GOGA.TV
რა ელით 2020 წელს ვირთხის წელიწადში დაბადებულებს - აღმოსავლური პროგნოზი
 • რა ელით 2020 წელს ვირთხის წელიწადში დაბადებულებს - აღმოსავლური პროგნოზი

  სა­უ­კე­თე­სო წელი და­გიდ­გათ. ყვე­ლა სფე­რო­ში შე­გეძ­ლე­ბათ გა­მარ­ჯვე­ბის მო­პო­ვე­ბა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­უ­ვი­წყა­რი შეხ­ვედ­რე­ბი, სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბე­ბი, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­წყო­ბა. აგის­რულ­დე­ბათ ის, რა­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით.

  2020 წელს ნაკ­ლე­ბი უნდა ინერ­ვი­უ­ლოთ, მო­ე­რი­დეთ სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, ფი­ზი­კურ გა­დაღ­ლას. მე­ტად და­ი­მუხ­ტეთ პო­ზი­ტი­ვით. თუ ვარ­ჯიშს და­ი­წყებთ კარგ შე­დე­გებს მი­აღ­წევთ.

  სამ­სა­ხუ­რის სფე­რო­ში ხში­რად უნდა აღი­ჭურ­ვოთ მოთ­მი­ნე­ბოთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის მო­ძი­ე­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ ბი­უ­ჯე­ტი, მაგ­რამ მოგ­ზა­უ­რო­ბა­სა და საყ­ვა­რელ გარ­თო­ბა­ზე ფულს ნუ და­ი­ნა­ნებთ.

  პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა გე­ლით. პირ­ველ რიგ­ში "თქვე­ნი ადა­მი­ა­ნის" გაც­ნო­ბა მო­გინ­დე­ბათ, ოჯა­ხის შექ­მნა და შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კა.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი ვირ­თხის­თვის

  ნე­ბის­მი­ერ სფე­რო­ში გმარ­თებთ დაკ­ვირ­ვე­ბა და სიფრ­თხი­ლე. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, მო­ი­ცი­ლეთ ნე­გა­ტი­უ­რი ფიქ­რე­ბი. სხვა­თა შო­რის, წლის და­სა­წყის­ში ახ­ლობ­ლე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის სიის გა­ცხრილ­ვა არ გა­წყენ­დათ. მუ­შა­ო­ბი­სას და­აკ­ვირ­დით დე­ტა­ლებს. ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი შე­ას­რუ­ლეთ სწრა­ფად და ხა­რის­ხი­ა­ნად. ძა­ლი­ან ბევ­რს იფიქ­რებთ სიყ­ვა­რულ­ზე. მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვას. ჩა­ი­ტა­რეთ სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი ვირ­თხის­თვის

  კომ­ფორ­ტი­სა და ჰარ­მო­ნი­ის მოყ­ვა­რუ­ლი ბრძან­დე­ბით. ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში მი­ი­ღებთ ყვე­ლა­ფერს, რა­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით. მაგ­რამ მუ­შა­ო­ბაც მო­გი­წევთ. იყა­ვით მე­ტად ლო­ი­ა­ლუ­რი და დამთმო­ბი ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა საქ­მე პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­წყო­ბას ეხე­ბა. თქვე­ნი გა­და­სა­წყვე­ტია, რო­გო­რი მა­მა­კა­ცი იქ­ნე­ბა თქვენ გვერ­დით. სა­კუ­თარ თავს დი­აგ­ნოზს თა­ვად ნუ და­უს­ვამთ, სპე­ცი­ა­ლისტ მი­მარ­თეთ. ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მა­ა­ხალ­გაზ­რა­და­ვე­ბე­ლი და გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი.

  2020 პროგ­ნო­ზი მე­ტა­ლის ვირ­თხის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 28. 01. 1960-14. 02. 1961, 25. 01. 2020-11. 02. 2021)

  მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის წელი გე­ლით. ფორ­ტუ­ნა გი­ღი­მით და ბევრ საქ­მე­ში ხელი მო­გე­მარ­თე­ბათ. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ჯან­მრთე­ლო­ბის მი­მართ. პი­ლა­ტე­სი, იოგა, დი­ლა­ო­ბით ძუნ­ძუ­ლი სა­უ­კე­თე­სი იქ­ნე­ბა.

