GOGA.TV
2020 წლის აღმოსავლური პროგნოზი კატა/კურდღლის წელიწადში დაბადებულებისთვის - ნამდვილ სიყვარულთან შეხვედრა გელით
 • 2020 წლის აღმოსავლური პროგნოზი კატა/კურდღლის წელიწადში დაბადებულებისთვის - ნამდვილ სიყვარულთან შეხვედრა გელით

  თუ ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში ცვლე­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნა გსურ­დათ, წლის მბრძა­ნე­ბე­ლი, ვირ­თხა ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი, სა­დაც სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ, ან იყი­დოთ ახა­ლი ბინა. უმ­რავ­ლე­სო­ბა სხვა ქა­ლაქ­ში ან ქვე­ყა­ნა­ში გა­და­ვა სა­ცხოვ­რებ­ლად. ამის მი­ზე­ზი კი შე­იძ­ლე­ბა ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი გახ­დეს.

  2020 წელს ყური უნდა და­უგ­დოთ ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის რჩე­ვებს. მათი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი ხში­რად დაგ­ჭირ­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა თა­ვად მე­ცე­ნა­ტის ან სპონ­სო­რის როლ­ში მო­გი­წით ხში­რად ყოფ­ნამ. კონ­ტრაქ­ტე­ბი­სა და ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას მაქ­სი­მა­ლუ­რი და­კა­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ. ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით შე­იძ­ლე­ბა სრუ­ლი­ად სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­ვი­თარ­დეთ.

  ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა. იპო­ვოთ თქვე­ნი შე­სა­ფე­რი­სი ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზუ­რი. გახ­სოვ­დეთ, რომ თუ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას იქ­ნე­ბით გა­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ეს სი­კე­თეს არ მო­გი­ტანთ. უფრო მე­ტიც, ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი იშ­ვი­ა­თად მო­დის ადა­მი­ან­თან.

  გა­მო­ნა­ხეთ დრო და მი­ხე­დეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მოკ­ვლე­ვა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ვი­საც კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მა გა­წუ­ხებთ.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი კატა/კურ­დღლის­თვის

  თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოყ­ვა­რე ნიშ­ნებს ნამ­დვილ სიყ­ვა­რულ­თან გე­ლით შეხ­ვედ­რა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ფეთ­ქე­ბად ხა­სი­ათს თა­ვი­დან­ვე არ გა­მოვ­ლენთ და ყვე­ლა­ფე­ის დრა­მა­ტი­ზე­ბას არ შე­ეც­დე­ბით. ზედ­მეტ­მა ემო­ცი­უ­რო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა საქ­მე­ე­ბი ყვე­ლა სფე­რო­ში გა­გი­ფუ­ჭოთ. ზო­გი­ერ­თი სამ­სა­ხუ­რის, პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლას გა­და­წყვეტს. ჯერ ყვე­ლა­ფერ­ში გა­ერ­კვი­ეთ და სამ­სა­ხუ­რი­დან წა­მოს­ვლის გან­ცხა­დე­ბა მერე და­წე­რეთ.

  2020 წლის პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი კატა/კურ­დღლის­თვის

  ყვე­ლას­თვის სა­სურ­ვე­ლი ხართ. ყვე­ლა ცდი­ლობს თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბას. წელს მო­გინ­დე­ბათ ოჯა­ხის შექ­მნა, ახალ ადა­მი­ა­ნებ­თან და­მე­გობ­რე­ბა, მუ­შა­ო­ბა... შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­თან ან საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­შო­რე­ბამ მო­გი­წი­ოთ და პი­რი­ქით, ახალ საქ­მე­ებ­ში მო­სინ­ჯოთ ძა­ლე­ბი. ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში ყო­ველ­თვის ფუმ­ფუ­ლა და საყ­ვა­რე­ლი ვერ იქ­ნე­ბით, ზოგ­ჯერ კლან­ჭე­ბიც უნდა გა­მო­ა­ჩი­ნოთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი­სად­მი, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბი.

