GOGA.TV
როგორი იქნება 2020 ცხენის წელში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით
 • როგორი იქნება 2020 ცხენის წელში დაბადებულებისთვის - აღმოსავლური პროგნოზი სტიქიების მიხედვით

  უამ­რა­ვი სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­მენ­ტი გე­ლით 2020 წელს; შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბიც და გარ­თო­ბაც. ფულს გულ­და­წყვე­ტის გა­რე­შე გაფ­ლან­გავთ. მა­გა­ლი­თად, მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­ურპრი­ზე­ბი კი პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში გე­ლით. ახალ მე­გობ­რებს გა­ი­ჩენთ, მაგ­რამ ცო­ტას და სა­უ­კე­თე­სო­ებ­თან შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას. ძვე­ლი მე­გობ­რე­ბი და პარტნი­ო­რე­ბიც მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს ითა­მა­შე­ბენ თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ნუ და­ი­ვი­წყებთ დას­ვე­ნე­ბას, ხში­რად ეს­ტუმ­რეთ აბა­ნოს, სა­უ­ნას, სა­ვარ­ჯი­შო დარ­ბაზს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბი გა­წუ­ხებთ. დარ­ჩით იმ სამ­სა­ხურ­ში, სა­დაც დღემ­დე მუ­შა­ობ­დით, რად­გან გე­ლით და­წი­ნა­უ­რე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა პი­რად ცხოვ­რე­ბას, ზედ­მე­ტი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შეც კი მი­იქ­ცევთ სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბას. 2020 წელს არც ერთი ცხე­ნი არ დარ­ჩე­ბა მარ­ტო. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ შვე­ბუ­ლე­ბა წყლის პი­რას ან სა­ზღვარ­გა­რეთ.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი ცხე­ნის­თვის

  ჭირ­ვე­უ­ლი და ამა­ყი ხართ. თეთ­რი ვირ­თხა წარ­მა­ტე­ბა­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბას გპირ­დე­ბათ. რა თქმა უნდა, თუ მო­ინ­დო­მებთ და შრო­მის­მოყ­ვა­რე იქ­ნე­ბით. ზო­მი­ე­რე­ბა გმარ­თებთ კვე­ბა­ში, გარ­დე­რო­ბის გან­ხლე­ბა­ში. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მე­ტო­ბას. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის და­სა­რე­გუ­ლი­რებ­ლად მე­ტად უნდა აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი. გრძნო­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა აფ­თექ­დეს და მაგ­რეს, მაგ­რამ მეტი კე­თილ­გო­ნი­ე­რე­ბა მო­გე­თხო­ვე­ბათ.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი ცხე­ნის­თვის

  2020 წელს ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას მი­იქ­ცევთ. იმ ქა­ლის გულ­საც კი მო­ი­გებთ, ვინ დიდი ხა­ნია მოგ­წონთ. ამუ­რულ სფე­რო­შიც იქ­ნე­ბით პო­პუ­ლა­რუ­ლი და კა­რი­ე­რა­შიც - წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. მთვა­რია, არ მი­უშ­ვათ სა­კუთ­რი სხე­უ­ლი. ივა­რი­ჯოთ, იყოთ ფი­ზი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი. წლის ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია ფული. შრო­მა მო­გი­წევთ, მაგ­რამ ნურც დას­ვე­ნე­ბას და კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს და­ი­ვი­წყებთ უქ­მე­ე­ბი მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ატ­რეთ, სა­თევ­ზა­ოდ ია­რეთ. მო­ი­წყვეთ გან­ტვირ­თვის დღე­ე­ბი.

  2020 პროგ­ნო­ზი მე­ტა­ლის ცხე­ნის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 30.01.1930-16.02.1931; 27.01.1990-14.02.1991)

  მარ­ტი­ვი გზე­ბით ვერ ივ­ლით და კოს­მო­სურ სიმ­დიდ­რე­საც ვერ მი­აღ­წევთ. მაგ­რამ მთა­ვა­რია, მყა­რად იდ­გეთ მი­წა­ზე. ჯან­მრთე­ლო­ბა კარ­გი გაქვთ, მაგ­რამ იცით სა­კუ­თა­რი მტკივ­ნე­უ­ლი წერ­ტი­ლე­ბი და მათ უნდა გა­უფრ­თხილ­დეთ. სიფრ­თხილ გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან. ავა­რია შე­საძ­ლე­ბე­ლია თქვე­ნი მი­ზე­ზით მოხ­დეს.

