GOGA.TV
ტყუპების 2020 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი - საწინააღმდეგო სქესისგან დიდ ყურადღებას იგრძნობთ, დაუვიწყარი შეხვედრა გელით
 • ტყუპების 2020 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი - საწინააღმდეგო სქესისგან დიდ ყურადღებას იგრძნობთ, დაუვიწყარი შეხვედრა გელით

  მოვ­ლე­ნე­ბი, შეხ­ვედ­რე­ბი, ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა, პრო­ექ­ტე­ბი, კავ­ში­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა - დატ­ვირ­თუ­ლი წელი გე­ლით. ვერც ეთი წუთი ვერ გა­ჩერ­დე­ბით უსაქ­მუ­რად. სა­სურ­ვე­ლია, ამ თავ­ბრუ­დამ­ხვევ მოვ­ლე­ნებ­ში სა­კუ­თა­რი თავი არ და­კარ­გოთ და არც ავან­ტი­უ­რა­ში გა­ეხ­ვეთ.

  უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ი­ღებთ და ის თქვენ სა­სი­კე­თოდ უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ. ის და­გეხ­მა­რე­ბათ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი და­ი­ვი­წყე­ბენ, რომ ოდეს­ღაც მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბი გახ­დნენ. პი­რი­ქით, სა­წი­ნაღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­გან დიდ ყუ­რა­დღე­ბას იგ­რძნობთ. ზო­გი­ერთს მყა­რი კავ­ში­რის და ოჯა­ხის შექ­მნა მო­უნ­დე­ბა. 2020 წელს უამ­რა­ვი მი­მარ­თუ­ლე­ბით შეძ­ლებთ გან­ვი­თა­რე­ბას და თქვენ­თვის სა­სურ­ველს უნდა ჩა­ე­ჭი­დოთ.

  ზა­ფხულ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად აი­ღეთ შვე­ბუ­ლე­ბა და გა­ა­ტა­რეთ ის ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე. კარ­გს იზამთ, თუ იზ­რუ­ნებთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, ჩა­ი­ტა­რებთ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბელ პრო­ცე­დუ­რებს. ეცა­დეთ, არ გა­და­იტ­ვირ­თოთ. ვირ­თხის წელ­ში შე­გიძ­ლი­ათ შე­იც­ვა­ლოთ იმი­ჯი, ხში­რად შეხ­ვდეთ კოს­მე­ტო­ლოგს, სტი­ლისტს.

  შე­მოდ­გო­მა­ზე შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბას, მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბად სამ­სა­ხურს. თუმ­ცა, ფულ­ზე მეტ სი­ა­მოვ­ნე­ბას ამ პრო­ექ­ტში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა მო­გი­ტანთ. ხში­რად შეხ­ვდით ნა­თე­სა­ვებს, და­ეხ­მა­რეთ მათ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში.

  სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბის პროგ­ნო­ზი 2020 წლის­თვის

  მშვე­ნი­ე­რი, რო­მან­ტი­კუ­ლი პე­რი­ო­დი და­გიდ­გათ. მთვა­რია, მე­ტად გა­მო­ი­ჩი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. ნუ ეც­დე­ბით ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­და­კე­თე­ბას, მი­ი­ღეთ მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით სი­ა­მოვ­ნე­ბა. თუ უკვე გყავთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი, იყა­ვით მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მგრძნო­ბი­ა­რე მის მი­მართ. ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე ხართ გა­და­სუ­ლი და სულ და­კარ­გეთ სი­ურპრი­ზე­ბის კე­თე­ბი­სა და ყუ­რა­დღე­ბის გა­მო­ხატ­ვის უნა­რი.

