GOGA.TV
იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის
 • იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის

  სა­ა­ხალ­წლო დღე­ე­ბამ­დეც და მის შემ­დე­გაც სახ­ლი და­ა­ლა­გეთ და ყვე­ლა უსარ­გებ­ლო ნივ­თის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდით. ასე­თი და­სუფ­თა­ვე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ სამ­სა­ხურ­შიც ჩა­ა­ტა­როთ. აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ა­სუფ­თა­ვეთ თქვე­ნი კომ­პი­უ­ტე­რიც და მო­ბი­ლუ­რიც. ამ­გვა­რად თავს უფრო მშვი­დად იგ­რძნობთ, შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი იდე­ე­ბიც გა­გიჩ­ნდეთ და საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბაც გა­ი­ჩი­ნოთ.

  მა­მა­კა­ცე­ბი მე­ტად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი ხართ და ბრძო­ლაც არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. გირ­ჩევთ, მხო­ლოდ უკი­დუ­რეს შემ­თხვე­ვებ­ში და­იც­ვათ სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბი და წვრილ­მა­ნებ­ზე არ მო­იშ­ლოთ ნერ­ვე­ბი. გახ­სოვ­დეთ, რომ ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე ძვირ­ფა­სი დროა, მას უნდა მო­უფრ­თხილ­დეთ და უაზ­რო­ბებ­ზე არ გა­ფან­ტოთ.

  2020 წლის იან­ვარ­ში სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა გე­ლით. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებს. შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ მათ შო­რი­საა ადა­მი­ა­ნი, ვინც თქვე­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბის ღირ­სია, რო­მელ­თა­ნაც ან ახალ საქ­მეს და­ი­წყებთ, ან - ახალ რო­მანს.

  იყა­ვით თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი, ნუ გა­დად­გამთ და­უ­ფიქ­რე­ბელ ნა­ბიჯს. აირ­ჩი­ეთ ის ბი­ლი­კი, რო­მე­ლიც გა­მარ­ჯვე­ბას მო­გი­ტანთ და ჯუნ­გლებ­ში არ დაგ­კარ­გავთ. თვის ბო­ლოს ვარ­დის­ფე­რი სათ­ვა­ლე უნდა მო­იხ­სნათ და რე­ა­ლო­ბას შე­ხე­დოთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ წარ­სულ­ში დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბას. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბი­ან აფე­რის­ტი ადა­მი­ა­ნე­ბი და გაფრ­თხილ­დით, თაღ­ლი­თის მსხვერ­პლი არ გახ­დეთ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი

  თვის და­სა­წყის­ში, დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის შემ­დეგ ჩა­მო­წე­რეთ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბის სია და ეცა­დეთ, გრა­ფი­კის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დოთ. იყა­ვით პუნ­ქტუ­ა­ლუ­რი, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის გრძნო­ბა. თვით­დის­ციპ­ლი­ნა და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ სწრა­ფად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბი.

  სა­ა­ხალ­წლო დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის შემ­დეგ სამ­სა­ხურ­ში დაბ­რუ­ნე­ბულს უამ­რა­ვი საქ­მე დაგ­ხვდე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი. შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და­გე­კის­როთ ან შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდეთ. იყა­ვით მშვი­დად და ყვე­ლა­ფერს მარ­ტი­ვად გა­არ­თმევთ თავს.

  მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვეთ თავი კა­მა­თის­გან. გან­სა­კუთ­რე­ბით, პარტნი­ო­რებ­თან და კო­ლე­გებ­თან. მარ­თა­ლი რომც იყოთ, ეს თქვენ სი­კე­თეს მა­ინც არ მო­გი­ტანთ. თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბა თქვენ­თვის შე­ი­ნა­ხეთ და სამ­სა­ხურ­ში ისე იმოქ­მე­დეთ, რომ საქ­მე­ე­ბი არ გა­ა­ფუ­ჭოთ.

  იან­ვარ­ში შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს ის პრო­ექ­ტი, რო­მელ­ზეც მუ­შა­ობ­დით, შე­იძ­ლე­ბა შე­გი­წყვი­ტონ და­ფი­ნა­სე­ბა. არ და­ღონ­დეთ, უსი­ა­მოვ­ნე­ბა მალე შე­გეც­ვლე­ბათ სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­მენ­ტით. ახა­ლი ფი­ნან­სუ­რი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ იმა­ზე უკე­თე­სი, ვიდ­რე გქონ­დათ. ასე­თი ცვლი­ლე­ბე­ბი ხან­და­ხან ხდე­ბა ხოლ­მე ცხოვ­რე­ბა­ში, მაგ­რამ უკე­თე­სი ახა­ლი შე­დე­გი რომ მი­ი­ღოთ, ძვე­ლი უნდა გა­უშ­ვათ. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლე­ბის­გან ან და-ძმე­ბის­გა­ნაც მი­ი­ღოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა

  აქ­ტი­უ­რო­ბა გმარ­თებთ დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებ­ში. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. თუ ვინ­მე ქა­ლაქ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბას ან ექ­სკურ­სი­ა­ზე წას­ვლას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ, უარი არ უთხართ.

