GOGA.TV
როგორი იქნება 2020 წელი ხარის წელიწადში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით
 • როგორი იქნება 2020 წელი ხარის წელიწადში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით

  წელი კარ­გია სწავ­ლის­თვის, თვით­გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის და ნაკ­ლე­ბად კარ­გია ფი­ზი­კუ­რი შრო­მის­თვის. იმის­თვის, რომ ცხოვ­რე­ბა ნა­თელ ფე­რებ­ში და­ი­ნა­ხოთ, შე­იც­ვა­ლეთ შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი, იყა­ვით მე­ტად ოპ­ტი­მის­ტუ­რი.

  გა­ზა­ფხულ­ზე, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბით სა­მუ­შა­ოს და­თან­ხმდეთ. იმი­სათ­ვის, რომ მი­ნუ­სებ­ში არ გა­და­ვარ­დეთ, კარ­გად გათ­ვა­ლეთ ბი­უ­ჯე­ტი. ხში­რად შეხ­ვდით დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებს.

  ნა­თე­სა­ვე­ბის მი­მართ მე­ტად დამთმო­ბი და რბი­ლი უნდა იყოთ. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხებ­ზე. და­ქორ­წი­ნე­ბე­უ­ლებ­მა გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბი­სა და ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნის­თვის. აგ­ვის­ტო­ში შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ ადა­მი­ანს, ვის მი­მარ­თაც ნამ­დვი­ლი გრძნო­ბა გა­გიჩ­ნდე­ბათ. ნუ გა­მო­ი­ტანთ ნაჩ­ქა­რევ დას­კვნებს, და­აკ­ვირ­დით ადა­მი­ანს, რამ­დე­ნად პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ექ­ცე­ვა თქვენს გრძნო­ბას.

  2020 წელს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მა­იქ­ცი­ოთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. დრო­უ­ლად მი­მარ­თეთ ექიმს. ზა­ფხულ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მო­წამ­ვლი­სა და გას­ტრი­ტის ალ­ბა­თო­ბა.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი ხა­რის­თვის

  წელს ძალა და ენერ­გია უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. ყვე­ლა­ფერს მი­აღ­წევთ, რაც გსურთ. მთვა­რია, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი იყოთ. მარ­ტო­ხე­ლა ქალ ხარს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა ელის. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ყვე­ლა­ნა­ი­რად ეც­დე­ბა, რომ სა­კუ­თა­რი გრძნო­ბე­ბი და­გიმ­ტკი­ცოთ.

  კა­რი­ე­რა­ში გრან­დი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ. კონ­კუ­რენ­ტებს დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად უნდა გა­უკ­ლავ­დეთ. ამას­თა­ნა­ვე, კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბი­სა და ფი­ნან­სუ­რი და­ნა­კარ­გის გა­რე­შე.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი ხა­რის­თვის

  გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის მა­ღა­ლინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი ავ­ტო­რი­ტე­ტი ტი­პა­ჟი ხართ. თქვენ გვერ­დით ადა­მი­ა­ნი თავს მშვი­დად და და­ცუ­ლად გრძნობს. 2020 წელს შე­იძ­ლე­ბა პრობ­ლე­მე­ბი სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში გქონ­დეთ, მაგ­რამ სა­სი­ხა­რუ­ლო მო­მენ­ტე­ბიც გექ­ნე­ბათ. მო­ი­მა­ტებს კონ­კუ­რენ­ცია სამ­სა­ხურ­სიც და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც. მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი, სამ­სა­ხურ­შიც და ახ­ლობ­ლებ­თა­ნაც. უნდა გა­მო­ნა­ხოთ დრო ნა­თე­სა­ვებ­თან შე­სახ­ვედ­რად. იყა­ვით ჩარ­თუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ში. ხში­რად გა­ა­ტა­რეთ დრო შვი­ლე­ბის გვერ­დით.

  2020 პროგ­ნო­ზი ცე­ცხლო­ვა­ნი ხა­რის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 8. 02. 1997 - 27. 01. 1098)

  ტაქ­ტი­კუ­რი და ბრძე­ნი ნა­ბი­ჯე­ბი უნდა გა­დად­გათ. მო­ემ­ზა­დეთ იმის­თვის, რომ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის აღე­ბა მო­გი­წევთ. მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი, გა­ი­კა­ჟეთ სხე­უ­ლი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სა­ვა­ლი მო­ახ­მა­რეთ ბი­ნის მშე­ნებ­ლო­ბას, რე­მონტს. მო­ე­რი­დეთ აფე­რისტ ადა­მი­ა­ნებს. ზა­ფხულ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე ძი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სა­ყიდ­ლე­ბი გე­ლით.

  მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. ეცა­დეთ, თქვე­ნი ადა­მი­ა­ნი ამო­იც­ნოთ და ფლირ­ტი და ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ერ­თმა­ნეთ­ში არ აუ­რი­ოთ. ზა­ფხულ­ში უამ­რა­ვი მგზავ­რო­ბაა და­გეგ­მი­ლი. სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბა სა­ზღვაო კუ­რორტზეც გე­ლით. ცე­ცხლო­ვა­ნი ხარი ოჯა­ხის შექ­მნა­ზე, შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნა­სა და ბი­ნის ყიდ­ვა­ზე და­ფიქ­რდე­ბა.

  2020 პროგ­ნო­ზი წყლის ხა­რის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 3. 02. 1973 - 22. 01. 1974)

  მო­სა­წყე­ნად არ გეც­ლე­ბათ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ პერ­სპექ­ტი­უ­ლი სა­მუ­შაო. ეცა­დეთ, გა­ურ­კვე­ველ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მე­ტად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყოთ. რე­გუ­ლა­რუ­ლად მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი. ზამ­თარ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე უნდა გა­ი­კა­ჟოთ სხე­უ­ლი. ნაკ­ლე­ბი დრო და­უთ­მეთ იმ საქ­მე­ებს, რაც ენერ­გი­ას ტყუ­ი­ლად გა­კარ­გვი­ნებთ.

  გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. შე­იძ­ლებთ ბი­ნა­ში რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბას, მოგ­ზა­უ­რო­ბას, ბავ­შვე­ბის­თვის სწავ­ლის და­ფი­ნან­სე­ბას.

  2020 წელს სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ აი­მაღ­ლოთ კვა­ლი­ფი­კა­ცია. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­წი­ნა­უ­რე­ბა, პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბა.

  მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შეძ­ლე­ბენ გა­იც­ნონ და ოჯა­ხი შექ­მნან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ან­თან. ხში­რად შეხ­ვდით ძველ და ახალ მე­გობ­რებს, მათ წრე­ში შეძ­ლებთ თქვე­ნი სა­ბე­დოს გაც­ნო­ბას. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა უნდა ეცა­დე­თო, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. სახ­ლში უნდა იყოს კომ­ფორ­ტი, სიმ­შვი­დე და სიყ­ვა­რუ­ლი.

  2020 პროგ­ნო­ზი ხის ხა­რის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 20. 02. 1985 - 8. 02. 1986)

  მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ფე­რის შეც­ვლა და ყვე­ლაფ­რის თა­ვი­დან და­წყე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ეს ეხე­ბა სამ­სა­ხურ­საც, სიყ­ვა­რულ­საც და ფი­ნან­სებ­საც. უმე­ტე­სო­ბა ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის მო­ძი­ე­ბას შეძ­ლებს. ზო­გი­ერთს კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა ელის. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას, ვაჭ­რო­ბი­სას.

  მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ნა­თე­სა­ვე­ბის მი­მართ. სა­კუ­თარ თავს უნდა და­უ­წე­სოთ კვე­ბის გარ­კვე­უ­ლი რე­ჟი­მი. მხო­ლოდ სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტე­ბი. ხში­რად და ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და ორ­გა­ნიზ­მი - წი­დე­ბის­გან. სამ­სა­ხურ­ში ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ფული ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯეთ. უმ­ჯო­ბე­სია, თან­ხა მო­აგ­რო­ვოთ შვე­ბუ­ლე­ბის­თვის.

  ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი ეწ­ვე­ვა მას, ვინც ელის. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ყო­ფილ პარტნი­ორ­საც კი შე­უ­რიგ­დეს. ეცა­დეთ, ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი. თუ ხვდე­ბით, რომ გრძნო­ბე­ბი ორ­მხრი­ვი და ნამ­დვი­ლია, შე­მოდ­გო­მა­ზე ქორ­წი­ლის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ.

  2020 პროგ­ნო­ზი მი­წის ხა­რის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 29. 01. 1949 - 16. 02. 1950; 26. 01. 2009 - 13. 02. 2010)

  მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბა გაქვთ, მა­ინც უნდა გა­უფრ­თხილ­დეთ სა­კუ­თარ თავს. მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლია კუჭი, გული. და­ი­ცა­ვით კვე­ბის რე­ჟი­მი. ზა­ფხულ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად და­ის­ვე­ნეთ. წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში კა­რი­ე­რა­ში აღ­მას­ვლა და დაღ­მას­ვლა ხში­რად იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა, ფუ­ლის მხრივ გა­ჭირ­ვე­ბა არ გექ­ნე­ბათ. მე­ტად გან­ვი­თარ­დით, ის­წავ­ლეთ.

  და­ქორ­წი­ნე­ბულ­მა ხა­რებ­მა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. და­ეხ­მა­რეთ ერ­თმა­ნეთს ნი­ჭის გა­მოვ­ლე­ნა­ში. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. ეცა­დეთ, ადა­მი­ა­ნურ სი­კე­თეს სი­კე­თით უპა­სუ­ხოთ.