  სამ­სა­ხურ­ში ხუმ­რო­ბის­თვის არ გეც­ლე­ბათ. უნდა ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბოთ ზუს­ტი სქე­მა რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც იმოქ­მე­დებთ. ზო­გი­ერ­თი სარ­ფი­ან გა­რი­გე­ბას გა­ა­ფორ­მებთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ კა­პი­ტა­ლი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ კერ­ძო ბიზ­ნესს მარ­თავთ. ნუ გექ­ნე­ბათ პარტნი­ო­რე­ბის იმე­დი, თა­ვად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა.

  ნუ შე­ი­ძენთ უსარ­გებ­ლო ნივ­თებს. ფული და­ა­ბან­დეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში, ავ­ტო­მო­ბილ­ში. კარ­გი წელი ელით იუ­რისტ, ბიზ­ნეს­მენ, პო­ლი­ტი­კოს ნიშ­ნებს. სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს გა­ა­ფორ­მებთ და წლის ბო­ლოს კარგ პრო­ცენ­ტებ­საც მი­ი­ღებთ.

  სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა მო­ი­მა­ტებს და სიყ­ვა­რუ­ლის კომ­პა­სი თა­ვად მი­გიყ­ვანთ სა­სურ­ველ ადა­მი­ან­თან. ზა­ფხულ­ში მივ­ლი­ნე­ბის დროს შე­იძ­ლე­ბა სინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი გა­იც­ნოთ. ზო­გი­ერ­თი კი დე­კემ­ბერ­ში იქორ­წი­ნებს კი­დეც.

  2020 პროგ­ნო­ზი ცე­ცხლო­ვა­ნი ვირ­თხის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 24. 01. 1936-10. 02. 1937, 19. 02. 1996-6. 02. 1997)

  გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი ენერ­გი­უ­ლად უნდა მი­ი­ღოთ. და­ა­ვა­დე­ბებ­თან სამ­კურ­ნა­ლოდ ახა­ლი მე­თო­დე­ბი თა­მა­მად გა­მო­ი­ყე­ნეთ. და­ლი­ეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი და ხში­რად ია­რეთ ფე­ხით. სიფრ­თხილ გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან. იცო­დეთ წე­სე­ბი და კა­ნო­ნე­ბი, რათა და­ცუ­ლი იყოთ.

  პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის მხო­ლოდ სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის იმე­დად ნუ იქ­ნე­ბით, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კურ­სებ­საც და­ეს­წა­რით. თუ საქ­მეს ხელს მო­კი­დებთ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თეთ, რომ იდე­ა­ლუ­რი შე­დე­გი მი­ი­ღო. მო­ე­რი­დეთ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც თქვე­ნი გა­მო­კი­თხვა მო­უნ­დე­ბა.

  მა­ტე­რი­ა­ლურ სფე­რო­ში ზო­მი­ე­რად იქ­ნე­ბით. დიდ ფულს ვერ იშო­ვით, მაგ­რამ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი თან­ხა მუ­დამ გექ­ნე­ბათ. გა­ზა­ფხულ­სა და შე­მო­დო­მა­ზე შე­იძ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის დახ­მა­რე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ. ბიზ­ნეს­ში მო­ე­რი­დეთ "შავი გზე­ბით" სი­ა­რულს და კონ­კუ­რენ­ტებ­თან ბრძო­ლას.

  გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჰო­ბის­თვის. ან თუ ასე­თი არ გაქვთ, გა­მო­ნა­ხეთ ახა­ლი გა­სარ­თო­ბი. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ ემო­ცი­უ­რად გა­დატ­ვირ­თულ­მა სიმ­შვი­დე მო­ი­პო­ვოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ნა­ტუ­რა ხართ, ნუ გა­ა­კე­თებთ ეკო­ნო­მი­ას პო­ტენ­ცი­ალ­ზე. პი­რად ცხოვ­რე­ბას მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და მტკივ­ნე­უ­ლი გან­შო­რე­ბე­ბი. ეცა­დეთ. სიმ­შვი­დე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ.

