GOGA.TV
youtube
3
რა ელოდებათ დღეს, ერთ თვეს ზოდიაქოს ნიშნებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მათ
 • რა ელოდებათ დღეს, ერთ თვეს ზოდიაქოს ნიშნებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მათ

  ვერ­ძის მე­ხუ­თე გრა­დუს­ში. მთვა­რის პირ­ვე­ლი დღე და­ი­წყე­ბა 24 მარტს 13:28 სა­ათ­ზე და გას­ტანს 25 მარ­ტის 8:16-მდე. ვნა­ხოთ, რა ელის თი­თო­ე­ულ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს მთვა­რის ამ თვე­ში:

  ვერ­ძი
  თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მარ­სი შე­ერ­თე­ბა­ში იქ­ნე­ბა იუ­პი­ტერ­თან (ეს არის დიდი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი) და პლუ­ტონ­თან (ძალა). ამი­ტომ, და­ფიქ­რდით, სად გსურთ მი­მარ­თოთ თქვე­ნი ენერ­გია. აქ­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დეთ თქვენ­თვის ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. აკონ­ტრო­ლეთ აგ­რე­სია, სი­ფი­ცხე. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი, მაგ­რამ არა ცუდ საქ­მე­ებ­ში. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სტი­ლი­სა და იმი­ჯის შე­საც­ვლე­ლად.

  კურო
  ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რა არის თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, რა გა­ნი­ჭებთ სუ­ლი­ერ სიმ­შვი­დეს. უმ­ჯო­ბე­სია, ეს მთვა­რის თვე დას­ვე­ნე­ბას, ში­ნა­გა­ნი ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნას და­უთ­მოთ. მე­ტად გან­მარ­ტოვ­დით. შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ჩი­ნოთ ქვე­მოქ­მე­დე­ბა. ზო­გი­ერ­თი ახალ შე­მოქ­მე­დე­ბით იდე­ებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. თუ შორს ხართ ხელ­საქ­მის­გან, ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად დატ­კბით მუ­ზე­უ­მე­ბის, სი­ლა­მა­ზე­ე­ბის თვა­ლი­ე­რე­ბით.

  ტყუ­პი
  ჩა­მო­წე­რეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი - რო­გორ ხე­დავთ თქვენს თავს მო­მა­ვალ­ში. გახ­შირ­დე­ბა ონ­ლა­ინ კონ­ტაქ­ტე­ბი, ზო­გი­ერ­თი ახალ თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს გა­ი­ჩენს, ახალ ტექ­ნო­ლო­გი­ებს აით­ვი­სებს. შე­იძ­ლე­ბა და­ინ­ტე­რეს­დეთ ას­ტრო­ლო­გი­ი­თაც. კარ­გია ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე სტი­ლით (ონ­ლა­ინ). თუ გაქვთ იდეა, რო­მელ­საც სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ, გა­აქ­ტი­ურ­დით.

  კირჩხი­ბი
  მე­ო­ჯა­ხე კირჩხი­ბებს ვურ­ჩევთ, ჩა­მო­წე­რონ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი, პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, რომ და­წი­ნა­ურ­დეთ ან თქვე­ნი ბრენ­დი და­ა­ფუძნოთ, თუ უკვე გაქვთ ასე­თი, მის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ა­ზე იზ­რუ­ნეთ. თქვენ ემო­ცი­უ­რად კარ­გად გრძნობთ გარ­შე­მო არ­სე­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ას. ეცა­დეთ, მე­ტად ენ­დოთ ინ­ტუ­ი­ცი­ას, იყოთ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი და მი­ზა­ნი­მარ­თუ­ლი პრო­ფე­სი­ულ წარ­მა­ტე­ბა­ზე. სა­სურ­ვე­ლია, მხო­ლოდ ერთი კი არა, რამ­დე­ნი­მე კარ­გად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი გეგ­მა გქონ­დეთ.

  ლომი
  მშვი­დად შეხ­ვდით აკ­რძალ­ვებ­სა და ნე­ბარ­თვებს. ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს სა­სი­კე­თოთ კეთ­დე­ბა და ნუ გა­ჯი­უტ­დე­ბით. კარ­გი თვეა თვალ­სა­წი­ე­რის გა­სა­ფარ­თო­ებ­ლად, სუ­ლი­ე­რი ზრდის­თვის. გა­მო­ნა­ხეთ სა­კუ­თარ თავ­ში ახა­ლი რე­სურ­სე­ბი და ძა­ლე­ბი, რათა სი­ახ­ლე­ებს მარ­ტი­ვად აუ­ღოთ ალღო და გა­ფარ­თოვ­დეთ, გან­ვი­თარ­დეთ. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, თუ მო­ინ­დო­მებთ, მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს, იუ­რი­დი­ულ თე­მებს, სა­ი­მიგ­რა­ციო სა­კი­თხებს. თა­ვა­დაც გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, როცა და­ი­ნა­ხავთ, რომ ონ­ლა­ი­ნაც შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლაფ­რის მოგ­ვა­რე­ბა, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მი­ღე­ბა, სწავ­ლა და ა.შ.

