

  3. თუ მე­სა­მე ბან­ქო აირ­ჩი­ეთ - თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის დრო დად­გა. თა­მა­მად გა­დად­გით ქმე­დი­თი ნა­ბი­ჯე­ბი, ნუ იქ­ნე­ბით სი­რაქ­ლე­მას პო­ზა­ში და თვა­ლი გა­უს­წო­რეთ სირ­თუ­ლე­ებს. თქვენ იმ ადა­მი­ან­თა კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბით, რომ­ლებ­საც ძა­ლი­ან უჭირთ სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა.

  ამავდრო­უ­ლად, არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ მი­ი­ღოთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი სხვე­ბის რჩე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე. მო­უს­მი­ნეთ თქვენს გუ­ლის­თქმას, ინ­ტუ­ი­ცი­ას, ის არა­სო­დეს ცდე­ბა და აუ­ცი­ლებ­ლად და­გა­ყე­ნებთ სწორ გზა­ზე.

  და­ა­ლა­გეთ გო­ნე­ბა­ში პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი და იმოქ­მე­დეთ გეგ­მის მი­ხედ­ვით. პირ­ველ რიგ­ში, ის საქ­მე გა­ა­კე­თეთ, რო­მე­ლიც თქვენ­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია. უნდა შეძ­ლოთ და აჰ­ყვეთ ცხოვ­რე­ბის რიტმს. 2020 წელს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გან­ტვირ­თვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის დრო არ არის. უამ­რა­ვი პრობ­ლე­მა და­გიგ­როვ­დათ და ეს პრობ­ლე­მე­ბი უნდა მო­აგ­ვა­როთ.
  წყარო: ambebi.ge/astrology
  546 ნახვა
  30-11-2019, 00:24