  პა­ნი­კა­ში ნუ ჩა­ვარ­დე­ბით, თუ ტემ­პე­რა­ტუ­რა აგი­წევთ, ეს მუ­დამ არ მი­უ­თი­თებს ორ­გა­ნიზ­მში მიმ­დი­ნა­რე ან­თე­ბით პრო­ცეს­ზე. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ნერ­ვულ სის­ტე­მას. შე­იძ­ლე­ბა ცხე­ლე­ბა ნერ­ვულ­მა გა­დაღ­ლი­ლო­ბამ გა­მო­იწ­ვია. მო­ე­რი­დეთ აბე­ბის მი­ღე­ბას, მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, მო­ი­წყვეთ სიმ­შვი­დის დღე­ე­ბი.

  თვის ბო­ლოს იმუ­ნი­ტე­ტის დაქ­ვე­ი­თე­ბას იგ­რძნობთ. ძი­ლი­ა­ნო­ბა და გა­დაღ­ლი­ლო­ბა მო­ი­მა­ტებს. სე­რი­ო­ზუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი რომ აი­ცი­ლოთ, ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი, გა­ი­კა­ჟეთ სხე­უ­ლი. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. გაფრ­თხილ­დით, ელექტრო­მო­წო­ბი­ლო­ბებ­თან და მჭრელ და ბას­რებ­თან შე­ხე­ბი­სას, მო­მა­ტე­ბუ­ლია ტრავ­მის, და­ზი­ა­ნე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბა.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი

  თვის და­სა­წყი­სი და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი მო­მენ­ტე­ბით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე. ზო­გი­ერთს სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნის და­წყე­ბა ელის. ეს შე­იძ­ლე­ბა ის ადა­მი­ა­ნი იყოს, რო­მელ­საც კორ­პო­რა­ტივ­ზე შეხ­ვდით. სიმ­პა­თია შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რო­ბა­ში მერე კი სიყ­ვა­რულ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს.

  ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რის და­წყე­ბა ჰა­ე­რის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან ჰა­ე­როვ­ნად და და­სა­მახ­სოვ­რებ­ლად ჩა­ივ­ლის. ზო­გი­ერ­თებს კი მო­რი­ე­ლე­ბი აჩუ­ქე­ბენ და­უ­ვი­წყარ რო­მანს.

  თუ პარტნი­ო­რის გა­ო­ცე­ბა გსურთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ფან­ტა­ზია. შე­გიძ­ლი­ათ ერ­თად გა­ემ­გზავ­როთ სა­მოგ­ზა­უ­როთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი კმა­ყო­ფი­ლი დაგ­რჩე­ბათ, თუ საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბით, ხან­და­ხან კი სწორ რჩე­ვას მის­ცემთ.

  ქალი მერ­წყუ­ლე­ბი სულ უფრო მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან სა­კუ­თა­რი თა­ვით და შე­ეც­დე­ბი­ან, და­ის­ვე­ნონ, გა­ლა­მა­ზე­ბუ­ლე­ბი შეხ­ვდნენ სა­კუ­თარ და­ბა­დე­ბის დღეს. ამის­თვის კი ხში­რად უნდა ეწ­ვი­ოთ სი­ლა­მა­ზის სა­ლონს, ჩა­ი­ტა­როთ სპა პრო­ცე­დუ­რე­ბი. უმე­ტე­სო­ბა რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს და­უ­ვი­წყარ პა­ე­მანს მო­უ­წყობს.

  სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან იკონ­ტაქ­ტეთ თა­ვი­სუფ­ლად, ღი­მი­ლით. სი­ტუ­ა­ცი­ის გან­მუხ­ტვის­თვის ხში­რად მი­მარ­თეთ იუ­მორს. მო­ე­რი­დეთ საქ­მე­ე­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­კვე­ვას. ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ.

  და­ო­ჯა­ხე­ბულ მერ­წყუ­ლებს სულ უფრო მეტი ზრუნ­ვა გმარ­თებთ ბი­ნის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად, თუ გლო­ბა­ლურ სა­კი­თხებ­თან შე­ხე­ბა არ გსურთ, ავე­ჯი მა­ინც გა­და­ად­გი­ლეთ სახ­ლში. ეცა­დეთ, ბი­ნა­ში მე­ტად და­ი­სად­გუ­როს სით­ბომ და სიმ­ყუდ­რო­ვემ.

  არ იკა­მა­თოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. თავი შე­ი­კა­ვეთ მკვეთ­რი კრი­ტი­კის­გან. იყა­ვით მე­ტად დე­ლი­კა­ტუ­რი მის მი­მარ­თეთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ უმ­ნიშ­ვნე­ლო გა­ურ­კვევ­ლო­ბა­მაც კი შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს თქვენს რო­მან­ტი­კულ კავ­შირს. თვის ბო­ლოს საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­სი­ა­მოვ­ნო ამ­ბით გა­გა­ხა­რებთ.

  იან­ვრის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 12, 15 და 27.
  წყარო: ambebi.ge/astrology
  402 ნახვა
  26-12-2019, 00:10