GOGA.TV
იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპებისთვის - "შეიძლება საინტერესო საქმიანი შემოთავაზება მიიღოთ ან ფული მოიგოთ"
 • იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპებისთვის - "შეიძლება საინტერესო საქმიანი შემოთავაზება მიიღოთ ან ფული მოიგოთ"

  და­ა­ფა­სეთ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც თქვენ გვერ­დით არი­ან, ან ვინც იღ­ბალ­მა და­გიბ­რუ­ნათ. შეხ­ვდით დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებს. ჩა­ი­ნიშ­ნეთ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ნა­პოვ­ნი, დიდი ხნის უნა­ხა­ვი მე­გობ­რე­ბის ნომ­რე­ბი, რათა კი­დევ არ და­კარ­გოთ ისი­ნი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მათ კი­დევ შეხ­ვდით. მათ­თან სუ­ლი­ე­რი სა­უ­ბა­რი გულ­საც და­გიმ­შვი­დებთ და აღ­მაფ­რე­ნი­თაც აგავ­სებთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლად შეხ­ვდეთ ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც წარ­სულ­ში იც­ნობ­დით და მან სა­ბე­დის­წე­რო როლი ითა­მა­შოს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ზო­გი­ერ­თი შეხ­ვედ­რა შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მი­ზე­ზიც კი გახ­დეს.

  იან­ვარ­ში გირ­ჩევთ, აკონ­ტრო­ლოთ სა­კუ­თა­რი თავი: სი­ტყვე­ბი, ქცე­ვე­ბი. მაქ­სი­მა­ლუ­რი თვით­კონ­ტრო­ლი და­უ­წე­სოთ სა­კუ­თარ თავს. ამით აი­რი­დებთ კონ­ფლიქ­ტებს, რომ­ლი­თაც მდი­და­რია იან­ვა­რი. სა­ნამ ვინ­მეს რა­მეს ეტყო­დეთ, ჯერ კარ­გად და­ფიქ­რდით. ეცა­დეთ, თქვე­ნი მე­ტყვე­ლე­ბა არა­ვის­თვის იყოს უხე­ში, გა­მო­ნათ­ქვამ­მა კი არა­ვის ატ­კი­ნოს გული. ზო­გი­ერთ შემ­თხვევ­ში უმ­ჯო­ბე­სია, რომ ენას კბი­ლი და­ა­ჭი­როთ.

  მან­დი­ლოს­ნე­ბი სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს შე­ი­ძენთ, რაც გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში უსი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს. თუ დრო გაქვთ, უმ­ჯო­ბე­სია, სა­ყიდ­ლე­ბი ფას­დაკ­ლე­ბე­ბის დროს გა­და­დოთ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი

  წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე ელით მო­დი­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე ქალ ტყუ­პებს. აგ­რეთ­ვე, თმის სტი­ლის­ტებს. ხოლო მა­მა­კა­ცე­ბი რთუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას შეძ­ლე­ბენ აგ­რეთ­ვე, კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ უცხო ენის კურ­სებ­ზე ჩა­ე­წე­რე­ბი­ან.

  იან­ვარ­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა მი­ი­ღოთ ან ფული მო­ი­გოთ. თუ ვაჭ­რო­ბის სფე­რო­ში მუ­შა­ობთ, მო­ი­მა­ტებს კლი­ენ­ტთა რა­ო­დე­ნო­ბა.

  ამ თვე­ში კარ­გია მას­შტა­ბუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბა, რე­ფორ­მე­ბი, სი­ახ­ლე­ე­ბის და­ნერგვა სამ­სა­ხურ­ში. პა­რა­ლე­ლუ­რად მო­ემ­ზა­დეთ, შე­იძ­ლე­ბა შე­ფერ­ხდეს მი­მოს­ვლა, მი­მო­წე­რა. მო­ე­რი­დეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბის პარტნი­ო­რებ­თან მო­უგ­ვა­რებ­ლად გა­დაჭ­რას. დაგ­ვი­ა­ნე­ბას საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რებ­ზე.

  შან­სი მო­გე­ცე­მათ, უცხო ქა­ლაქ­ში ან ქვე­ყა­ნა­ში გა­ემ­გზავ­როთ სა­მუ­შა­ოდ. ავ­ტო­რი­ტე­ტებს შეხ­ვდეთ, მათ­გან მი­ი­ღოთ რჩე­ვე­ბი და და­უ­მე­გობ­რდეც კი­დეც.