  მცი­რე სირ­თუ­ლე­ე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი ვირ­ხე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. ყური და­უგ­დეთ უფ­როს ასა­კის ნა­თე­სა­ვე­ბის რჩე­ვებს. ეცა­დეთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ იუ­მო­რის გრძნო­ბა, მო­ე­რი­დეთ სა­კუ­თარ ნა­ჭუჭ­ში ჩა­კეტ­ვას.

  2020 პროგ­ნო­ზი წყლის ვირ­თხის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 15. 02. 1972-2. 02. 1973)

  წლის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი ფი­ნან­სე­ბია. მეტი შრო­მა მო­გი­წევთ, თუ აქ­ტი­უ­რო­ბას და­აგ­დებთ, ვე­რა­ნა­ირ შე­დეგს ვერ მი­ი­ღებთ. უამ­რა­ვი რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა გექ­ნე­ბათ გა­და­ლა­სა­ხი, მაგ­რამ თუ სწო­რად იმოქ­მე­დებთ, ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვალთ. გა­იძ­ლი­ე­რეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა. მას­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი მუ­შო­ბაც, გან­ყო­ბაც, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­როც. თუ ფრთხი­ლად არ იქ­ნე­ბით, უბ­რა­ლო გა­ცი­ვე­ბაც კი შე­იძ­ლე­ბა ჰა­ი­მო­რი­ტში გა­და­ი­ზარ­დოს. გა­ზა­ფხულ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბით უნდა იზ­რუ­ნოთ სხე­უ­ლის გა­კა­ჟე­ბა­ზე. ჰა­ე­რი, წყა­ლი და მზე თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო მე­გობ­რე­ბი უნდა გახ­დნენ. ეცა­დეთ, თავი და­ა­ნე­ბოთ მო­წე­ვას.

  უამ­რავ პრო­ექ­ტში შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ ჩარ­თვას. ცხოვ­რე­ბა თქვენ გარ­შე­მო "დუღს" და თქვენს მე­ტად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ მე­წარ­მე ხართ. ფი­ნან­სურ სფე­როს რაც შე­ე­ხე­ბა, ჯიბე ხან სავ­სე გექ­ნე­ბათ, ხან ცა­რი­ე­ლი. ფული ფრთხი­ლად უნდა და­ა­ბან­დოთ, მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რა­სა და მა­ქი­ნა­ცი­ებს.

  ყვე­ლა დაბ­რკო­ლე­ბას მარ­ტი­ვად დაძ­ლევთ. მთა­ვა­რია, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყოთ. ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვლი­ლე­ბე­ბი. ჩხუ­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­კვე­ვის გა­რე­შე ვე­რა­ფერს გა­ა­წყობთ. ნუ იქ­ნე­ბით უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სად­მი. ზო­გი­ერ­თებ­მა უნდა მი­ა­ტო­ვოთ საქ­მე­ე­ბი, რო­მელ­თა გა­მოც პრობ­ლე­მებ­ში გა­ეხ­ვე­ვით.

  მარ­ტო­ხე­ლებ­მა რამ­დე­ნიც არ უნდა ამ­ტკი­ცოთ, რომ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ყვე­ლა­ფერს გირ­ჩევ­ნი­ათ, გა­მოჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერს სხვა თვა­ლით და­გა­ნახ­ვებთ.

  2020 პროგ­ნო­ზი ხის ვირ­თხის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 2. 02. 1984-19 .02. 1985)

  გახ­სოვ­დეთ, რომ უშ­რომ­ვე­ლად ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევთ. სხვა­თა შო­რის, მუ­შა­ო­ბა მო­გი­წევთ რო­გორც ფი­ზი­კუ­რი, ასე­ვე შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი. წელს სა­კუ­თა­რი ად­გი­ლი უნდა და­იმ­კვიდ­როთ მზის გულ­ზე. იყა­ვით ზო­მი­ე­რი, ჯან­მრთე­ლო­ბა რომ არ გა­ი­ფუ­ჭოთ, მაგ­რამ მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, რომ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბა. გა­უფრ­თხილ­დით ნერ­ვებს.

