GOGA.TV
2020 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - "რომანტიკული თავგადასავლებისგან თავბრუ დაგეხვევათ"
 • 2020 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - "რომანტიკული თავგადასავლებისგან თავბრუ დაგეხვევათ"

  მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ისე­თი შეგ­რძნე­ბა გექ­ნე­ბათ, თით­ქოს ფა­რუ­ლი კა­მე­რით გი­ღე­ბენ. ხში­რად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­გი­მარ­თლებთ ხოლ­მე. ეს ეხე­ბა სამ­სა­ხურ­საც, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თე­მა­საც და მოგ­ზა­უ­რო­ბა­საც. ერთი სი­ტყვით, ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში სი­ა­მოვ­ნე­ბა გე­ლით. საქ­მი­ა­ნი კუ­თხით მე­ტად დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით. ანა­ლი­ზის, გა­აზ­რე­ბი­სა და დე­ტა­ლებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბის მო­თხოვ­ნა იზ­რდე­ბა.

  არა­ფერ­ზე არ ღირს ნერ­ვი­უ­ლო­ბა. უმ­ჯო­ბე­სია, კარ­გად გა­ერ­კვეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში და იპო­ვოთ თქვენ­თვის მი­სა­ღე­ბი გა­მო­სა­ვა­ლი. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მცი­რე სი­ურპრი­ზიც კი შე­იძ­ლე­ბა ძვი­რად ღი­რე­ბულ სა­ჩუქ­რად მო­გეჩ­ვე­ნოთ. ზა­ფხულ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი­სა და ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი.

  მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ შუ­რი­ან და ბო­როტ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. არა­ვინ იცის, რა ხი­ფათს გა­დაგყრი­ან ისი­ნი. გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­ე­რი­დეთ მათ­თან თქვე­ნი პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გან­ხილ­ვას. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სას მეტი და­ფიქ­რე­ბა გმარ­თებთ, რა უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია თქვენ­თვის: მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა, თუ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი პო­პუ­ლა­რო­ბა?

  წლის ბო­ლოს, დე­კემ­ბრის და­სა­წყის­ში მიხ­ვდე­ბით, რომ ტყუ­ი­ლად არ გიშ­რო­მი­ათ. ჯილ­დოდ სა­ჩუქ­რებ­სა და ფულს მი­ი­ღებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან და მის ნა­თე­სა­ვებ­თან.

  სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბის პროგ­ნო­ზი 2020 წლის­თვის

  საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ მე­ტად მზრუნ­ვე­ლი უნდა იყოთ. და­ა­ნა­ხეთ, რომ მის გვერ­დით ბედ­ნი­ე­რი ხართ და ის თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ადა­მი­ა­ნია. ხოლო, თუ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან და­შო­რე­ბას გა­და­წყვეტთ, ისე მო­ი­ქე­ცით, თით­ქოს არა­ფე­რი მომ­ხდა­რა. ის თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში არც არ­სე­ბუ­ლა. გაგ­რძე­ლეთ ცხოვ­რე­ბა ლა­ღად და - აქ­ტი­უ­რად ახა­ლი პარტნი­ო­რის მო­ძებ­ნა. 2020 წელს ხში­რად უნდა მო­ი­ნა­ხუ­ლოთ ნა­თე­სა­ვე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ხან­დაზ­მუ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც თქვენს დახ­მა­რე­ბას სა­ჭი­რო­ე­ბენ.

  და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. ზოგი ახალ ბი­ნა­ში გა­და­წყვეტს გა­დას­ვლას და ზო­გიც - სა­კუ­თა­რი სახ­ლის აშე­ნე­ბას. მე­უღ­ლე­ე­ბი თუ სა­ერ­თო ბიზ­ნეს­ში ჩა­ერ­თვე­ბით, მე­ტად გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. შე­თან­ხმე­ბუ­ლად უფრო კარ­გად წა­რუ­ძღვე­ბით საქ­მებს. ქორ­წი­ნე­ბა­ში დიქ­ტა­ტო­რო­ბას და კონ­სერ­ვა­ტიზმს არა­ვინ გა­პა­ტი­ებთ. მე­უღ­ლის მი­მართ მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე უნდა იყოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რე­ბენ თი­ნე­ი­ჯე­რო­ბის ასაკ­ში მყო­ფი ბავ­შვე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­აგ­რძე­ლოს სწავ­ლა ან ასე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოს.

