GOGA.TV
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - "შეიძლება მოულონდელად და უგონოდ შეგიყვარდეთ..."
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - "შეიძლება მოულონდელად და უგონოდ შეგიყვარდეთ..."

  გა­დაღ­ლი­ლი ხართ და დას­ვე­ნე­ბა გჭირ­დე­ბათ. შინ დარ­ჩე­ნა და პა­სი­უ­რად ყოფ­ნა მის­წრე­ბაა თქვენ­თვის. თვის და­სა­წყის­ში და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო უნდა გა­ი­ჩი­ნოთ. შე­იძ­ლე­ბა ფული ჰო­ბი­მაც მო­გი­ტა­ნოთ. ეცა­დეთ, ისე იმოქ­მე­დოთ, რომ უფ­რო­სის გული მო­ი­გოთ. თვის ბო­ლოს ზო­გი­ერ­თი სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებს და ავან­სის სა­ხით ფულ­საც მი­ი­ღებს.
  აპ­რი­ლი ის თვეა, როცა მუ­დამ წინ უნდა იყუ­როთ, მაგ­რამ ხან­და­ხან წარ­სუ­ლიც უნდა გა­იხ­სე­ნოთ, რათა შეც­დო­მე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ. გაფრ­თხილ­დით, კო­ლექ­ტივ­ში შე­იძ­ლე­ბა უსი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­და­ე­ყა­როთ იმ ადა­მი­ა­ნის გამო, ვინც თა­ვი­სი წარ­მა­ტე­ბის­თვის უკან არა­ფერ­ზე იხევს.
  ბიზ­ნე­სის სა­კი­თხე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით უნდა მო­აგ­ვა­როთ. მო­ე­რი­დეთ გა­რის­კვას, იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, მი­ლი­ო­ნის მო­გე­ბა­საც რომ დაგ­პირ­დნენ. კონ­კუ­რე­ნებ­თან მშვი­დო­ბა უნდა და­ამ­ყა­როთ. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ მათ­თვის ზედ­მე­ტი კი­თხვე­ბის დას­მა, მი­ი­ღეთ ყვე­ლა­ფერ­ზე ამომ­წუ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლონ­დე­ლად და უგო­ნოდ შე­გიყ­ვარ­დეთ და... და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. თუ დიდი ხა­ნია მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, დროა, და­წყვილ­დეთ. თუმ­ცა, გახ­სოვ­დეთ, რომ ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა კი­დევ უფრო გა­გიმ­ძარ­დე­ბათ. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მე­ტი ვა­ლე­ბის აღე­ბას.

  აპ­რი­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თულ პე­რი­ოდს გპირ­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უცხო­ელ­თან გა­ა­ბას ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი რო­მა­ნი.

  შუა თვე­ში და­ფიქ­რდით ბი­ნის რე­მონტზე, აგა­რა­კის გა­და­ხა­ლი­სე­ბა­ზე. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად და­გეგ­მეთ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბის სია, რო­მელ­საც მომ­დევ­ნო თვე­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. პრე­მი­ის წყა­ლო­ბით, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას შეძ­ლებთ ან ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას. მო­ე­რი­დეთ ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ფლიქტს, მო­თო­კეთ ემო­ცი­ე­ბი.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ახალ საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან ან კო­ლე­გას­თან მეტი ტაქ­ტი და მოთ­მი­ნე­ბა უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. სხვა­თა შო­რის, თქვენს ქცე­ვა­ზე მარ­ტო კა­რი­ე­რა კი არა, ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა­ცაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

  თვის და­სა­წყის­ში მცი­რე ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სი ნუ შე­გა­ში­ნებთ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით სი­ტუ­ა­ცია და­რე­გუ­ლირ­გე­ბა. გა­იც­ნობთ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. აპ­რი­ლი კარ­გი თვეა სა­ბავ­შვო საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში ფუ­ლის გა­და­სა­რი­ცხა­ვად.

  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ში მო­ე­რი­დეთ ნაჩ­ქა­რე­ვი დას­კვნე­ბის გა­მო­ტა­ნას. შე­იძ­ლე­ბა და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლად მუ­შა­ო­ბამ უფრო კარ­გი შე­დე­გი მო­გი­ტა­ნოთ, ვიდ­რე კო­ლექ­ტივ­ში საქ­მი­ა­ნო­ბამ. არ გა­ტე­ხოთ ყუ­ლა­ბა, თუ ფულს არ გაფ­ლან­გავთ, ფული ყვე­ლა­ფერ­ზე გე­ყო­ფათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  იმოძ­რა­ვეთ, ივარ­ჯი­შეთ, იცეკ­ვეთ, და­კავ­დით სპორ­ტით და ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ გექ­ნე­ბათ. მთა­ვა­რია, მო­ე­რი­დოთ მჯდო­მა­რე საქ­მი­ა­ნო­ბას და უმოძ­რა­ო­ბას. მო­მა­ტე­ბულ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას უშ­ვე­ლით სუ­ლი­ე­რი პრაქ­ტი­კე­ბით, მე­დი­ტა­ცი­ით.

  ფსი­ქო­ლო­გი­ურ გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ არო­მა­ტუ­ლი სე­ან­სე­ბი. აგ­რეთ­ვე, მო­ე­რი­დეთ ნე­გა­ტი­ურ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. ხში­რად უს­მი­ნეთ კლა­სი­კურ მუ­სი­კას.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 8, 16, 26, 28

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 6, 10, 24

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  375 ნახვა
  26-03-2020, 01:11