  ახა­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ქე­ტე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ხში­რი და ხან­გრძლი­ვი მივ­ლი­ნე­ბე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რი უნდა იყოთ, თუ და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი არ ხართ, ეს ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­სა­პყრო­ბად, კა­რი­ე­რის გა­სა­კე­თებ­ლად გა­მო­გად­გე­ბათ.

  გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ. მო­ე­რი­დეთ მდი­და­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის წი­ნა­ში თა­ვის ქე­ბას. ეს სი­კე­თეს არ მო­გი­ტანთ. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის კარგ გა­სამ­რჯე­ლო­საც მი­ი­ღებთ.

  2020 წელს დას­ვე­ნე­ბის­თვი­საც უნდა მო­ი­ცა­ლოთ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. ჩი­ტე­ბის ჭი­კ­ჭი­კი და წყლის ჩუხ­ჩუ­ხი გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. ზა­ფხუ­ლი სო­ფელ­ში, ქა­ლა­ქის­გან შორს გა­ა­ტა­რეთ.

  პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში ნუ გა­ა­ფუ­ჭებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­თო­კეთ ემო­ცი­ე­ბი. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბა გა­მო­ნა­ხეთ ყვე­ლა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რათა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ რო­ან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა, შვი­ლე­ბის შე­თან­ხმე­ბუ­ლად აღ­ზრდა. შე­მოდ­გო­მა­ზე უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ან სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნი­სას დიდი ყუ­რა­დღე­ბა მო­გე­თხო­ვე­ბათ.

  2020 პროგ­ნო­ზი მი­წის ვირ­თხის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 10. 02. 1948-28 .01. 1949)

  დაკ­ვირ­ვე­ბით იმოქ­მე­დეთ და იმა­ზე მეტს მო­ი­გებთ, ვიდ­რე გე­გო­ნათ. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა და­უთ­მოთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ იცით თქვე­ნი სუს­ტი წერ­ტი­ლე­ბი. ჩა­ი­ტა­რეთ რე­ლაქ­სა­ცია, მე­დი­ტა­ცია, კარგ შე­დეს მო­გი­ტანთ სუ­ლი­ე­რი პრაქ­ტი­კე­ბი.

  იყა­ვით მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი. წელს კარ­გი კა­რი­ე­რა უნდა გა­კე­თოთ. საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ნუ და­ი­ვი­წყებთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით უფ­რო­სებ­სა და ბავ­შვებს, რომ­ლებ­საც თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბათ და პრობ­ლე­მე­ბი აქვთ სწავ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

  კი არ უნდა იოც­ნე­ბოთ, სა­მოგ­ზა­უ­როდ უნდა გა­ემ­გზა­ვოთ. ეცა­დეთ, სა­ი­მე­დო კომ­პა­ნია აირ­ჩი­ოთ და თა­ვა­დაც დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყოთ, რომ ზედ­მე­ტი ჯა­რი­მე­ბის გა­დახ­დამ არ მო­გი­წი­ოთ.

  იყა­ვით მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გე­ლით. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბი კა­პი­ტა­ლუ­რი რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბას გა­და­წყვე­ტენ. ინ­ტე­რი­ერს გა­ნა­ახ­ლე­ბენ. შე­მოდ­გო­მა­ზე კი ზღვა­ზე გა­ემ­გზავ­რე­ბი­ან და­სას­ვე­ნებ­ლად. იკი­თხეთ, ისე­ირ­ნეთ, გულ­წრფე­ლად გიყ­ვარ­დეთ ერ­თმა­ნე­თი.

  2020 წლის ზო­გა­დი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი ვირ­თხის­თვის

  მგრძნო­ბი­ა­რე ადა­მი­ა­ნი ხართ, მო­ე­რი­დეთ ის­ტე­რი­კებს და მეტი დრო და­უთ­მეთ თქვე­ნი ადა­მი­ა­ნის ძი­ე­ბას. იყა­ვით რო­მან­ტი­კუ­ლი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ხში­რად და­ა­ჭი­რეთ ენას კბი­ლი. გახ­სოვ­დეთ, რომ "დუ­მი­ლი ოქ­როა". სა­სურ­ვე­ლია, წვრილ­მა­ნე­ბის გამო ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა არ გა­არ­თუ­ლოთ.

