GOGA.TV
იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - "ფორტუნა ყველა საქმიანობაში მოგიმართავთ ხელს"
 • იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - "ფორტუნა ყველა საქმიანობაში მოგიმართავთ ხელს"

  დროა, თქვე­ნი შრო­მის ნა­ყო­ფით დატ­კბეთ, ფორ­ტუ­ნა ყვე­ლა საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­გი­მარ­თავთ ხელს. არ იზარ­მა­ცოთ, რაც უფრო აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით, მით მეტი ენერ­გია მო­გე­მა­ტე­ბათ. იან­ვარ­ში თქვენ მი­ი­ღებთ ყვე­ლა­ფერს, რაც გსურთ. თუ გსურთ, ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი და­ი­წყოთ, ნუ იჯ­დე­ბით შინ. ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის და­წყე­ბა გინ­დათ? შე­ის­წავ­ლეთ ის პრო­ფე­სია, რაც ახა­ლი ვა­კან­სი­ის და­კა­ვე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ, შე­უ­თან­ხმდით და შეხ­ვდით დამ­საქ­მე­ბელს.

  იან­ვრის შუა პე­რი­ო­დი მშვი­დი გექ­ნე­ბათ. სამ­სა­ხურ­ში საქ­მე­ე­ბი და შეკ­ვე­თე­ბი იკ­ლებს და სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, რომ ცო­ტა­თი ამო­ი­სუნ­თქოთ. ეცა­დეთ, ეს დრო თქვეს სა­სი­კე­თოდ გა­მო­ი­ყე­ნოთ. თუ ახა­ლი პრო­ფე­სი­ის ან უცხო ენის შეს­წავ­ლას აპი­რებ­დით, თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გა­მო­ი­ყე­ნეთ. აგ­რეთ­ვე, გა­მო­ნა­ხეთ დრო, რათა შეხ­ვდეთ ახ­ლობ­ლებს. ია­ნა­ვა­რის დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი სა­უ­კე­თე­სო თვეა, რათა გა­ნა­ახ­ლოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა თქვენ­ზე გა­ნა­წყე­ნე­ბულ ნა­თე­სა­ვებ­თან.

  იან­ვარ­ში მან­დი­ლოს­ნებს სულ უფრო მე­ტად მო­უნ­დე­ბათ სი­ლა­მა­ზე­ე­ბის შექ­მნა. შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყონ ხე­ლოვ­ნე­ბის შეს­წავ­ლა. გა­მო­ნა­ხონ დრო ხატ­ვი­სა და ხელ­საქ­მის­თვის. ასე­თი საქ­მე­ე­ბით დრო­ის გა­ტა­ე­ბა გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ სუ­ლი­ერ მდგო­მა­რე­ო­ბას. მო­გა­ნი­ჭებთ ში­ნა­გა­ნი ჰარ­მო­ნი­ის შეგ­რძნე­ბას. ხელ­საქ­მის დროს კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბად გა­მო­გად­გე­ბათ მერ­წყუ­ლი და თევ­ზე­ბი.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი

  მო­ემ­ზა­დეთ, დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის შემ­დეგ უამ­რა­ვი საქ­მის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წევთ. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. შე­იძ­ლე­ბა კო­ლე­გე­ბის მიერ მი­ტო­ვე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბაც თქვენ მო­გი­წი­ოთ. თუ გა­უ­გე­ბარ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით და სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბით ვერ გა­უმკლავ­დე­ბით სი­ტუ­ა­ცი­ას, დახ­მა­რე­ბის­თვის ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ და სპე­ცი­ა­ლის­ტებს მი­მარ­თეთ.

  და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვა იმა­ზე მარ­ტი­ვი აღ­მოჩ­ნდე­ბა, ვიდ­რე თქვენ ვა­რა­უ­დობ­დით. არა­ფე­რი შე­გიშ­ლით ხელს რომ გა­მარ­ჯვე­ბის მწვერ­ვალს მი­აღ­წი­ოთ. იყა­ვით მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ სი­ჯი­უ­ტე იქ, სა­დაც სა­ჭი­როა. თუ კარ­გად იქ­ნე­ბით მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი, შე­გიძ­ლი­ათ ინი­ცი­ა­ტი­ვაც ხში­რად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. ახლა მო­დუ­ნე­ბის დრო ნამ­დვი­ლად არაა. არ იმოქ­მე­დოთ ქა­რაფ­შუ­ტუ­ლად, არ გა­დად­გათ არც ერთი ნა­ბი­ჯი გვერ­დზე, ამას არა­ვინ გა­პა­ტი­ებთ.

  ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე იგ­რძნობთ. ამ პე­რი­ოდ­ში მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. გარ­შე­მო მყო­ფებს და­უმ­ტკი­ცეთ, რომ რთულ საქ­მე­ებ­თან გამ­კლა­ვე­ბა არ გი­ჭირთ.