  მარ­ტო­ხე­ლებს და­უ­ვი­წყა­რი შეხ­ვედ­რა გე­ლით. მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლას, მშობ­ლი­უ­რი სახ­ლი­დან შორს, სა­ბე­დოს შეხ­ვდე­ბით. იყა­ვით გუ­ლახ­დი­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. ნუ გა­ი­მე­ო­რებთ წარ­სულ­ში ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულს. მო­ი­ცი­ლეთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც გი­ყე­ნებთ, მას­ზე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ხართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. გა­თა­ვი­სუფ­ლდით უსი­ა­მოვ­ნო ფიქ­რე­ბის­გა­ნაც.

  ზა­ფხუ­ლი და ზამ­თა­რი სა­უ­კე­თე­სო სე­ზო­ნე­ბია მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის. შე­გიძ­ლი­ათ ზღვის პი­რას და­ის­ვე­ნოთ ან სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­ემ­გზავ­როთ. მშვე­ნი­ე­რი დას­ვე­ნე­ბა გა­მო­გი­ვათ. ახალ­და­ქორ­წი­ნე­ბულ ქალ­წუ­ლებს იღ­ბა­ლი შვი­ლით და­ა­ჯი­ლო­ებს. შე­იძ­ლე­ბა ძმის­შვი­ლი ან დის­შვი­ლი გე­ყო­ლოთ, რო­მელ­ზეც სა­კუ­თა­რი შვი­ლი­ვით იზ­რუ­ნებთ. აი, აქ კი უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, ჯერ სა­კუ­თარ ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე იფიქ­რეთ.

  2020 წლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი ქალ­წუ­ლე­ბის­თვის

  მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­კი­თხებ­ზე მო­გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა, რაც თქვენ­გან და­მა­ტე­ბით ყუ­რა­დღე­ბა­სა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას მო­ი­თხოვს. ეცა­დეთ არ იწუ­წუ­ნოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის თან­დას­წრე­ბით. ზო­გი­ერ­თი ახალ სფე­რო­ში გა­მოც­დის სა­კუ­თარ თავს და ზო­გიც კერ­ძო ბიზ­ნესს და­ი­წყებს. ფლირ­ტი­სა და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­გან თავ­ბრუ და­გეხ­ვე­ვათ.

  კარ­გი წელი ელით მე­წარ­მე ქალ­წუ­ლებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში. მა­ტე­რი­ა­ლურ დახ­მა­რე­ბას მე­გობ­რე­ბი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის­გა­ნაც მი­ი­ღებთ. ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­უ­მარ­თლებთ სა­რეკ­ლა­მო და შე­მოქ­მე­დე­ბით სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე­ებს. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და თვითკრი­ტი­კუ­ლი. კარ­გი წე­ლია წარ­სულ­ში და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლა­დაც. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ რა­ლის­ტი კი არა, დამ­წყე­ბი მძღო­ლი ხართ.

  2020 წლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი სას­წო­რე­ბის­თვის

  მომ­ხიბ­ვლე­ლი და ჭკვი­ა­ნი ხართ. არა, ად­რეც ასე­თი იყა­ვით, მაგ­რამ წელს უფრო მე­ტად გა­მო­ავ­ლენთ თქვენს სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბებს. ახა­ლი თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბიც გა­მო­გიჩ­ნდე­ბი­ან და ძვე­ლე­ბიც შე­გახ­სე­ნე­ბენ თავს. თუ გა­თხო­ვე­ბა გაქვთ გა­და­წყვე­ტი­ლი, არა­ფე­რი გიშ­ლით ხელს. "თქვენს მა­მა­კაცს" შე­იძ­ლე­ბა კუ­რორტზე შეხ­ვდეთ. ვნე­ბი­ა­ნი რო­მა­ნი კი და­ო­ჯა­ხე­ბით დაგ­ვირ­გვინ­დეს.