  2020 პროგ­ნო­ზი ცე­ცხლო­ვა­ნი კატა/კურ­დღლის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 29. 01. 1987 - 16. 02. 1988)

  რთუ­ლი, მაგ­რამ პრო­დუქ­ტი­უ­ლი წელი გე­ლით. ყვე­ლა­ფე­რი წი­ნას­წარ და­გეგ­მი­ლი უნდა გქონ­დეთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი მო­ას­წროთ. შე­იძ­ლე­ბა შე­ი­ძი­ნოთ ის ნივ­თი, რა­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით და ფულს აგ­რო­ვებ­დით. ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი ან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, მუდ­მივ მა­ტე­რი­ა­ლურ შე­მო­სა­ვალს მო­გი­ტანთ. ზო­გი­ერთს ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა და და­წი­ნა­უ­რე­ბა ელის. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ თა­ნამ­შრო­მელ­ზე ზრუნ­ვამ მო­გი­წი­ოთ. ეცა­დეთ, გვერ­დით ისე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი გყავ­დეთ, ვისი იმე­დიც გაქვთ.

  გაფრ­თხილ­დით, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მო­წამ­ვლა, ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა. თუ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში და­წო­ლით სამ­სა­ხურ­ში პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას ვერ შეძ­ლებთ და სახ­ლში ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, ცუ­დია. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში არა­ვის მის­ცეთ უფ­ლე­ბა, რომ თქვენს ნერ­ვებ­ზე ითა­მა­შონ. ნუ მო­ით­მენთ შე­უ­რა­ცხყო­ფა­სა და დამ­ცი­რე­ბას. თუ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ხართ, და­ქორ­წი­ნე­ბას ნუ­ღარ გა­და­დებთ.

  2020 პროგ­ნო­ზი წყლის კატა/კურ­დღლის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 25. 01. 1963 - 12. 02. 1964; 22. 01. 2023 - 9. 02. 2024)

  ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან სწრა­ფად და უვ­ნებ­ლად და­იძ­ვრენთ თავს. იყა­ვით მე­ტად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი და ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი. გა­მო­ნა­ხეთ დრო და სე­რი­ო­ზუ­ლად და­კავ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბით. ნუ აგ­დებთ კვე­ბის რე­ჟიმს, ვარ­ჯიშს. თქვენ­თვის კარ­გია ცურ­ვა. და­ი­ცა­ვით პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი წე­სე­ბი, რათა არ გა­ცივ­დეთ.

  ფულს მი­ი­ღებს იმ­დენს, რამ­დენ­საც იმუ­შა­ვებთ. სტა­ბი­ლუ­ლი სამ­სა­ხუ­რი და გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა იმ ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, რა­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით. კარ­გი წე­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. ხში­რად და­ის­ვე­ნეთ, ზა­ფხულ­ში კი - აუ­ცი­ლებ­ლად. შან­სი მო­გე­ცე­მათ შეხ­ვდეთ თქვენს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს. გა­სარ­თო­ბად და­წყე­ბუ­ლი ფლირ­ტი შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზულ რო­მან­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებს შე­იძ­ლე­ბა კრე­დი­ტის აღე­ბამ მო­გი­წი­ოთ. ეცა­დეთ, დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მოთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი.

  2020 პროგ­ნო­ზი ხის კატა/კურ­დღლის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 11. 02. 1975 - 30. 01. 1976)

  აზარ­ტულ და და­მო­უ­კი­დე­ბელ ნიშ­ნებს მა­დის კონ­ტრო­ლი მო­გი­წევთ. ეცა­დეთ, მიზ­ნებს ისე მი­აღ­წი­ოთ, რომ არა­ვინ და­ა­ზა­რა­ლოთ. თუ გგო­ნი­ათ, რომ მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ დიდი ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვებს. გაფრ­თხილ­დით, რომ ხა­ფან­გში არ ამო­ყოთ თავი. ეცა­დეთ, დრო­ი­სა და ენერ­გი­ის და­ზოგ­ვით იმოქ­მე­დოთ. ნუ ჩა­ე­ჭი­დე­ბით იმ საქ­მეს, რაც წარ­მა­ტე­ბას და მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას არ მო­გი­ტანთ. ნე­ბის­მი­ე­რი კა­პი­ტალ­და­ბა­დე­ბა ბიზ­ნეს­სა თუ აგა­რა­კის მშე­ნებ­ლო­ბა­ში კარ­გად უნდა იყოს გა­აზ­რე­ბუ­ლი. არა­ვის გა­უმ­ხი­ლოთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი.

