GOGA.TV
როგორი იქნება 2020 წელი ვეფხვის წელში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით
 • როგორი იქნება 2020 წელი ვეფხვის წელში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით

  მო­იკ­რი­ბეთ ძა­ლე­ბი, გა­ბე­დუ­ლად და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. სა­მუ­შაო გექ­ნე­ბათ, პარტნი­ო­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რაც, ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სი არ გე­ლით. მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს ყუ­რა­დღე­ბას ნუ მი­აქ­ცევთ. აი­მაღ­ლეთ კვა­ლი­ფი­კა­ცია, ჩა­ე­წე­რეთ სხვა­დას­ხვა სას­წავ­ლო კურ­სზე. პრო­ექ­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. ეცა­დეთ, გა­ა­ნა­ლი­ზოთ ყო­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი. სა­კუ­თა­რიც და პარტნი­ო­რე­ბი­საც. წარ­მა­ტე­ბა მარ­ტო კა­რი­ე­რა­ში კი არა, პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც მო­სა­ლოდ­ნე­ლია. უფრო მე­ტიც, ზოგ­ჯერ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა ისე­თი ბო­ბო­ქა­რი იქ­ნე­ბა, რომ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი გა­და­გა­ვი­წყდე­ბათ.

  წლის მმარ­თვე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო გა­ი­ჩი­ნოთ. შე­გიძ­ლი­ათ, და­მა­ტე­ბით სა­მუ­შაო სახ­ლშიც გა­ა­კე­თოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ნაკ­ლე­ბი იოც­ნე­ბეთ და მეტი იშ­რო­მეთ ოჯა­ხის კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის. წლის ბო­ლოს შე­გიძ­ლე­ბა იმოგ­ზა­უ­როთ, შე­ი­ძი­ნოთ ახა­ლი ბინა ან მშო­ბე­ლი გახ­დეთ. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ნა­თე­სა­ვე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით პენ­სი­ა­ზე მყო­ფე­ბის მი­მართ. 2020 წელს მე­ტად უნდა გაფრ­თხილ­დეთ, რომ არ გა­ცივ­დეთ.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი ვე­ფხვის­თვის

  სა­სი­ა­მოვ­ნო უნდა იყოთ პირ­ველ რიგ­ში სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის და მერე მა­მა­კა­ცის­თვის. თუმ­ცა, თქვენ­ნა­ირ მიმ­ზიდ­ველ და მგრძნო­ბი­ა­რე მან­დი­ლო­სანს დიდი ხნით მარ­ტოს არა­ვინ და­ტო­ვებს. ეცა­დეთ, ფული მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბელ ნივ­თებ­ზე და­ხარ­ჯოთ. ზა­ფხულ­ში შან­სი გაქვთ, რომ ოც­ნე­ბის მა­მა­კაცს შეხ­ვდეთ. მაგ­რამ მეტი სიბ­რძნე და მოთ­მი­ნე­ბა გმარ­თებთ, ეს ურ­თი­ერ­თო­ბა რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, სპორ­ტს, ეცა­დეთ, არ გა­დატ­ვირ­თოთ ორ­გან­ზი­მი.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი ვე­ფხვის­თვის

  აქ­ტი­უ­რი, ამ­ბი­ცი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი ხართ. თქვენ­თან კონ­კუ­რენ­ცია ად­ვი­ლი არაა. იყა­ვით მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და ეცა­დეთ, არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. თუ გსურთ, მან­დი­ლო­სან­თან მი­აღ­წი­ოთ წარ­მა­ტე­ბას, მე­ტად დამთმო­ბი და რბი­ლი უნდა იყოთ. ქალს ვერ მო­ხიბ­ლავთ, თუ მუდ­მი­ვად მას­ზე უფ­რო­სო­ბას ეც­დე­ბით. გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. მი­ი­ღეთ მზის აბა­ზა­ნე­ბი, ცურ­ვა და სრულ­ყო­ფი­ლი დას­ვე­ნე­ბა თქვენ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. ამას­თა­ნა­ვე, იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რიც.

  2020 პროგ­ნო­ზი მე­ტა­ლის ვე­ფხვის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 17. 02. 1950 - 5. 02. 1951; 15. 02 2010 - 2. 01. 2011)

  სი­ტუ­ა­ცი­ის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დეთ. ეცა­დეთ, იყოთ სტა­ბი­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბებ­შიც, სამ­სა­ხურ­შიც. ნუ და­ი­ცავთ მკაცრ დი­ე­ტებს. უმ­ჯო­ბე­სია, ჩა­ე­წე­როთ აუზ­ზე და სპორტდარ­ბაზ­ში. გაფრ­თხილ­დით სა­ჭეს­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით ისი­ნი, ვი­საც მან­ქა­ნის სწრა­ფი ტა­რე­ბა უყ­ვარს. 2020 წელს გახ­შირ­დე­ბა შო­რე­უ­ლი მივ­ლი­ნე­ბე­ბი.