  2020 წელს წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. და­ფას­დე­ბა თქვე­ნი ნი­ჭიც და საქ­მი­სად­მი თქვე­ნი ერ­თგუ­ლე­ბაც. იყა­ვით მუ­დამ პირ­ვე­ლი, მუ­დამ მზად სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის და სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვის­თვის. წლის ბო­ლოს, ზამ­თრის პირ­ველ თვე­ში ან მოგ­ზა­უ­რო­ბას გა­და­წყვეტთ, ან ბი­ნის და ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნას. ყვე­ლა საქ­მე­ში ხელი მო­გე­მარ­თე­ბათ.

  2020 წლის ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი

  თუ დრო­უ­ლად არ მო­აგ­ვა­რებთ ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებს, სირ­თუ­ლე­ებს ვერ აი­რი­დებთ. დრო­უ­ლად გა­და­ი­ხა­დეთ ვა­ლე­ბი, კრე­დი­ტე­ბი; გა­ერ­კვი­ეთ მცი­რე ნი­უ­ან­სებ­ში. ზო­გი­ერ­თი საქ­მე შე­იძ­ლე­ბა სი­ზარ­მა­ცის ან გულ­გრი­ლო­ბის გამო მი­ა­ტო­ვოთ. ეცა­დეთ, მეტი ენ­თუ­ზი­აზ­მით ჩა­ერ­თოთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ში.

  თუ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას აპი­რებთ ნივ­თებ­ში, ეცა­დეთ, რომ ისი­ნი ხა­რის­ხი­ა­ნი იყოს. ეცა­დეთ, არ გა­და­ი­ხა­დოთ იმა­ზე ძვი­რი, ვიდ­რე ნივ­თი რე­ა­ლუ­რად ღირს. სა­სურ­ვე­ლია, და­ი­წყოთ ფუ­ლის დაგ­რო­ვე­ბა "შავი დღის­თვის". თუ ხვდე­ბით, რომ საქ­მი­ა­ნო­ბა სა­თა­ნა­დო ფულს არ მო­გი­ტანთ, მას­ზე ენერ­გი­ას ნუ­ღარ და­ხარ­ჯავთ. გა­ზა­ფხულ­ზე შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბით იქ­ნე­ბით აღ­სავ­სე. შე­საძ­ლოა, ახ­ლობ­ლე­ბი გა­მო­ფე­ნის მო­წყო­ბა­ში და­გეხ­მა­რონ ან ზო­გი­ერ­თმა სა­ზღვარ­გა­რეთ მოღ­ვა­წე­ო­ბის შე­მო­თა­ვა­ზე­ბაც მი­ი­ღოს.

  რაც უფრო მე­ტად მო­ინ­დო­მებთ, წლის მბრძა­ნე­ბე­ლი, ვირ­თხა მე­ტად შე­გი­წყობთ ხელს წარ­მა­ტე­ბა­ში. ზო­გი­ერ­თი ბავ­შვო­ბის ჩა­ნა­ფიქ­რებ­საც კი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. რო­გო­რი დაღ­ლი­ლი და საქ­მე­ე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლიც არ უნდა იყოთ, ნუ და­ი­ვი­წყებთ დას­ვე­ნე­ბას, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან დრო­ის გა­ტა­რე­ბას. ნუ და­გე­ნა­ნე­ბათ თან­ხა დას­ვე­ნე­ბა­ზე, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა­ზე.

  კო­მერ­ცი­ულ სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე ქალ­წუ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე მარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. აგ­რეთ­ვე, ნე­ბის­მი­ერ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და­ი­ცა­ვით ვა­დე­ბი. ზოგ­ჯერ პა­ტა­რა საქ­მე­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა დიდ პრო­ექ­ტებ­ზე დიდი მო­გე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ.

  2020 წლის კა­რი­ე­რის პროგ­ნო­ზი

  თუ ადრე კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბი ნაკ­ლე­ბად გა­ღელ­ვებ­დათ, წელს მე­ტად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით. მო­გინ­დე­ბათ, ყვე­ლამ და­ა­ფა­სოს თქვენ მიერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ჯილ­დოც მი­ი­ღოთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ ყვე­ლა საქ­მეს აქვს პლუს/მი­ნუ­სე­ბი და ხან­და­ხან და­ცე­მაც მო­გი­წევთ. მაგ­რამ აი, რო­გორ წა­მოდ­გე­ბით და გა­აგ­რძე­ლებთ საქ­მეს, ეს უკვე თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ეცა­დეთ, ისე იმოქ­მე­დოთ, რომ კონ­კუ­რენ­ტე­ბის მას­ხრად ასაგ­დე­ბი არ გახ­დეთ.