  ფი­ნან­სურ სტა­ბი­ლუ­რო­აბს მი­აღ­წევთ, თუ ეკო­ნი­უ­რად და­ხარ­ჯავთ ფულს. შეგ­რო­ვე­ბუ­ლი ფუ­ლით კი ან სა­სურ­ველ ნივთს შე­ი­ძენთ, ან იდე­ა­ლუ­რი დას­ვე­ნე­ბის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნებთ.

  კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა გე­ლით, შე­იძ­ლე­ბა და­გა­წი­ნა­უ­რონ კი­დეც. ან გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ დიდი ხნის გეგ­მა. გა­ზა­ფხუ­ლი­დან მე­ტად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა ვაჭ­რო­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში. შე­იძ­ლე­ბა იუ­რი­დი­ულ კან­ტო­რებ­შიც მო­გი­წი­ოთ სირ­ბილ­მა, მაგ­რამ საქ­მე ამად ღირს.

  კე­თილ­დღე­ო­ბა გმარ­თებთ კავ­ში­რე­ბი­სად­მი. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს ნუ გა­ა­ნა­წყე­ნებთ. მო­ე­რი­დეთ ღა­ლატს და ზედ­მეტ და­პი­რე­ბებს. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა და­უბ­რუნ­დეს ყო­ფილ შეყ­ვა­რე­ბულს.

  2020 პროგ­ნო­ზი ცე­ცხლო­ვა­ნი ცხე­ნის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 21.01.1966-08.02.1967)

  წელს მი­ი­ღებთ ყვე­ლა­ფერს, რაც გსურთ. თქვენ იმ ადა­მი­ან­სე­ბის ჯგუფს მი­ე­უთ­ვნე­ბით, ვინც სი­კე­თე­ზე სი­კე­თით პა­სუ­ხობს. იყა­ვით ცოტა მე­ტად თა­მა­მი.

  გა­მო­რი­ცხეთ რა­ცი­ო­ნი­დან მავ­ნე საკ­ვე­ბი, და­ა­მარ­ცხეთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბი. ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ. ეწ­ვი­ეთ კოს­მე­ტო­ლოგს, დი­ე­ტო­ლოგს, ჩა­ე­წე­რეთ აუზ­ზე ან სპორტდარ­ბაზ­ში.

  მარ­თა­ლია, შრო­მა მო­გი­წევთ, მაგ­რამ კარგ შე­დე­გებს მი­აღ­წევთ პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში. იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რად გან­წყო­ბი­ლი, ეკონ­ტაქ­ტეთ მხო­ლოდ სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებს. თუ სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვას შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ, უარი არ თქვათ. მაგ­რამ წი­ნას­წარ გა­და­ა­მოწ­მეთ სან­დო­ო­ბა­ზე.

  ფუ­ლის გა­რე­შე არ იქ­ნე­ბით, მაგ­რამ მის მო­პო­ვე­ბა­ზე ჩა­ციკ­ლუ­ლი არ უნდა იყოთ. რაც უფრო კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რად იმუ­შა­ვებთ, მით მეტ შე­ქე­ბას და­ი­მა­სა­ხუ­რებთ უფ­რო­სის­გან და ბო­ნუ­სებ­სა და პრე­მი­ა­საც მი­ი­ღებთ.

  რაც შე­ე­ხე­ბა პი­რად ცხოვ­რე­ბას საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ჭირ­ვე­უ­ლიც იქ­ნე­ბა და მომ­თხოვ­ნიც. კარ­გად და­ფიქ­რდით, რა გა­კავ­ში­რებთ მას­თან, იქ­ნებ, სხვა ადა­მი­ა­ნის­კენ უნდა მი­მარ­თოთ მზე­რა? და­ო­ჯა­ხე­ბულ ცხე­ნებს კარ­გი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი წელი ელით. მეტი დრო და­უთ­მეთ შვი­ლე­ბის აღ­ზრდას. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბი.