  2020 წლის ზო­გა­დი ფი­ნან­სუ­რი და კა­რი­ე­რუ­ლი პროგ­ნო­ზი ვირ­თხის­თვის

  სიზ­მარ­შიც კი მი­ლი­ო­ნე­ბი და უზ­რუნ­ვე­ლი ცხოვ­რე­ბა გე­სიზ­მრე­ბათ. მაგ­რამ უშ­რომ­ვე­ლად ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევთ. დამ­წყებ ბიზ­ნეს­მე­ნებს მეტი გარ­ჯა მო­უ­წევთ, რომ არ­სე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ. შე­მოდ­გო­მა­ზე ფუ­ლის ხარ­ჯვა მო­გი­წევთ ბი­ნის რე­მონტზე, ავე­ჯის შე­ძე­ნა­ზე, გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თი კი მემ­კვიდ­რე­ო­ბას მი­ი­ღებს. სამ­სა­ხურ­ში ხან­და­ხან მო­სა­წყე­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის უნდა შე­ას­რუ­ლოთ. ყუ­რა­დღე­ბა გმა­რებთ სა­ბუ­თე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას და ფუ­ლის გა­და­რი­ცხვი­სას.

  2020 წლის ზო­გა­დი ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი ვირ­თხის­თვის

  თუ არ იზარ­მა­ცებთ, ივარ­ჯი­შებთ და დრო­უ­ლად მი­ა­კი­თხავთ ექიმს, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად გექ­ნე­ბათ. არ და­ი­ვი­წყოთ ცურ­ვა, ფე­ხით სი­ა­რუ­ლი, დი­ლა­ო­ბით სირ­ბი­ლი. ზოგ­ჯერ დი­ე­ტის დაც­ვაც მო­გი­წევთ, მაგ­რამ შე­დე­გით კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბით.

  რა გე­ლით ვი­თხის წე­ლი­წად­ში თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - ორ­ჯერ და­ფიქ­რდით, სა­ნამ სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ი­ღებ­დეთ.

  თე­ბერ­ვა­ლი - კარ­გი თვეა სა­მო­მავ­ლო გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბის შე­და­გე­ნად.

  მარ­ტი - ახლა თე­ო­რი­ი­დან პრაქ­ტი­კა­ზე უნდა გა­დახ­ვი­დეთ.

  აპ­რი­ლი - იყა­ვით ბე­ჯი­თი, ბევ­რი შრო­მა მო­გი­წევთ.

  მა­ი­სი - ფი­ნან­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­ჭირ­ბორ­ტო სა­კი­თხე­ბი უნდა მო­აგ­ვა­როთ.

  ივ­ნი­სი - მხო­ლოდ სიფრ­თხი­ლე და­გი­ცავთ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის­გან.

  ივ­ლი­სი - მეტი დრო და­უთ­მეთ ოჯა­ხის წევ­რებ­სა და მე­გობ­რებს.

  აგ­ვის­ტო - გარ­შე­მო მყო­ფებს სხვა თვა­ლით შე­ხე­დავთ. ზო­გი­ერთს სა­მუ­და­მოდ და­ემ­შვი­დო­ბე­ბით.

  სექ­ტემ­ბე­რი - მას­შტა­ბუ­რი გა­და­ხა­ლი­სე­ბის თვეა.

  ოქ­ტომ­ბე­რი - მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი უნდა იყოთ. და­ი­კა­ვეთ სწო­რი პო­ზი­ცია.

  ნო­ემ­ბე­რი - იყა­ვით მე­ტად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი და ცო­ტაც... რო­მან­ტი­კუ­ლი.

  დე­კემ­ბე­რი - ამო­ი­სუნ­თქეთ, დატ­კბით წლის შე­დე­გე­ბით.
  570 ნახვა
  29-12-2019, 00:21