  კარ­გი წე­ლია იუ­რი­დი­უ­ლი, კო­მერ­ცი­უ­ლი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. ეცა­დეთ, ფული მხო­ლოდ სე­რი­ო­ზულ საქ­მე­ებ­ში და­ა­ბან­დოთ. ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს ნუ შე­ი­ძენთ. კარგ შე­დე­გებს მო­გი­ტანთ გა­რი­გე­ბე­ბი, კონ­კუ­რენ­ტებს დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად ებ­რძო­ლეთ. კრე­დი­ტე­ბი სიფრ­თხი­ლით გა­ა­ფორ­მეთ, რათა წლის ბო­ლოს ვა­ლებ­ში არ გა­და­ვარ­დეთ. თუ ახ­ლო­ბე­ლი სა­ერ­თო ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ, უარი არ თქვათ, პა­ტა­რა შე­მო­სავ­ლის აღე­ბას უკვე დე­კე­მებრში შეძ­ლებთ. იან­ვრი­დან­ვე და­ი­წყეთ ფუ­ლის გა­და­დე­ბა შვე­ბუ­ლე­ბი­სა და მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის.

  2020 პროგ­ნო­ზი ცე­ცხლო­ვა­ნი ვე­ფხვის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 9. 02. 1986 - 28. 01. 1987)

  გარ­თო­ბა და სცე­ნა­ზე ყოფ­ნა გსურთ. თუმ­ცა, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა­ზე ხში­რად სახ­ლის საქ­მე­ე­ბიც გექ­ნე­ბათ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი. აკონ­ტრო­ლეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა, იკ­ვე­ბეთ რე­ჟი­მით. სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ და ეცა­დეთ, თა­ვა­დაც მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე იყოთ, გარ­შე­მო მყო­ფებს იმე­დე­ბი არ გა­უც­რუ­ოთ. ფრთხი­ლად იყა­ვით, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ფუ­ლა­დი და­ნაკ­ლი­სი, და­ნა­კარ­გი, კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი.

  და­ო­ჯა­ხე­ბულ­მა ცე­ცხლო­ვან­მა ვე­ფხვებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა­სა და რე­მონტს. ეცა­დეთ, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­სა და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს შო­რის გა­მო­ნა­ხოთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის. ზო­გი­ერ­თი გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებს. სა­ი­მე­დო პარტნი­ო­რებ­საც მი­ი­ზი­დავთ და კონ­კუ­რენ­ტებ­საც ჩა­მო­ი­ცი­ლებთ.

  გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ "თქვე­ნი რო­მა­ნის გმი­რი". შეძ­ლებთ ახ­ლოს შეს­წავ­ლას და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბას. იყა­ვით მე­ტად მგრძნო­ბი­ა­რე და მომთმე­ნი ნა­თე­სა­ვე­ბის მი­მართ. თუ ზღვა­ზე ვერ აპი­რებთ დას­ვე­ნე­ბას, ხში­რად ისე­ირ­ნეთ ტყის ზო­ნა­ში, წყლის ნა­პირ­თან.

  2020 პროგ­ნო­ზი წყლის ვე­ფხვის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 5. 02. 1963 - 24. 01. 1963)

  მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი და ცუ­დე­ბი გა­და­მა­ლეთ. სე­რი­ო­ზუ­ლად უნდა იმუ­შა­ოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე. უნდა შეძ­ლოთ მავ­ნე თვი­სე­ბებ­თან გამ­კლა­ვე­ბაც. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, რათა არ გა­ი­უ­ა­რე­სოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა. ალ­კოჰო­ლი და გა­დარ­ბე­ნა­ზე ჭამა უნდა და­ი­ვი­წყოთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ბი­ნის რე­მონ­ტის­თვის. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა შე­იძ­ლე­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბით­მა საქ­მი­ა­ნო­ბამ მო­გი­ტა­ნოთ. ნაკ­ლე­ბი მო­უს­მი­ნეთ მათ, ვინც ცხოვ­რე­ბა­ში ვე­რა­ფერს მი­აღ­წია. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი გა­მო­გიჩ­ნდეთ. რო­გორ გა­არ­თმევთ თავს ეს უკვე თქვენს მონ­დო­მე­ბა­სა და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

  სიყ­ვა­რუ­ლი მოვა, მაგ­რამ მის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად გარ­ჯა მო­გი­წევთ. ნუ იქ­ნე­ბით გა­მო­კი­დე­ბუ­ლი მხო­ლოდ ინ­ტიმ­ზე. ეცა­დეთ, სუ­ლი­ე­რე­ბა­საც მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა. ეცა­დეთ, არ და­უბ­რუნ­დეთ ყო­ფილ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო და ენერ­გია და­უთ­მეთ ოჯა­ხის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე ზრუნ­ვას. და­ეხ­მა­რეთ ნა­თე­სა­ვებს.