  2020 პროგ­ნო­ზი წყლის ცხე­ნის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 15.02.1942-4.02.1943, 12.02.2002-31.31.2003)

  მო­ე­რი­დეთ ილუ­ზი­ე­ბის ოკე­ა­ნე­ში ცურ­ვას. იყა­ვით მე­ტად პრაქ­ტი­კუ­ლი. თუ მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვა გსურთ, ტახ­ტი­დან უნდა წა­მოდ­გეთ. 2020 წელს მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის იმე­დი უნდა გქონ­დეთ.

  დრო­უ­ლად მი­ხე­დეთ საფრ­თხი­ლო სიგ­ნა­ლებს. ეცა­დეთ, არ გა­ცივ­დეთ და ჩა­ი­ტა­როთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა. გა­ი­კა­ჟეთ სხე­უ­ლი. მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბის კომ­პლექ­სი. გა­ზა­ფხულ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე და­ი­ცა­ვით თავი ვირუ­სე­ბის­გან.

  ფული ზო­მი­ე­რად გექ­ნე­ბათ, თუ შვე­ბუ­ლე­ბის გა­ტა­რე­ბას მდიდ­რუ­ლად გა­ა­ტა­რებთ, ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ. მო­ე­რი­დეთ ვა­ლე­ბის აღე­ბას, დაბ­რუ­ნე­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

  მო­ი­მა­ტებს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ ხა­რისხზე და არა რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე. კარ­გი წელი ელით პროგ­რა­მისტ და ბიზ­ნეს­მენ ცხე­ნებს. მო­ი­მა­ტებს შეკ­ვე­თე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. სიფრ­თხი­ლე და დაკ­ვირ­ვე­ბა გამ­რთებთ მივ­ლი­ნე­ბი­სას, საქ­მი­ა­ნი დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას.

  ვნე­ბი­ა­ნი და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბით აღ­სავ­სე სიყ­ვა­რუ­ლი გე­ლით. თუმ­ცა, და­უ­ფიქ­რე­ბელ­მა საქ­ცი­ელ­მა შე­იძ­ლე­ბა იმედ­გაც­რუ­ე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ. ზო­გი­ერ­თი კოლ­გას­თან გა­ა­ბამს რო­მანს.

  2020 პროგ­ნო­ზი ხის ცხე­ნის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 3.02.1954-16.02.1955, 31.01.2014-18.02.2015)

  თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი იქ­ნე­ბით, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­გი­მარ­თლებთ. თუმ­ცა, ნუ იქ­ნე­ბით ზედ­მე­ტად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი.

  ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს. მშვი­დად მო­აგ­ვა­რეთ პრობ­ლე­მე­ბი, არ ღირს ნერ­ვი­უ­ლო­ბად. მო­ი­მა­ტებს მივ­ლი­ნე­ბე­ბის, სე­მი­ნა­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. ფი­ნან­სუ­რი წარ­მა­ტე­ბი­სა და კა­რი­ე­რის­თვის სირ­ბი­ლი მო­გი­წევთ.

  რამ­დენ­საც იმუ­შა­ვებთ, იმ­დენ ფულ­საც მი­ი­ღებთ. ფულ­მა სი­ა­მოვ­ნე­ბა უნდა მო­გი­ტა­ნოთ. გა­ა­ნე­ბივ­რეთ ახ­ლობ­ლე­ბი სა­ჩუქ­რე­ბით, იმოგ­ზა­უ­რეთ, კარ­გად და­ის­ვე­ნეთ. გა­მოც­ვა­ლეთ ავე­ჯი, გა­ა­კა­ე­თეთ რე­მონ­ტი, შე­ი­ძი­ნეთ ავტმო­ბი­ლი.