  ვირ­თხის წელ­ში და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბი ხში­რად იეჭ­ვი­ა­ნე­ბენ, მი­ზე­ზით ან უმი­ზე­ზოთ. და ეს შე­იძ­ლე­ბა უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის მი­ზე­ზი გახ­დეს. თუ კავ­ში­რის გამ­ყა­რე­ბა გსურთ, უსა­ფუძ­ვლო ეჭ­ვე­ბით ან ფაქ­ტე­ბის არარ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ადა­მი­ანს შე­უ­რა­ცხყო­ფას ნუ მი­ა­ყე­ნებთ.

  და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა ვა­ლის აღე­ბა­მაც კი მო­გი­წი­ოთ. ფული რე­მონ­ტის, ბი­ნის კე­თილ­მო­სა­წყო­ბად დაგ­ჭირ­დე­ბათ. ნუ აი­ღებთ იმა­ზე მეტ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას, ვიდ­რე შე­გიძ­ლი­ათ, რომ შე­ას­რუ­ლოთ. აგ­რეთ­ვე, ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ, რო­ბო­ტი არ ხართ.

  მარ­ტო­ხე­ლა ტყუპს 2020 წელს და­უ­ვი­წყა­რი შეხ­ვედ­რა ელის. მაგ­რამ თუ თავს ამაყ და ამ­პა­რა­ტა­ვან ადა­მი­ა­ნად წარ­მო­ა­ჩენთ, არა­ფე­რი კარ­გი არ გა­მო­გი­ვათ. ძა­ლი­ან ბევ ტყუპს ახალ­გაც­ნო­ბილ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა სწრა­ფად გა­ნუ­ვით­რდე­ბა. თუმ­ცა, თქვე­ნი გა­და­სა­წყვე­ტია, ერ­თად დარ­ჩე­ბით, თუ გა­წყვეტთ კავ­შირს.

  წლის ბო­ლოს კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. მხო­ლოდ პო­ზი­ტი­ურს და­ე­ლო­დეთ. შე­იძ­ლე­ბა ახალ ბი­ნა­ში მო­გი­წი­ოთ გა­დას­ვლამ. შე­იძ­ლე­ბა ცო­ლის/ქმრის სტა­ტუ­სი მი­ი­ღოთ.

  2020 წლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი ტყუ­პის­თვის

  ყუ­რა­დღე­ბის გა­რე­შე წლის მმარ­თვე­ლი არ დაგ­ტო­ვებთ, მაგ­რამ ვერ გე­ტყვით, რომ პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში სტა­ბი­ლუ­რო­ბა გე­ლით. ვირ­თხა მუ­დამ მო­გი­მარ­თავთ ხელს ახალ წა­მო­წყე­ბებ­ში. მთა­ვა­რია, თვად მო­ინ­დო­მოთ. მთა­ვა­რია, ტემ­პი არ და­აგ­დოთ. გა­ზა­ფხულ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი და მივ­ლი­ნე­ბე­ბი გე­ლით.

  შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე გექ­ნე­ბათ. მაგ­რამ დას­ვე­ნე­ბა და ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ თქვენ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნე­ბის, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. ზოგ­ჯერ საქ­მე­ებს დრო­უ­ლად უნდა ჩა­მო­ცილ­დეთ. დახ­მა­რე­ბა­ზე ერ­თგუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი უარს არ გე­ტყვი­ან. ფუ­ლის გა­რე­შე არ დარ­ჩე­ბით. მთვა­რია, ის­წავ­ლოთ მათი ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯვა.

  2020 წლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი ტყუ­პის­თვის

  სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბის წელი და­გიდ­გათ. რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბი­და­ნაც კი იპო­ვით მარ­ტივ გა­მო­სა­ვალს. გა­რეგ­ნო­ბი­თაც სა­სი­ა­მოვ­ნო ხართ და თქვე­ნი ნიჭი და გა­მოც­დი­ლე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­და­არ­ჩი­ნოთ საქ­მეც, რე­პუ­ტა­ცი­აც და საქ­მე­ე­ბიც. გა­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი ჰობი. და­ეს­წრე­ბით თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო კურ­სებ­სა და სე­მი­ნა­რებს. მთვა­რია, ენერ­გია სწო­რი მი­მარ­თლე­ბით მი­მარ­თოთ.