  2020 პროგ­ნო­ზი ხის ვე­ფხვის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 23. 01. 1974 - 10. 02. 1975)

  იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ. შე­გიძ­ლი­ათ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ კა­რი­ე­რა­ში. ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი გა­ა­ფორ­მოთ, ახა­ლი სფე­რო აით­ვი­სოთ. მთა­ვა­რია, მო­ინ­დო­მოთ. ნუ გა­ი­ფუ­ჭებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. კარ­გი წე­ლია თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და მივ­ლი­ნე­ბე­ბის­თვის. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მან­ქა­ნაც კი იყი­დოთ. გა­უფრ­თხილ­დით ნერ­ვულ სის­ტე­მას, მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ. ბუ­ნე­ბა­ში დას­ვე­ნე­ბა და თევ­ზა­ო­ბა სა­უ­კე­თე­სო იქ­ნე­ბა უქ­მე­ებ­ზე. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს ფიტ­ნეს­სა და ცეკ­ვებ­ზე ჩა­ე­წე­როს. ზამ­თარ­ში კარ­გია თხი­ლა­მუ­რე­ბი, ზა­ფხულ­ში - ცურ­ვა.

  გაფრ­თხილ­დით, არა­ვის მის­ცეთ თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბის უფ­ლე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა საქ­მე ფი­ნან­სებს ეხე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი და­ქორ­წი­ნე­ბას გა­და­წყვე­ტენ. წლის ბო­ლოს კი შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ მშო­ბე­ლი გახ­დე­ბით. ეცა­დეთ, ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის "ენებს აყო­ლილ­მა" ურ­თი­ერ­თო­ბა არ გა­ი­ფუ­ჭოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.

  2020 პროგ­ნო­ზი მი­წის ვე­ფხვის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 31. 01. 1938 - 18. 02. 1039; 28. 01. 1989 - 15. 02. 1999)

  ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლეთ იმა­ზე, რა­საც ფუ­ლით ვერ იყი­დით. სა­უ­ბა­რი გვაქვს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. და­ი­ცა­ვით დი­ე­ტა, მო­ე­რი­დეთ მავ­ნე საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას. ისე­ირ­ნეთ ვე­ლო­სი­პე­დით. იცუ­რეთ, მი­ი­ღეთ მზის აბა­ზა­ნე­ბი. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს ახ­ლობ­ლებ­თან, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლებ­თან. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით კა­რი­ე­რა­ში, შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი ბიზ­ნე­სიც კი და­ი­წყოთ. და­ეს­წა­რით სე­მი­ნა­რებს, კურ­სებს, ყვე­ლა­ფერს, სა­დაც სწავ­ლი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ყუ­რა­დღე­ბით აწარ­მო­ეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. ფული მხო­ლოდ სა­სარ­გებ­ლო და სა­ჭი­რო ნივ­თებ­ში და­ა­ბან­დეთ. მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რის­ტულ ქმე­დე­ბებს, გაფრ­თხილ­დით, უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ახლო მე­გობ­რე­ბის­გა­ნაც კი მი­ი­ღოთ.

  თუ მარ­ტო­ო­ბამ დაგ­ღა­ლათ, თა­ვად გა­მო­ჩი­ნეთ ინი­ცი­ტი­ვა, რომ გა­იც­ნოთ და გა­მო­ე­ლა­პა­რა­კოთ თქვენ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ანს. თუ და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი ხართ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს ხში­რად მო­უ­წყევთ სი­ურპრი­ზე­ბი, მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ უქ­მე­ებ­ზე ქა­ლაქ­გა­რეთ. თა­ვად უნდა იზ­რუ­ნოთ, რომ სიყ­ვა­რუ­ლი გა­აძ­ლი­ე­როთ. ბავ­შვე­ბის მი­მართ ყუ­რა­დღე­ბით უნდა იყოთ, დას­ჯა და მო­ფე­რე­ბა ერ­თმა­ნეთ­ში არ აუ­რი­ოთ.