  ფუ­ლის გა­და­ნა­წი­ლე­ბა გა­უ­ჭირ­დე­ბათ მშო­ბელ ტყუ­პებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ვი­საც იან­ვარ­ში ეყო­ლე­ბა შვი­ლი. თუ მამა ხართ, და­მა­ტე­ბი­თი სა­მუ­შა­ოს მო­ძი­ე­ბა დაგ­ჭირ­დე­ბა. ეცა­დეთ, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის ნაც­ვლად გა­მო­სა­დე­გი საგ­ნე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ და არც გარ­თო­ბა­ზე და­ხარ­ჯოთ დიდი თან­ხე­ბი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა

  ვარ­სკვლა­ვე­ბი გაფრ­თხი­ლე­ბენ, რომ ყვე­ლა და­ა­ვა­დე­ბის მი­ზე­ზი ნერ­ვი­უ­ლო­ბაა. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეცა­დეთ, რომ თვი­თ­ჰარ­მო­ნი­ა­სა და სუ­ლი­ერ ბა­ლანსს მი­აღ­წი­ოთ. თუ და­მო­უ­კი­დებ­ლად ვერ ახერ­ხებთ სიმ­შვი­დის მო­პო­ვე­ბას, მი­მარ­თეთ ფსი­ქო­ლოგს, ან მე­გო­ბარს, რო­მე­ლიც მო­გის­მენთ, და­გა­რი­გებთ. ეცა­დეთ, ალ­კოჰო­ლით არ იმ­კურ­ნა­ლოთ.

  შუა იან­ვარ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ინ­ფექ­ცი­ე­ბი­სა და ვირუ­სე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა. თუ ხვდე­ბით, რომ ჩვე­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა ეფექ­ტი­ა­ნი არ არის, გა­მო­იც­ვა­ლეთ ექი­მი, გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის სქე­მა.

  გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რო­ებს კანი. თვის ბო­ლოს მე­ტად უნდა მო­უფრ­თხილ­დეთ მას. სა­ხის და­სა­ბა­ნად და სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი კა­ნის ტი­პის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი. აგ­რეთ­ვე, მან­დი­ლოს­ნებ­მა ცოტა ხნთ უარი თქვით დე­კო­რა­ტი­უ­ლი კოს­მე­ტი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე. ნუ შე­ჭამთ ალერ­გი­ის გა­მომ­წვევ პრო­დუქტს, აგ­რეთ­ვე, ეგ­ზო­ტი­კურ ხილს და კერ­ძებს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი

  დად­გა ის თვე, როცა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი კარ­გად იგ­რძნო­ბენ თქვე­ნი ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა ისე­თი საქ­მე­ე­ბი შე­ას­რუ­ლოთ, რა­ზეც ადრე არას­დროს გყოფ­ნი­დათ დრო და ენერ­გია. ასე­თი შე­იძ­ლე­ბა იყოს სახ­ლის და­ლა­გე­ბა, ვარ­ჯი­ში დი­ლა­ო­ბით და ა.შ.

  და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი შე­ეც­დე­ბი­ან გა­და­ა­ხა­ლი­სონ ურ­თი­ერ­თო­ბა. მე­უღ­ლეს­თან კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით კი­დევ უფრო მე­ტად იგ­რძნობთ ენერ­გი­ის მო­მა­ტე­ბას. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მთე­ლი დრო და ენერ­გია სა­სურ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნის მო­ძი­ე­ბას უნდა შე­ა­ლი­ონ. გახ­სოვ­დეთ, რომ ადა­მი­ანს პირ­ვე­ლად მისი ჩაც­მუ­ლო­ბით აფა­სე­ბენ. ამი­ტომ, ეცა­დეთ, სა­სურ­ველ გა­რე­მო­ში შე­სა­ფე­რი­სად გეც­ვათ, რათა კარ­გი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე. უფრო მე­ტიც, ეცა­დეთ, პირ­ველ პა­ე­მან­ზეც უზა­დოდ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. პა­ტა­რა სა­ი­დუმ­ლოს გა­გიმ­ხელთ, ჩაც­მუ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი აქ­ცენ­ტი აქ­სე­სუ­ა­რებ­ზე კეთ­დე­ბა.

  იან­ვარ­ში უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბა გე­ლით. სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლას შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნელ ადა­მი­ანს გა­და­ა­წყდეთ.

  ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი­სა და შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. ერ­თმა­ნეთს შე­იძ­ლე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლის გა­მოც კი წა­ე­ჩხუ­ბოთ. დამ­ნა­შა­ვე, რა თქმა უნდა, თქვენ იქ­ნე­ბით, კონ­ფლიქ­ტის პრო­ვო­ცი­რე­ბა თქვენ­ზე უკეთ არა­ვის ეხერ­ხე­ბა. გახ­სოვ­დეთ, რომ საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვამ შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რის გა­წყვე­ტა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

  იან­ვრის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 11, 14, 19, 21, 22.
  წყარო: ambebi.ge/astrology
  413 ნახვა
  25-12-2019, 00:08