  2020 პროგ­ნო­ზი მე­ტა­ლის ხა­რის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 15. 02. 1961 - 4. 02. 1962)

  წელს დარ­წმუნ­დე­ბით, რომ ოჯა­ხის წევ­რე­ბი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის გარ­და, თქვენ­თვის ახ­ლო­ბე­ლი და საყ­ვა­რე­ლი არა­ვი­ნაა. ეცა­დეთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ მათ გვერ­დით. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა. მო­ი­ცი­ლეთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბი. ივარ­ჯი­შეთ. ფული გექ­ნე­ბათ ზუს­ტად იმ­დე­ნი, რამ­დენ­საც იმუ­შა­ვებთ. ხან­და­ხან მა­ინც იყი­დეთ ხოლ­მე ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­გოთ ბინა ან მან­ქა­ნა.

  ყო­ვე­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გა­ა­ტა­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით. მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დით ნა­თე­სა­ვე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბით. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხში­რი მივ­ლი­ნე­ბა, უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან ხში­რი შეხ­ვედ­რა. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი კვლავ შეძ­ლე­ბენ რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რის შექ­მნას. იყა­ვით მე­ტად მე­გობ­რუ­ლი.

  2020 წლის ზო­გა­დი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი ხა­რის­თვის

  ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში ჰარ­მო­ნია, სიყ­ვა­რუ­ლი და სა­ჩუქ­რე­ბი გე­ლით. მო­ე­რი­დეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ნე­ბის­მი­ერ წვრილ­მან­ზე კა­მათს. გა­უფრ­თხილ­დით სა­კუ­თარ და პარტნი­ო­რის ნერ­ვებს. 2020 წელს სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, და­ქორ­წინ­დეთ და მყა­რი ოჯა­ხი შექ­მნათ. აგ­რეთ­ვე, შვი­ლი გა­ა­ჩი­ნოთ ან და­ფეხ­მძიმ­დეთ. ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი.

  2020 წლის ზო­გა­დი ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი ხა­რის­თვის

  ფული ზო­მი­ე­რად გექ­ნე­ბათ. ეცა­დეთ, თან­ხა მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბელ ნივ­თებ­ზე და­ხარ­ჯოთ. აგ­რეთ­ვე, და­ზო­გეთ ენერ­გი­აც. ზო­გი­ერთს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ ახა­ლი ხე­ლო­ბა შე­ის­წავ­ლოთ ან კვა­ლი­ფი­კა­ცია აი­მაღ­ლოთ, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ. იყა­ვით მე­ტად პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი. იმოქ­მე­დეთ სა­მარ­თლი­ა­ნად. ზამ­თრის და­სა­წყის­ში ზო­გი­ერ­თი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბას შეძ­ლებს.

  2020 წლის ზო­გა­დი ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი ხა­რის­თვის

  გა­ი­უმ­ჯო­ბესთ ჯან­მრთე­ლო­ბა. დი­ე­ტა და ვარ­ჯი­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. დი­ლა­ო­ბით შე­გიძ­ლი­ათ ირ­ბი­ნოთ კი­დეც, და­კავ­დით იო­გას ვარ­ჯი­შე­ბით. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. ეცა­დეთ, სრულ­ყო­ფი­ლად და­ის­ვე­ნოთ ხოლ­მე. გა­უფრ­თხილ­დით კუჭს, გულს, მყე­სებს. მო­ე­რი­დეთ სტრესს.

  რა გე­ლით ხა­რებს 2020 წელს თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - თა­ნაბ­რად მო­გი­ტანთ სა­სი­ა­მოვ­ნო და უსი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზებს.

  თე­ბერ­ვა­ლი - გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა, აი­მაღ­ლეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. ფულს სხვა­დას­ხვა წყა­რო­დან მი­ი­ღებთ.

  მარ­ტი - გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი სი­ურპრი­ზე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რეთ.

  აპ­რი­ლი - ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მო­გე­ცე­მათ.

  მა­ი­სი - ჩა­მო­წე­რეთ მო­მავ­ლის გეგ­მა. და­ი­წყეთ ფუ­ლის შეგ­რო­ვე­ბა.

  ივ­ნი­სი - კო­ლექ­ტივ­თან ერ­თად შეძ­ლებთ იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას.

  ივ­ლი­სი - გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ პი­რა­დი და საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბი.

  აგ­ვის­ტო - დას­ვე­ნე­ბის დროს თუ ახა­ლი იდე­ე­ბი და­გე­ბა­დე­ბათ, ჩა­ი­წე­რეთ.

  სექ­ტემ­ბე­რი - მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ე­ბით აღ­სავ­სე თვე გე­ლით.

  ოქ­ტომ­ბე­რი - მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით სირ­თუ­ლე­ებს.

  ნო­ემ­ბე­რი - ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს პი­რად ური­ერ­თო­ბა­ში. სამ­სა­ხურ­სა და ფი­ნან­სებ­ში - სტა­ბი­ლუ­რო­ბა.

  დე­კემ­ბე­რი - ეს ის, თვეა, როცა შე­გეძ­ლე­ბათ, დი­ნე­ბას მიჰ­ყვეთ.
  592 ნახვა
  26-12-2019, 23:59