  2020 წლის ზო­გა­დი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი ვე­ფხვის­თვის

  პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ არა­ვის­თან ილა­პა­რა­კოთ. 2020 წელი რო­მან­ტი­კით, შეხ­ვედ­რე­ბი­თა და აღ­მაფ­რე­ნით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე. მთა­ვა­რია, თა­ვად მის­ცეთ ადა­მი­ანს თქვენ­თან მო­კა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. და­ა­ნე­ბეთ თავი ყო­ფი­ლებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ხვდე­ბით, რომ "მათი გა­მოს­წო­რე­ბა არ იქ­ნე­ბა". მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტე­ბის გამ­წვა­ვე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. თუ ხვდე­ბით, რომ ადა­მი­ან­თან ბე­დის ჯაჭ­ვით ხართ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, ხელი ჩა­კი­დეთ და აღარ გა­უშ­ვათ.

  2020 წლის ზო­გა­დი ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი ვე­ფხვის­თვის

  ფული გექ­ნე­ბათ, მაგ­რამ ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯვაც უნდა ის­წავ­ლოთ. ყვე­ლაფ­რის ყიდ­ვის და ფუ­ფუ­ნე­ბით ცხოვ­რე­ბის სურ­ვი­ლი გაქვთ. ეცა­დეთ, სუ­პერ­მარ­კეტ­ში სა­ყიდ­ლებ­ზე ნა­ჭა­მი წახ­ვი­დეთ, რათა კა­ლა­თა­ში ზედ­მეტ­მა პრო­დუქ­ტებ­მა არ იჩი­ნოს თავი. შო­პინგზე წა­სუ­ლი კი კარ­გად და­ფიქ­რდით, გი­ღირთ კი ახა­ლი ნივ­თის შე­ძე­ნა. და­ა­ბან­დეთ ფული მხო­ლოდ სარ­ფი­ან და სე­რი­ო­ზულ საქ­მე­ებ­ში.

  2020 წლის ზო­გა­დი ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი ვე­ფხვის­თვის

  მე­ტად უნდა იყოთ კა­რი­ე­რა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. კარ­გი შე­დე­გი რომ მი­ი­ღოთ, იმუ­შა­ვეთ მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რე­ბი­დან ვი­ღაც და­გეხ­მა­როთ კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ში. ნუ მო­დუნ­დე­ბით მეტი დრო და­უთ­მეთ ახალ პარტნი­ო­რებ­თან საქ­მე­ე­ბის გან­ხილ­ვას ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას. იყა­ვით კრე­ა­ტი­უ­ლი, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ახა­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი.

  2020 წლის ზო­გა­დი კა­რი­ე­რუ­ლი პროგ­ნო­ზი ვე­ფხვის­თვის

  გახ­სოვ­დეთ, რომ ყვე­ლა და­ა­ვა­დე­ბის მი­ზე­ზი ნერ­ვი­უ­ლო­ბაა. ამი­ტომ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. მო­ე­რი­დეთ სტრე­სებს, და­ი­ცა­ვით კვე­ბის რე­ჟი­მი, ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ იოგა. და­ი­მუხ­ტეთ პო­ზი­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბით. ხში­რად ჩა­ი­ტა­რეთ გამ­წმენ­დი პრო­ცე­დუ­რე­ბი. ცივ სე­ზონ­ზე თბი­ლად ჩა­იც­ვით.

  რა გე­ლით ვე­ფხვებს 2020 წელს თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - და­ფიქ­რდით, სწო­რია ის გზა, რო­მე­ლიც აირ­ჩი­ეთ?

  თე­ბერ­ვა­ლი - უამ­რა­ვი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გექ­ნე­ბათ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი. ყური და­უგ­დეთ გუ­ლის თქმას.

  მარ­ტი - და­წი­ნა­უ­რე­ბას მხო­ლოდ კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის შემ­დეგ შეძ­ლებთ.

  აპ­რი­ლი - ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის და კა­პი­ტალ­და­ბან­დე­ბის თვეა.

  მა­ი­სი - გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან.

  ივ­ნი­სი - კარ­გი თვეა მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის.

  ივ­ლი­სი - ხში­რად შეხ­ვდით ოჯა­ხის წევ­რებს. ცოტა მო­დუნ­დით.

  აგ­ვის­ტო - და­ფიქ­რდით, გა­ა­ა­ნა­ლი­ზეთ თქვე­ნი გეგ­მე­ბი და და­ი­წყეთ ბრძო­ლა გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის.

  სექ­ტემ­ბე­რი - და­ჯილ­დოვ­დე­ბით წარ­სულ­ში კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­თვის

  ოქ­ტომ­ბე­რი - იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის თვე და­გიდ­გათ.

  ნო­ემ­ბე­რი - კა­რი­ე­რი­სა და ბიზ­ნე­სის გამო პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა გვერ­დზე ჩა­ი­ჩო­ჩებს.

  დე­კემ­ბე­რი - ახა­ლი, გრან­დი­ო­ზუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბის თვეა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ.
  678 ნახვა
  27-12-2019, 00:04