  ხში­რად და­ის­ვე­ნეთ, რე­გუ­ლა­რუ­ლად ჩა­ი­ტა­რეთ კომ­პლექ­სუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი. ცურ­ვა, მზის აბა­ზა­ნე­ბი, სე­ირ­ნო­ბა და ჯან­სა­ღი კვე­ბა აგი­მაღ­ლებთ იმუ­ნი­ტეტს. სა­ჭეს­თან სიფრ­თხილ გმარ­თებთ, არ გა­და­ა­ჭარ­ბოთ სიჩ­ქა­რეს.

  ერთი ნახ­ვით სიყ­ვა­რუ­ლი და სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა გე­ლით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მო­ე­რი­დეთ გვერ­დზე გა­ხედ­ვას. მე­უღ­ლის ნდო­ბას ვერ და­იბ­რუ­ნებთ, თუ 2020 წელს ცუ­დად მო­იქ­ცე­ვით.

  2020 პროგ­ნო­ზი ხის ცხე­ნის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 7.02.1978-27.01.1979)

  ენერ­გი­ი­თა და ენ­თუ­ზი­აზ­მით ხართ აღ­სავ­სე. 2020 წელს ამოხ­სნით ყვე­ლა სა­ი­დუმ­ლოს. იყა­ვით მაქ­სი­მა­ლუ­რად ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი, პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ა­ნი და ოპ­ტი­მის­ტუ­რი. თუ სამ­სა­ხურ­ში მო­ი­წყი­ნეთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა. კარ­გად მოგ­ვარ­დე­ბა ვაჭ­რო­ბი­სა და სა­რეკ­ლა­მო სფე­როს სა­კი­თხე­ბი.

  2020 წელს ექი­მე­ბი­სა და წამ­ლე­ბის გა­რე­შე გა­ა­ტა­რებთ, თუ და­ი­ცავთ კვე­ბის რე­ჟიმს, ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შებთ და და­ის­ვე­ნებთ. ხში­რად ია­რეთ აბა­ნო­ში, აუზ­ზე, იო­გა­ზე.

  მა­ტე­რა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად რამე კრე­ა­ტი­უ­ლი უნდა მო­ი­ფიქ­როთ. არა, ფული საკ­მა­რი­სად გექ­ნე­ბათ, მაგ­რამ თუ რა­ი­მე სე­რი­ო­ზუ­ლის ყიდ­ვას აპი­რებთ, უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ.

  შე­გიყ­ვარ­დე­ბათ და გა­ბედ­ნი­ერ­დე­ბით. სა­ბე­დო შე­იძ­ლე­ბა ასა­კით უფ­რო­სი იყოს, მაგ­რამ ეს არ ითა­მა­შებს მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. გა­ზა­ფხულ­ზე და­ქორ­წი­ნე­ბა გე­ლით და და ზამ­თრის­კენ გა­ი­გებთ, რომ შვილს ელო­დე­ბით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი მე­ტად და­შორ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნეთს. მათ თით­ქოს არ ეს­მით ერ­თმა­ნე­თის. მი­მარ­თეთ ფსი­ქო­ლოგს, ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ სა­მოგ­ზა­უ­როდ, გახ­დით მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი.

  2020 წლის ზო­გა­დი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი

  გა­მო­ნა­ხეთ დრო, მო­ხერ­ხე­ბუ­ლად მოკ­ლათ­დით და და­ფიქ­რდით, რა­ტომ ხართ დღემ­დე მარ­ტო? თით­ქოს არა­ფე­რი გაკ­ლი­ათ პი­რა­დი ბედ­ნი­ე­რე­ბის გარ­და. ამის მი­ზე­ზი კი თა­ვად უნდა იცო­დეთ. იქ­ნებ, ზედ­მე­ტად მომ­თხოვ­ნი ხართ სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­სად­მი?.. 2020 წელს არის შან­სი, რომ გა­იც­ნოთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი. მეტი დრო გა­მო­ნა­ხეთ ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ტაქ­ტის­თვის. გა­ზა­ფხულ­ზე მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.