  დი­ლა­ო­ბით სა­უზ­მე, სა­დი­ლო­ბა და 6 სა­ა­თის­თვის მსუ­ბუ­ქი ვახ­შმო­ბა წე­სად გა­ი­ხა­დეთ. აგ­რეთ­ვე, დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯი­ში და ძი­ლის რე­ჟი­მის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. შე­მოდ­გო­მა­სა და ზამ­თარ­ში ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ (იმა­ვეს თქმა შეგ­ვიძ­ლია აქ­ტი­ურ სპორტზეც). გაფრ­თხილ­დით, ტრავ­მე­ბი­სა და მო­ტე­ხი­ლო­ბე­ბის ალ­ბა­თო­ბა იმა­ტებს. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თა­ნაც. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა. თავ­გა­დას­ვა­ლე­ბი­თა და მოგ­ზა­უ­რო­ბით და­ხუნძლუ­ლი წელი გე­ლით. სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ან­თან ნაც­ნო­ბო­ბა ისე გა­გა­ბედ­ნი­ე­რებთ, რომ ზო­გი­ერ­თი და­ქორ­წი­ნე­ბა­ზეც და­ფიქ­რდე­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. ზა­ფხუ­ლი ოჯახ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ, სა­სურ­ვე­ლია, ზღვა­ზე გა­ემ­გზავ­როთ.

  2020 პროგ­ნო­ზი მი­წის კატა/კურ­დღლის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 19. 02. 1939 - 7. 02. 1940; 16. 02. 1999 - 4. 02. 2000)

  მე­გობ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რის გა­რე­შე უნდა იმოქ­მე­დოთ. ყვე­ლა­ფე­რი და­მო­უ­კი­დებ­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად უნდა გა­და­წყვი­ტოთ. მთა­ვა­რია, სა­კუ­თარ თავს ზედ­მე­ტად მკაც­რი ჩარ­ჩო­ე­ბი არ და­უ­წე­სოთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ გან­წყო­ბა, გა­რეგ­ნო­ბა. ჩა­ე­წე­რეთ სტი­ლის­თან და კოს­მე­ტო­ლოგ­თან. და­ა­ვა­დე­ბე­ბი სე­რი­ო­ზუ­ლი არ იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ ანა­ლი­ზე­ბის აღე­ბა და ექი­მის დახ­მა­რე­ბა დაგ­ჭირ­დე­ბათ. შე­ი­ძი­ნეთ ის, რაც და­გეგ­მი­ლი გქონ­დათ. იმუ­შა­ვეთ, მაგ­რამ არა ისე, რომ გა­და­იწ­ვათ და გარ­თო­ბის თავი აღარ გქონ­დეთ. ამო­ი­სუნ­თქეთ და მი­უბ­რუნ­დით იმ საქ­მე­ებს, რომ­ლე­ბიც მი­ტო­ვე­ბუ­ლი გქონ­დათ. შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ მი­გიწ­ვი­ონ სა­მუ­შა­ოდ. უარი არ თქვათ, ნა­თე­სა­ვე­ბის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ფულ­საც და­აგ­რო­ვებთ და გა­მოც­დი­ლე­ბა­საც შე­ი­ძენთ.

  ზო­გი­ერ­თი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხე­დის გმი­რი აღ­მოჩ­ნდე­ბა. იქ­ნე­ბა და­შო­რე­ბაც, ის­ტე­რი­კაც და ვნე­ბი­ა­ნი შე­რი­გე­ბაც. ეცა­დეთ, ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ღირ­სე­უ­ლად გე­ჭი­როთ თავი. იყა­ვით რო­მან­ტი­კო­სი და არა ავან­ტი­უ­რის­ტი. ზო­გი­ერ­თი მემ­კვიდ­რე­ო­ბას მი­ი­ღებს ან ფულს ლა­ტა­რე­ა­ში მო­ი­გებს.

