GOGA.TV
youtube
3
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - "შუა თვეში ფინანსური მდგომარეობა გაგიუმჯობესდებათ"
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - "შუა თვეში ფინანსური მდგომარეობა გაგიუმჯობესდებათ"

  თავ­ში უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო იდეა და­გე­ბა­დე­ბათ. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი აღ­ფრთო­ვან­დე­ბი­ან თქვე­ნით და თა­ვა­დაც ირ­წმუ­ნებთ სა­კუ­თარ გე­ნი­ა­ლუ­რო­ბას. და­უ­ახ­ლოვ­დით მათ, ვის გვერ­დი­თაც გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა. ნუ ეც­დე­ბით სირ­თუ­ლე­ებ­თან და­მო­უ­კი­დებ­ლად გამ­კლა­ვე­ბას, და­იხ­მა­რეთ კომ­პე­ტენ­ტუ­რი პი­რე­ბი. და­უ­კავ­შირ­დით უცხო­ელ კო­ლე­გებს. მა­თაც სჭირ­დე­ბათ თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა და თქვენც წა­გად­გე­ბათ მათ­თან მუ­შა­ო­ბა. ერთ გაფრ­თხი­ლე­ბას მოგ­ცემთ, ავან­ტი­უ­რის­გან თავი შორს და­ი­ჭი­რეთ. ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შუა თვე­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თი ბი­ნის შე­ძე­ნას გა­და­წყვეტს.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, არა­ვინ შე­გი­შა­ლოთ ხელი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. სამ­სა­ხურ­ში ცვლი­ლე­ბი ცოტა ამო­გაგ­დებთ რე­ჟი­მი­დან. შე­იძ­ლე­ბა სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­თან მო­გი­წი­ოთ საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბამ, ჩვე­ნე­ბის მი­ცე­მამ. შე­იძ­ლე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ უცხო­ურ კომ­პა­ნი­ას­თან, რაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

  ეცა­დეთ, შეც­დო­მე­ბის დაშ­ვე­ბის გა­რე­შე იმუ­შა­ოთ, მათი გა­მოს­წო­რე­ბა ძვი­რი და­გიჯ­დე­ბათ. სხვა პე­რი­ო­დის­თვის გა­და­დეთ მივ­ლი­ნე­ბა. ახალ მხო­ლოდ ონ­ლა­ინ კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის გა­მარ­თვას შეძ­ლებთ. სხვა­თა შო­რის, თქვეს დღე­ვან­დელ მუ­შა­ო­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი თქვე­ნი ხვა­ლინ­დე­ლი კე­თილ­დღე­ო­ბა.

  ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას აპ­რილ­ში არ გირ­ჩევთ. ზო­გი­ერ­თი ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას გა­და­წყვეტს. თუ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მოს­ვა­ლის წყა­რო გა­მო­იჩ­ნდე­ბათ, უარი არ თქვათ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  ეს თვე უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. შვი­ლებ­თან მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ. სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის უმეტ­სო­ბა თქვენ მო­გი­წევთ. იყა­ვით გა­მომ­გო­ნე­ბე­ლი, გა­იხ­სე­ნეთ ძვე­ლი თა­მა­შე­ბი და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად გა­ერ­თეთ.

  მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი შე­იძ­ლე­ბა შემ­ცირ­დეს, მაგ­რამ ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად ეკონ­ტაქ­ტეთ ერ­თმა­ნეთს. შე­იძ­ლე­ბა გა­გირ­თულ­დეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იმ მე­გო­ბარ­თან, ვინც საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს გა­გაც­ნოთ. ზო­გი­ერ­თი ვირ­ტუ­ა­ლურ რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბას გა­ა­ბამს უცხო­ელ­თან.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვით­მკურ­ნა­ლო­ბას არ გირ­ჩევთ. უმ­ნიშ­ვნე­ლო სა­ეჭ­ვო სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის დრო­საც კი გა­მო­ი­ძა­ხეთ "სას­წრა­ფო". იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი, თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა და იუ­მო­რის გრძნო­ბა ახ­ლობ­ლებ­ზე და­დე­ბი­თად მოქ­მე­დებს.

  დილა მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­შით და­ი­წყეთ, თუ თავს კარ­გად გრძნობთ, შე­გიძ­ლი­ათ გა­კა­ჟე­ბა­ზეც და­ფიქ­რდეთ. შინ ყოფ­ნის დროს მხო­ლოდ კომ­პი­უ­ტე­რის ყუ­რე­ბით ნუ და­იღ­ლით თვა­ლებს. გა­მო­ნა­ხეთ დრო წიგ­ნის კი­თხვის­თვი­საც. გა­და­ხე­დეთ ძველ ნივ­თებს, შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თის არ­სე­ბო­ბა არც გახ­სოვ­დეთ, ზოგი შე­იძ­ლე­ბა გა­და­საყ­რე­ლი გახ­დეს. აპ­რილ­ში ალ­კოჰო­ლის რა­ო­დე­ნო­ბა უნდა შე­ამ­ცი­როთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ კვე­ბა, გა­ამ­დიდ­რეთ ხი­ლი­თა და ბოსტნე­უ­ლით, თუ არ მარ­ხუ­ლობთ, უცხი­მო ხორ­ცი­თა და თევ­ზით.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 8, 12, 22, 28

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი : 6, 14, 23

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  279 ნახვა
  27-03-2020, 02:16