  ქალ­წუ­ლი
  დაკ­ვირ­ვე­ბას ითხოვს ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ სხვის თან­ხებს გა­ნა­გებთ. აგ­რეთ­ვე, მემ­კვიდ­რე­ო­ბა, და­ზღვე­ვა და კრე­დი­ტე­ბი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფუ­ლის და­ბა­ნა­დე­ბის, ინ­ვეს­ტი­ცი­ის დროს. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით კრი­ზის­სა და შე­ფერ­ხე­ბას, თქვენ საკ­მა­რი­სი გო­ნი­ე­რე­ბა და ძალა გაქვთ, რომ ლა­ვი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვი­დეთ რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­და­ნაც კი.

  სას­წო­რი
  ჰარ­მო­ნი­უ­ლი კავ­ში­რი უნდა და­ამ­ყა­როთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ეცა­დეთ, მო­გე­ბა­ზე იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, რო­მე­ლიც კონ­სულ­ტი­რე­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში. აგ­რეთ­ვე, კარ­გია სა­კუ­თა­რი თა­ვის გან­ვი­თა­რე­ბა და ახა­ლი კლი­ენ­ტე­ბის მო­ძი­ე­ბა. ზო­გი­ერ­თი ხან­გრძლივ და სარ­ფი­ან საქ­მი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს გა­ა­ფორ­მებს.

  მო­რი­ე­ლი
  თქვენ ხართ ნი­შა­ნი, რო­მე­ლიც კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში კარ­გად მოქ­მე­დებს, ავ­ლენს ლი­დე­რის თვი­სე­ბებს და ექ­სტრე­მა­ლუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან თა­ვა­დაც უვ­ნე­ბე­ლი გა­მო­დის და ხალ­ხსაც გა­და­არ­ჩენს. თქვენ საკ­მა­რი­სი ძალა გაქვთ და სწო­რედ ახლა უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ. მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, გა­თა­ვი­სუფ­ლდით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან, არაფ­რის­მომ­ცე­მი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის­გან. ეცა­დეთ, მუ­შა­ო­ბა­ში მე­ტად გა­მო­ი­ყე­ნოთ თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მთვა­რის თვე და­გიდ­გათ. უამ­რა­ვი იდე­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ბავ­შვებს. თა­ვა­დაც უნდა იყოთ ბავ­შვი, იმ­ხი­ა­რუ­ლეთ მათ­თან ერ­თად. შინ შე­გიძ­ლი­ათ სა­ო­ჯა­ხო თე­ატ­რიც კი მო­ა­წყოთ. კა­რან­ტი­ნის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მო­ა­წყვეთ ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი წვე­უ­ლე­ბე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბას ითხოვს თქვე­ნი რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი. შე­გიძ­ლი­ათ მე­ო­რე რო­მან­ტი­კუ­ლი თვე მო­ი­წყოთ. მარ­ტო­ხე­ლებს კი ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა ელით.

  თხის რქა
  მეტი დრო და­უთ­მეთ ოჯა­ხურ საქ­მე­ებს. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. მო­აგ­ვა­რეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის. გა­ე­რი­დეთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს და ცოტა მეტი იფიქ­რეთ ოჯა­ხურ სიმ­ყუდ­რო­ვე­ზე. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ დე­დის გვერ­დით.

  მერ­წყუ­ლი
  ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გახ­შირ­დე­ბა. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს საქ­მე­ე­ბის წარ­მო­ე­ბაც და ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის, ცოდ­ნის მი­ღე­ბაც. არ გა­გიკ­ვირ­დეთ, თუ დღე­ში უამ­რავ ადა­მი­ან­თან მო­გი­წევთ კონ­ტაქ­ტი. ეცა­დეთ, გა­აქ­ტი­ურ­დეთ სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის წინ წა­წე­ვის­თვის. გა­უ­კე­თეთ თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბას რეკ­ლა­მა, გა­ა­პი­ა­რეთ სა­კუ­თა­რი თავი, თქვე­ნი ცოდ­ნა. კარ­გი თვეა ახა­ლი კლი­ენ­ტე­ბის მო­სა­ზი­დად.

  თევ­ზე­ბი
  ამ მთვა­რის თვე­ში თქვე­ნი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი არის მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა; და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­როს მო­ძი­ე­ბა. გა­მო­ნა­ხეთ ახა­ლი გზე­ბი, და­ი­პყა­რით ახა­ლი ჰო­რი­ზონ­ტე­ბი. პირ­ველ რიგ­ში და­ფიქ­რდით, რითი შე­იძ­ლე­ბა იყოთ სა­სარ­გებ­ლო გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის და რა სარ­გე­ბე­ლი შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ ხალ­ხის­გან. თუ იცით, რომ ღი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი (კად­რი, სპე­ცი­ა­ლის­ტი) ხართ, და­ა­ფა­სეთ სა­კუ­თა­რი თავი და ფა­სიც აი­მაღ­ლეთ. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, რო­მე­ლიც ერთჯე­რა­დად კი არა, უწყვე­ტა­დად მო­გი­ტანთ მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა გა­და­წყვი­ტოს, სწო­რედ იმ სფე­რო­ში, რაც მერე ფას­ში მო­ი­მა­ტებს. შე­იძ­ლე­ბა ისე­თი ნივ­თე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ, რაც მო­მა­ვალ­ში კომ­ფორ­ტსა და ჰარ­მო­ნი­ას შე­გიქ­მნით და, რაც მთა­ვა­რია, შე­იყ­ვა­რეთ სა­კუ­თა­რი თავი, სულ სხვებ­ზე ნუ ხართ გა­და­ყო­ლი­ლი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  381 ნახვა
  24-03-2020, 02:50