  2020 პროგ­ნო­ზი მე­ტა­ლის კატა/კურ­დღლის­თვის (და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღე­ბი - 6. 02. 1951 - 26. 01. 1952; 3. 02, 2011 - 22. 01. 2012)

  ჰარ­მო­ნი­უ­ლი წელი და­გიდ­გათ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ ზღა­პარ­ში აღ­მოჩ­ნდით. ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, ახალ სიყ­ვა­რულს იპო­ვით, ფული გა­მო­უ­ლე­ვად გექ­ნე­ბათ. ერთი რჩე­ვა გვაქვს, რუ­ტი­ნა­სა და არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებს უნდა გა­ე­ცა­ლოთ. ხში­რად მოგ­მარ­თა­ვენ რჩე­ვის­თვის. გა­ზა­ფხულ­ზე მე­ტად უნდა და­ის­ვე­ნოთ, შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა და­გიქ­ვე­ით­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ ბიზ­ნეს­მენ­მა მე­გო­ბარ­მა. გახ­შირ­დე­ბა მივ­ლი­ნე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბიც კი გა­ა­ფორ­მოთ.

  თუ ჰო­რი­ზონტზე გა­მოჩ­ნდა ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მოგ­წონთ, და­ო­ჯა­ხე­ბას ნუ გა­და­დებთ. მე­უღ­ლი­სად­მი იყა­ვით მო­სიყ­ვა­რუ­ლე, ეცა­დეთ, უქ­მე­ე­ბი­ცა და შვე­ბუ­ლე­ბაც ერ­თად გა­ა­ტა­როთ.

  გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ყუ­რა­დღე­ბა ალერ­გი­ი­სა და ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­სად­მი. თქვენ­ზე უკეთ არა­ვინ იცის თქვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მი. ამი­ტომ, ყური და­უგ­დეთ სიმპტო­მებს. მო­ე­რი­დეთ ეგ­ზო­ტი­კუ­რი და ცხი­მი­ან, შემ­წვა­რი კერ­ძე­ბის ჭა­მას. აუ­ცი­ლებ­ლად ჩა­ე­წე­რეთ ფიტ­ნეს­სა და აუზ­ზე.

  2020 წლის ზო­გა­დი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი კატა/კურ­დღლის­თვის

  წელს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნდე­ბით, ღირ­სე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი უნდა აირ­ჩი­ოთ ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზუ­რად. ნუ აქ­ცევთ ყუ­რა­დღე­ბას ადა­მი­ა­ნის გა­რეგ­ნო­ბას, და­ინ­ტე­რეს­დით მისი ში­ნა­გა­ნი ბუ­ნე­ბი­თაც. და­აკ­ვირ­დით მათ, ვისი ინ­ტე­რე­სე­ბიც თქვენ­სას ემ­თხვე­ვა. კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უნდა გქონ­დეთ არა მარ­ტო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან არა­მედ მის ნა­თე­სა­ვებ­თა­ნაც. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის მშობ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი შვი­ლი­ვით მი­გი­ღონ. დას­ვე­ნე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან და შვი­ლებ­თან ერ­თად და­გეგ­მეთ.

  2020 წლის ზო­გა­დი ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი კატა/კურ­დღლის­თვის

  კარ­გად უნდა იმუ­შა­ოთ, რომ კარ­გი ფუ­ლიც მი­ი­ღოთ. შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა ფრონტზე მო­გი­წი­ოთ მოქ­მე­დე­ბამ. სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ მე­გობ­რე­ბის­გა­ნაც. ფუ­ლის დაგ­რო­ვე­ბას შე­მოდ­გო­მი­დან და­ი­წყებთ. კარ­გი წელი ელით ბიზ­ნეს­მე­ნებს, რომ­ლე­ბიც სა­ზღვარ­გეთ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბენ. შე­იძ­ლე­ბა მსხვი­ლი თან­ხა და­გე­ხარ­ჯოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. უმ­ჯო­ბე­სია, შვე­ბუ­ლე­ბა ძვი­რად ღი­რე­ბულ კუ­რორტზე კი არა, ნა­თე­სა­ვებ­თან გა­ა­ტა­როთ სო­ფელ­ში. ფულ­საც და­ზო­გავთ და ორ­გა­ნიზმსაც და­ას­ვე­ნებთ.