  ეცა­დეთ, არ გა­ახ­მო­ვა­ნოთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი - "კე­თი­ლის­მსურ­ვე­ლებ­მა" ბო­რო­ტად რომ არ ისარ­გებ­ლონ თქვე­ნი გუ­ლუბ­რყვი­ლო­ბით. აგ­რეთ­ვე მო­ე­რი­დეთ იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­სა­თა­ნაც ადრე მუდ­მი­ვი კონ­ფლიქ­ტი გქონ­დათ.

  2020 წელი მივ­ლი­ნე­ბე­ბი­თაც და­გა­მახ­სოვ­რებთ თავს. საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი და კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი გე­ლით. ეცა­დეთ, სო­ლი­დურ შეხ­ვედ­რა­ზე თქვენც სო­ლი­დუ­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. ამის გამო ზო­გი­ერთს იმი­ჯის შეც­ვლაც მო­გი­წევთ.

  2020 წლის ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი

  მშვი­ერ ფორ­მა­ში ხართ, რო­გორც ფი­ზი­კუ­რად ასე­ვე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად. ნუ და­ი­ვი­წყებთ სპორ­ტსა და ვი­ტა­მი­ნებს. აკონ­ტრო­ლეთ კვე­ბის (კა­ლო­რი­ე­ბის), დას­ვე­ნე­ბი­სა და ძი­ლის სა­კი­თხე­ბი.

  ყო­ვე­ლი დილა მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­შით და­ი­წყეთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ხერ­ხემ­ლის გა­ვარ­ჯი­შე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მჯდო­მა­რე საქ­მი­ა­ნო­ბა გაქვთ. ვი­ტა­მი­ნე­ბი მი­ი­ღეთ ხი­ლი­სა და ბოსტნე­უ­ლის სა­ხით. აგ­რეთ­ვე, გა­ამ­დიდ­რეთ რა­ცი­ო­ნი თხი­ლე­უ­ლით, რძის პრო­დუქ­ტე­ბით, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი წვე­ნე­ბით. სა­ღა­მო­ო­ბით დაღ­ლი­ლო­ბის მო­სახ­სნე­ლად მი­ი­ღეთ თბი­ლი აბა­ზა­ნა, და­მამ­შვი­დე­ბე­ლი ბა­ლა­ხე­ბით.

  წლის მმარ­თვე­ლი გირ­ჩევთ მე­ტად პო­ზი­ტი­უ­რი იყოთ. აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის, ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­სას­ვლე­ლად. ზა­ფხულ­ში სრულ­ყო­ფი­ლად და­ის­ვე­ნეთ ზღვის კუ­რორტზე. მო­ე­რი­დეთ მკაც­რი დი­ე­ტე­ბის დაც­ვას.

  რა გე­ლით ქალ­წუ­ლებს თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის საქ­მე­ებს და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას.

  თე­ბერ­ვა­ლი - ახა­ლი ჰო­რინ­ზონ­ტე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, სა­ინ­ტე­რე­სო და პერ­სპექ­ტი­ულ შე­მოთ­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ.

  მარ­ტი - გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდო­მა­რე­ო­ბა.

  აპ­რი­ლი - გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ყუ­რა­დღე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბი­სად­მი და მი­ხე­დეთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას.

  მა­ი­სი - ხში­რი შეხ­ვედ­რე­ბის, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის თვეა.

  ივ­ნი­სი - უამ­რა­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბა გე­ლით ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში.

  ივ­ლი­სი - ეცა­დეთ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლებ­თან.

  აგ­ვის­ტო - მო­ე­რი­დეთ ში­პონგსა და მოგ­ზა­უ­რო­ბას.

  სექ­ტემ­ბე­რი - ამ თვეს უნდა და­ის­ვე­ნოთ. გეკ­რძა­ლე­ბათ უსი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნებ­ზე ფიქ­რი.

  ოქ­ტომ­ბე­რი - ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ.

  ნო­ემ­ბე­რი - გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ საქ­მე­ე­ბი სამ­სა­ხურ­ში და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც გა­მო­გის­წორ­დე­ბათ.

  დე­კემ­ბე­რი - ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ.
  552 ნახვა
  7-12-2019, 00:19