GOGA.TV
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - "თქვენი ცხოვრება თავბრუდამხვევ მარათონს დაემსგავსება"
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - "თქვენი ცხოვრება თავბრუდამხვევ მარათონს დაემსგავსება"

  აპ­რილ­ში თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა თავ­ბრუ­დამ­ხვევ მა­რა­თონს და­ემ­სგავ­სე­ბა. წი­ნას­წრ და­გეგ­მეთ და გან­ჭვრი­ტეთ მოვ­ლე­ნე­ბი, რათა საფრ­თხე­ე­ბი აი­რი­დოთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა, წარ­სულ საქ­მე­ებ­თან მიბ­რუ­ნე­ბა. თქვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბის წყა­ლო­ბით სამ­სა­ხურ­ში უამ­რავ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას აი­რი­დებთ. თავ­ში უამ­რა­ვი იდეა გაქვთ, მაგ­რამ მათი რე­ა­ლი­ზე­ბა მა­ი­სის­თვის გა­და­დეთ. უმ­ჯო­ბე­სია, ახა­ლი მიგ­ნე­ბე­ბი ბლოკ­ნოტ­ში ჩა­ი­წე­როთ.
  მეტი დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ ჯან­მრთე­ლო­ბის მი­მართ. აი­მაღ­ლეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­წუ­ხებთ. თვის ბო­ლოს ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში გა­ე­წევ­რდე­ბით, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. სხვა­თა შო­რის, თუ თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფულს ზო­მი­ე­რად და­ხარ­ჯავთ, უკე­თე­სი იქ­ნე­ბა.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბა ცივი გო­ნე­ბით უნდა მო­აგ­ვა­როთ. არა­ვი­თა­რი წა­მი­ე­რი ვნე­ბა და აფეთ­ქე­ბა არ გე­პა­ტი­ე­ბათ. რაც უფრო სე­რი­ო­ზუ­ლად მი­უდ­გე­ბით პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას, მით ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩა­მო­გი­ყა­ლიბ­დე­ბათ პარტნი­ორ­თან. თუ ოჯა­ხის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა გსურთ, პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი თქვენ უნდა გა­დად­გათ.
  მარ­ტო­ხე­ლა ქალ­წუ­ლებ­მა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ მე­წყვი­ლეს ძი­ე­ბას, თუნ­დაც ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად, თვის ბო­ლოს და­წყვილ­დეთ არა­ვის უთხრათ გაც­ნო­ბა­ზე უარი.
  და­ქორ­წი­ნე­ბულ ქალ­წუ­ლებს შინ ყოფ­ნის დრო სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­მენ­ტე­ბით გექ­ნე­ბათ აღ­სავ­სე. მშვი­დად მო­აგ­ვა­რეთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბი. ნუ იქ­ნე­ბით ქა­რაფ­შუ­ტა, როცა საქ­მე უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს ეხე­ბა. ზო­გი­ერ­თი ბი­ნის შე­ძე­ნას ან სახ­ლის (აგა­რა­კის) აშე­ნე­ბას გა­და­წყვეტს.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  თვის მთა­ვა­რი სა­კი­თხი ფული გახ­დე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა კრე­დი­ტი­სა და ვა­ლის გა­რე­შე ვერ გაძ­ლოთ. წი­ნას­წარ გა­ი­ა­რეთ კონ­სულ­ტა­ცია პრო­ფე­სი­ო­ნალ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვინც სწორ გზა­ზე და­გა­ყე­ნებთ. შე­იძ­ლე­ბა ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბის­გა­ნაც მი­ი­ღოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი უფრო მარ­ტი­ვად გა­დაჭ­რით ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებს. შუა თვე­ში შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რი შე­იც­ვა­ლოთ. ზო­გი­ერთს მივ­ლი­ნე­ბა ელის. ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვა დაკ­ვირ­ვე­ბას მო­ი­თხოვს. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­კი­თხე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ და­გეგ­მვას მო­ი­თხოვს. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ზე. არა­ვის მის­ცეთ უფ­ლე­ბა, რომ თქვე­ნი ენერ­გია ტყუ­ი­ლად, თა­ვი­ან­თი საქ­მე­ე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ და­გა­ხარ­ჯი­ნოთ.
  სამ­სა­ხურ­ში რჩე­ვის­თვის გა­მოც­დილ კო­ლე­გებს მი­მარ­თეთ. სა­სურ­ველს თა­მა­მად და მარ­ტვად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ და ვერც ვე­რა­ვინ შე­გიშ­ლით ხელს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აპ­რილ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რო­ებს სახ­სრე­ბი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ კვე­ბის რე­ჟი­მი. რა­ცი­ო­ნი­დან გა­მო­რი­ცხეთ ცხი­მი­ა­ნი საკ­ვე­ბი. დი­ლა­ო­ბით კი მი­ი­ღეთ კონ­ტრას­ტუ­ლი შხა­პი.
  შუა აპ­რილ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ კუჭ-ნაწ­ლა­ვის მუ­შა­ო­ბას. და­ი­ცა­ვით რე­ჟი­მი, მი­ი­ღეთ საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის წყა­ლი. კარ­გია სუნ­თქვი­თი ვარ­ჯი­შის შეს­რუ­ლე­ბა. მი­ი­ღეთ ბუ­ნებ­რი­ვი ვი­ტა­მი­ნე­ბი.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 25, 28

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 15, 26

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  287 ნახვა
  28-03-2020, 01:34