  2020 წლის ზო­გა­დი კა­რი­ე­რუ­ლი პროგ­ნო­ზი კატა/კურ­დღლის­თვის

  უამ­რავ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას მი­ღებთ სხა­ვა­დას­ხვა სამ­სა­ხუ­რის­გან. კარ­გი წე­ლია მათ­თვის, ვი­საც და­წი­ნა­უ­რე­ბა, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა სურს. იყა­ვით მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი, და­ი­მე­გობ­რეთ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვის­ზეც თქვე­ნი წინსვლაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ფორ­ტუ­ნა გა­გი­ღი­მებთ შე­მოქ­მე­დე­ბით ადა­მი­ა­ნებს. კონ­კუ­რენ­ტე­ბის მი­მართ იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი.

  2020 წლის ზო­გა­დი ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი კატა/კურ­დღლის­თვის

  გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას. არ გა­და­ი­ღა­ლოთ არც ემო­ცი­უ­რად და არც ფი­ზი­კუ­რად. ნუ შე­იქ­მნით თქვენ­ვე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს. დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯი­ში ან მსუ­ბუ­ქი სირ­ბი­ლი, ცეკ­ვა, იოგა და სწო­რი კვე­ბის რე­ჟი­მი და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ იდე­ა­ლუ­რი ფორ­მა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. უარი არ თქვათ ვი­ტა­მი­ნე­ბის მი­ღე­ბა­ზე, გა­კა­ჟე­ბა­სა და წყლის პრო­ცე­დუ­რებ­ზე.

  რა გე­ლით კატა/კურ­დღლებს 2020 წელს თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

  იან­ვა­რი - სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­მენ­ტე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი თვე გე­ლით.

  თე­ბერ­ვა­ლი - თუ ფრთხი­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, სა­სურ­ველს მი­აღ­წევთ.

  მარ­ტი - გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, ბრმად ნუ­რა­ვის ენ­დო­ბით.

  აპ­რი­ლი - სირ­თუ­ლე­ე­ბი ღირ­სე­უ­ლად უნდა გა­და­ლა­ხოთ.

  მა­ი­სი - ნუ იყუ­რე­ბით წარ­სულ­ში, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი მო­მა­ვალ­ზე.

  ივ­ნი­სი - გრან­დი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სა და აღ­მო­ჩე­ნე­ბის თვეა.

  ივ­ლი­სი - სა­კუ­თარ თავს თვით­კონ­ტრო­ლი და­უ­წე­სეთ. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ პრი­ო­რი­ტე­ტებ­ში.

  აგ­ვის­ტო - წარ­მა­ტე­ბას მი­ი­ღებს ის კატა/კურ­დღლი, ვინც სა­მუ­შა­ოს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის გრძნო­ბით ეკი­დე­ბა.

  სექ­ტემ­ბე­რი - ნუ და­ხარ­ჯავთ დრო­სა და ენერ­გი­ას იმა­ზე, რაც მო­მა­ვალ­ში წარ­მა­ტე­ბას არ მო­გი­ტანთ.

  ოქ­ტომ­ბე­რი - მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ნამ­დვილ სიყ­ვა­რულს შეხ­ვდე­ბი­ან. რო­მან­ტი­კულ თავ­გა­და­სავ­ლებ­ში თა­ვით გა­და­ეშ­ვე­ბი­ან.

  ნო­ემ­ბე­რი - ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი დიდი დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ ან მო­მავ­ლის­თვის გა­და­დეთ მათი გა­და­წყვე­ტა.

  დე­კემ­ბე­რი - ბედ­ნი­ე­რე­ბის, გა­ფურ­ჩქვნის თვეა. წარ­მა­ტე­ბა თქვენს მხა­რე­საა.
  489 ნახვა
  29-12-2019, 00:30