  2020 წლის ზო­გა­დი ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი

  ფუ­ლის გა­რე­შე არ დარ­ჩე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში ახა­ლი ნიჭი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა ჰო­ბიმ მო­გი­ტა­ნოთ. მთვა­რია, თქვე­ნი ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა ლე­გა­ლუ­რი იყოს. 2020 წელს უმ­ჯო­ბე­სია, ფული და­აგ­რო­ვოთ, ვიდ­რე და­ხარ­ჯოთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სარ­ფი­ა­ნი გა­რი­გე­ბა, რო­მე­ლიც გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ მა­ტე­რი­ა­ლურ მდო­მა­რე­ო­ბას. დრო­უ­ლად გა­და­ი­ხა­დეთ ვა­ლე­ბი, კო­მუ­ნა­ლუ­რი გა­და­სა­ხა­დე­ბი.

  2020 წლის ზო­გა­დი კა­რი­ე­რუ­ლი პროგ­ნო­ზი

  კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის­თვის დაბ­რკო­ლე­ბა არ გე­ლით, წვრილ­მან პრობ­ლე­მებს მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ. შე­იძ­ლე­ბა მოძ­ველ­და ის სის­ტე­მა, რომ­ლის მიმ­დე­ვა­რიც იყა­ვით, იქ­ნე­ბა მეტი სი­ახ­ლე უნდა და­ნერ­გოთ. მო­ე­რი­დეთ გეგ­მებ­ზე ყვე­ლას­თან ლა­პა­რა­კეს. სიფრ­თხილ გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას.

  2020 წლის ზო­გა­დი ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი

  ნუ გა­ა­ტა­რებთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო სიმპტომ­საც კი, გა­ე­სინ­ჯეთ ექიმს. გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რო­ებს მხედ­ვე­ლო­ბა, თირკმე­ლე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ახალ მცე­ნა­რე­ზე გა­გიჩ­ნდეთ ალერ­გია. ნაკ­ლე­ბი ინერ­ვი­უ­ლეთ და მე­ტად და­ი­მუხ­ტეთ პო­ზი­ტი­ვით. უძი­ლო ღა­მე­ებს სი­კე­თე ჯერ არა­ვის­თვის მო­უ­ტა­ნია.

  რა გე­ლით სას­წო­რებს 2020 წელს თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - არ გას­ცეთ ვალი. უფრო მე­ტიც ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ი­ჩი­ნეთ.

  თე­ბერ­ვა­ლი - მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. გა­და­ხე­დეთ კვე­ბის რა­ცი­ონს, ზო­მი­ე­რად და რე­გუ­ლა­რუ­ლად ივარ­ჯი­შეთ.

  მარ­ტი - მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი უნდა გახ­დეთ. მაგ­რამ გრძნო­ბებს აყო­ლი­ლი ნურც სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს და­ი­ვი­წყებთ.

  აპ­რი­ლი - ვი­ღაც თქვენს მოთ­მი­ნე­ბას გა­მოს­ცდის. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ.

  მა­ი­სი - დაბ­რკო­ლე­ბე­ბი მო­ი­მა­ტებს და პრობ­ლე­მე­ბიც დიდი სიფრ­თხი­ლით უნდა მო­აგ­ვა­როთ.

  ივ­ნი­სი - სა­ინ­ტე­რე­სო თვე გე­ლით, ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­სა და ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბის.

  ივ­ლი­სი - რო­გო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაც გექ­ნე­ბათ ცხოვ­რებ­სად­მი ისეთ ემო­ცი­ებ­საც მი­ი­ღებთ.

  აგ­ვის­ტო - მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ახ­ლობ­ლე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას კო­ლე­გებ­თან.

  სექ­ტემ­ბე­რი - იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბა­ზე.

  ოქ­ტომ­ბე­რი - რაც უფრო ფრთხი­ლი იქ­ნე­ბით, მით წარ­მა­ტე­ბას მო­ი­პო­ვებთ კა­რი­ე­რა­სა და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში.

  ნო­ემ­ბე­რი - ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. შე­ე­წი­ნა­აღ­მდე­გეთ სა­შე­მოდ­გო­მო ვირუ­სებს.

  დე­კემ­ბე­რი - მიხ­ვდე­ბით, რომ გა­დაღ­ლი­ლი ხართ. სა­უ­კე­თე­სო თვეა ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის გა­რე­მო­ში და­სას­ვე­ნებ­ლად.
  466 ნახვა
  28-12-2019, 00:28