  2020 წელს რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა გე­ლით. ამ შეხ­ვედ­რე­ბის შემ­დეგ ყვე­ლა ყო­ფი­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა უსი­ცო­ცხლოდ მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. იყა­ვით მე­ტად ყუ­რა­დღე­ბით პარტნი­ო­რის მი­მართ. მეტი დრო და­უთ­მეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, ხში­რად მი­ა­კი­თხეთ მკურ­ნალ ექიმს.

  ბიზ­ნეს-ლედი ტყუ­პი წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­წი­ნა­უ­რე­ბაც. ეცა­დეთ, ემო­ცი­ე­ბით კი არა, ცივი გო­ნე­ბით იმოქ­მე­დოთ.

  2020 წლის ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი

  თუ ყუ­რა­დღე­ბით არ იქ­ნე­ბით, 2020 წელს და­ხარ­ჯავთ ყვე­ლა და­ნა­ზოგს, რა­საც აქამ­დე აგ­რო­ვებ­დით. და ვერც მიხ­ვდე­ბით, ფული სად გა­გებ­ნათ. ნუ შე­ი­ძენთ ყვე­ლა­ფერს, რა­საც ხე­დავთ.

  და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო გა­მო­უჩ­ნდე­ბა დი­ზა­ი­ნის, პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბიზ­ნეს­ში მო­მუ­შა­ვე­ებს. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ ფული სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც კი და­ა­ბან­დოთ.

  წლის და­სა­წყის­ში ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე მე­ტად ეკო­ნო­მი­უ­რი უნდა იყოთ. მოგ­ზა­უ­რო­ბა შე­გიძ­ლი­ათ გა­ზა­ფხუ­ლი-ზა­ფხუ­ლის­თვის გა­და­ი­ტა­ნოთ. ძვირ­ფა­სი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა­საც არ გირ­ჩევთ.

  სამ­სა­ხურ­ში, კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­თვის მა­ტე­რი­ა­ლურ ჯილ­დოს მი­ი­ღებთ. ზედ­მე­ტი ფული შე­იძ­ლე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბის, ოპე­რა­ცი­ის ან მი­სა­მარ­თის შეც­ვლის­თვის გა­მო­გად­გეთ.

  ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. მო­ე­რი­დეთ შუ­რი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქტს. იყა­ვით კე­თილ­გო­ნი­ე­რი. გახ­სოვ­დეთ, რომ ზო­გი­ერ­თი ელო­დე­ბა, რო­დის რა შე­გეშ­ლე­ბათ, რომ მო­მენ­ტით ისარ­გებ­ლოს.

  ზო­გი­ერ­თმა თან­ხა შე­იძ­ლე­ბა ლა­ტა­რი­ა­შიც კი მო­ი­გოს. აზარ­ტულ თა­მა­შებს მო­ე­რი­დეთ. თუ ხვდე­ბით, რომ გა­რის­კვა არ ღირს, ენ­დეთ ინ­ტუ­ი­ცი­ას.

  2020 წლის კა­რი­ე­რის პროგ­ნო­ზი

  ვერ გე­ტყვით, რომ პრე­ზი­დენ­ტი გახ­დე­ბით, მაგ­რამ და­წი­ნა­უ­რე­ბა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია. თა­ნაც, იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მინ­დო­მებთ და საქ­მეს შუა გზა­ზე არ მი­აგ­დებთ. იყა­ვით მე­ტად რე­ა­ლის­ტუ­რი. ზო­გი­ერთ მოვ­ლე­ნას იუ­მო­რით, ზოგ­საც სარ­კაზ­მით უნდა შე­ხე­დოთ.