  თვის ბო­ლოს, ვარ­სკვლა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბით და თქვე­ნი მონ­დო­მე­ბით და­ას­რუ­ლებთ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს, რომ­ლებ­შიც დიდი დრო და ენერ­გია გაქვთ ჩა­დე­ბუ­ლი.

  თვის და­სა­წყის­ში მა­მა­კა­ცი კირჩხი­ბე­ბი სამ­სა­ხურ­ში პო­ზი­ცი­ებს გა­იმ­ყა­რებთ. კო­ლე­გე­ბის­თვის ავ­ტო­რი­ტე­ტი გახ­დე­ბით. რთულ საქ­მე­ებს მარ­ტი­ვად და სწრა­ფად გა­უმკლავ­დე­ბით. ისე, რო­გორც ეს ნამ­დვილ პრო­ფე­სი­ო­ნალს შე­ე­ფე­რე­ბა. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის­თვის ჯილ­დოს მი­ი­ღებთ ან ხელ­ფა­სი მო­გე­მა­ტე­ბათ. თუმ­ცა, აქვე უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ დიდ თან­ხას მხო­ლოდ გა­ზა­ფხულ­ზე მი­ი­ღებთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა

  თვის და­სა­წყის­ში ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. ენერ­გი­უ­ლი, მხნე და ენ­თუ­ზი­აზ­მით აღ­სავ­სე გახ­დე­ბით. რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ ჩა­ერ­თოთ ახალ საქ­მე­ებ­ში და ნე­ბის­მი­ე­რი სირ­თუ­ლის პრო­ექ­ტი მარ­ტი­ვად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ.

  შუა იან­ვარ­ში სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ფი­ზი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, იმი­ჯი. ამი­სათ­ვის ხში­რად უნდა ეწ­ვი­ოთ სი­ლა­მა­ზის სა­ლონს ჩა­ე­წე­როთ ფიტ­ნეს­ზე. მან­დი­ლოს­ნებ­მა მი­მარ­თოთ გა­მა­ა­ხალ­გაზ­რდა­ვე­ბელ პრო­ცე­დუ­რებს. სხვა­თა შო­რის, ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა ხალ­ხუ­რი მე­თო­დე­ბიც კი გა­მო­გად­გეთ.

  თვის ბო­ლოს გა­ცი­ვე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის მიზ­ნით მო­ე­რი­დეთ ხალ­ხის დიდ მა­სებ­თან კონ­ტაქტს. თუ მცი­რე მან­ძი­ლი გექ­ნე­ბათ გა­სავ­ლე­ლი, უმ­ჯო­ბე­სია, ფე­ხით გა­ი­ა­როთ, ვიდ­რე სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით ისარ­გებ­ლოთ. თუ თავს შე­უძ­ლოდ იგ­რძნობთ, მი­მარ­თეთ მკურ­ნა­ლო­ბის ხალ­ხურ და ტრა­დი­ცი­ულ მე­თო­დებს ერ­თდრო­უ­ლად.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი

  იან­ვარ­ში ვარ­სკვლა­ვე­ბი ძვირ­ფას სა­ჩუქ­რებს გპირ­დე­ბი­ან. ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბას უნდა მი­მარ­თოთ, რომ კარ­გად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მე­ტად უნდა და­ა­ინ­ტე­რე­სოთ თქვე­ნი პერ­სო­ნით. მზად იყა­ვით, რომ ფლირ­ტი შე­იძ­ლე­ბა სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლას და­ი­წყოთ. მა­გა­ლი­თად, ავ­ტო­ბუ­სის გა­ჩე­რე­ბა­ზე, სუ­პერ­მარ­კე­ტის რიგ­ში ან მეტ­რო­ში.

  და­ო­ჯა­ხე­ბულ­მა ნიშ­ნებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ მე­უღ­ლის გვერ­დით, და­ეხ­მა­რეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. ეცა­დეთ, გა­ა­ნე­ბივ­როთ და თა­ვად შე­გის­რუ­ლებთ ყვე­ლა ახი­რე­ბას.

  მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამაღ­ლე­ბულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ნერ­ვი­უ­ლო­ბი­სა და ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის მი­ზეზს არ მოგ­ცემთ. ხში­რად გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რომ გახ­ვი­დეთ გა­რეთ და და­ეს­წროთ კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.

  თვის ბო­ლოს თქვენ­მა შეყ­ვა­რე­ბულ­მა შე­იძ­ლე­ბა მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოს ჭირ­ვე­უ­ლი ხა­სი­ა­თი. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ, თუ ის ზო­დი­ა­ქით მო­რი­ე­ლი ან თხის რქაა.

  იან­ვრის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 8, 9, 14 და 17.
  წყარო: ambebi.ge/astrology
  419 ნახვა
  25-12-2019, 00:11