  გაფრ­თხილ­დით, არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი დო­კუ­მენ­ტებ­ში. არა­ვის მის­ცეთ უფ­ლე­ბა, რომ თქვე­ნი ფული გაფ­ლან­გოს ან თა­ვი­სი სურ­ვი­ლით გა­ნა­გოს. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, როცა საქ­მე სამ­სა­ხურს და ფი­ნან­სებს ეხე­ბა. ჰკი­თხეთ რჩე­ვა თქვენ­ზე გა­მოც­დი­ლებს. აგ­რეთ­ვე, კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის მხარ­და­ჭე­რაც გექ­ნე­ბათ. გა­ზა­ფხულ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე გახ­შირ­დე­ბა მივ­ლი­ნე­ბა შორ მან­ძილ­ზე. მუ­შა­ო­ბი­სას კარ­გად გათ­ვა­ლეთ თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი.

  2020 წლის ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი

  ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი მა­შინ გექ­ნე­ბათ, როცა სიმპტო­მებს ყუ­რა­დღე­ბას არ მი­აქ­ცევთ. არც ერთი ნი­უ­ნა­სიც კი არ უნდა გა­ა­ტა­როთ. პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ სწო­რი კვე­ბა და ვარ­ჯი­ში. ეს უკა­ნას­კნე­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბით ეხე­ბა მას, ვი­საც ხერ­ხე­მა­ლი, მყე­სე­ბი და კუჭი აწუ­ხებთ. მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ გა­დატ­ვირ­თვას. მო­სა­ლოდნ­ლია ტრავ­მე­ბი და გა­დაღ­ლი­ლო­ბას. იყა­ვით ფრთხი­ლად სა­ვარ­ჯი­შო დარ­ბაზ­ში.

  თუ დრო და სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვთ, გა­ზა­ფხულ­ზე რამ­დე­ნი­მე დღით ქა­ლაქ­გა­რეთ და­ის­ვე­ნეთ. ეცა­დეთ, არ გა­ცივ­დეთ. ჩა­ი­ტა­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტის გა­სა­ძი­ე­რე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი. გა­და­ეჩ­ვი­ეთ ალ­კოჰოლ­სა და მო­წე­ვას. მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი, და­ლი­ეთ და­მა­წყნა­რე­ბე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი ან ბა­ლა­ხე­ბის ნა­ყე­ნე­ბი.

  რა გე­ლით თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - უამ­რა­ვი სა­კი­თხი და საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი.

  თე­ბერ­ვა­ლი - შე­და­რე­ბით გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა და ამო­ი­სუნ­თქავთ.

  მარ­ტი - სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბის და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის თვეა.

  აპ­რი­ლი - შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი გა­მო­გიჩ­ნდეთ ან ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი.

  მა­ი­სი - უმ­ჯო­ბე­სია, ეს თვე ოჯახს, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და­უთ­მოთ.

  ივ­ნი­სი - ფუტ­კა­რი­ვით მო­გი­წევთ შრო­მა.

  ივ­ლი­სი - არ და­უშ­ვათ საქ­მე­ებ­ში შეც­დო­მე­ბი.

  აგ­ვის­ტო - ჯილ­დო­ე­ბის მი­ღე­ბის თვეა.

  სექ­ტემ­ბე­რი - სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლით ოჯახ­ში.

  ოქ­ტომ­ბე­რი - უნდა გაძ­ლი­ერ­დებთ კონ­კუ­რენ­ტებ­თან ბრძო­ლა­ში.

  ნო­ემ­ბე­რი - მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­წი­ნა­უ­რე­ბა. გაფრ­თხილ­დით, შეც­დო­მე­ბი არ და­უშ­ვათ დო­კუ­მენ­ტებ­ში.

  დე­კემ­ბე­რი - გა­და­ხე­დეთ იმ საქ­მე­ებს, რა­საც მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აგ­ვა­რებ­დით.
  530 ნახვა
  6-12-2019, 23:54