GOGA.TV
youtube
3
რა ელით აპრილში მერწყულებს - მომდევნო თვის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • რა ელით აპრილში მერწყულებს - მომდევნო თვის ასტროლოგიური პროგნოზი

  ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ არა მარ­ტო სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის, არა­მედ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მი­მარ­თაც. მცი­რე შეც­დო­მებ­მაც კი შე­იძ­ლე­ბა დიდი პრობ­ლე­მე­ბი შე­გიქ­მნათ. მო­ე­რი­დეთ ადა­მა­ი­ნებს, ვის­გა­ნაც ნე­გა­ტივს გრძნობთ. აგ­რეთ­ვე, გახ­სოვ­დეთ, რომ რჩე­ვა ყო­ველ­თვის სარ­გებ­ლის მომ­ტა­ნი არაა. არ გა­და­დოთ მო­მავ­ლის­თვის ის, რისი გა­კე­თე­ბაც დღეს შე­გიძ­ლი­ათ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა დაძ­ლი­ოთ სი­ზარ­მა­ცე.
  თვის და­სა­წყის­ში სამ­სა­ხურ­შიც სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბით, მე­გობ­რე­ბის­თვი­საც და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვი­საც. კო­ლე­გებს გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბის მე­თო­დე­ბი, სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი. დრო და სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ.
  ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას ნა­თე­სა­ვებ­თან. ნუ იქ­ნე­ბით უხე­ში და ამ­ბი­ცი­უ­რი - გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი­სად­მი.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის გამო საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი მი­ვი­წყე­ბუ­ლი გყავ­დათ და ახლა გაქვთ სა­შუ­ა­ლე­ბა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. ნუ იქ­ნე­ბით ძუნ­წი სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ემო­ცი­ის გა­მო­ხატ­ვა­ში. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თეთ გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი­სას, ეცა­დეთ, გული არ ატ­კი­ნოთ ახ­ლობ­ლებს. ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ, მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ხარ­ჯვას არა­სა­ჭი­რო ნივ­თებ­ზე.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში უამ­რა­ვი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გექ­ნე­ბათ, მაგ­რამ ნუ მო­დუნ­დე­ბით, უმ­ჯო­ბე­სია, ეს დრო ისე­თი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და­უთ­მოთ, რო­მე­ლიც ონ­ლა­ი­ნაც მოგ­ვარ­დე­ბა. კარ­გი პე­რი­ო­დია ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. წა­მოჭ­რი­ლი საქ­მე­ე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მო­აგ­ვა­რეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან, მათ მი­მართ ლმო­ბი­ე­რი და მე­გობ­რუ­ლი უნდა იყოთ. არ მი­ა­ტო­ვოთ ის საქ­მე, რო­მე­ლიც ერ­თად და­ი­წყეთ. სიფრ­თხი­ლით გა­ა­ფორ­მეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის რჩე­ვებს ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ.
  კარ­გად გა­და­ხე­დეთ მი­ღე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ებს, რათა საქ­მე­ებ­ში და სა­ბუ­თებ­ში არ გა­ი­პა­როს შეც­დო­მა. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ავან­ტი­უ­რას. გან­სა­კუთ­რე­ბით "კარგ" მე­გობ­რებ­თან. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ერთ-ორი ასე­თი მე­გო­ბა­რი და მტრე­ბი აღარც დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  იმი­სათ­ვის, რომ აპ­რი­ლი უპ­რობ­ლე­მოდ გან­ვლოთ, გა­იხ­სე­ნეთ "სხე­უ­ლი­სა და გო­ნე­ბის ჰი­გი­ე­ნა". არ მო­გეჩ­ვე­ნათ, ჯან­სა­ღი ფი­ზი­კუ­რი და სუ­ლი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცი­ას­თან გამ­კლა­ვე­ბის­თვის გჭირ­დე­ბათ. ნე­ბის­მი­ე­რი უსი­ა­მოვ­ნო სიმპტო­მის შემ­თხვე­ვი­სას, გა­მო­ი­ძა­ხეთ "სას­წრა­ფო". მო­ე­რი­დეთ ვი­ზიტს კოს­მე­ტო­ლოგ­თან და სტო­მა­ტო­ლოგ­თან. იზ­რუ­ნეთ ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, რათა დეპ­რე­სი­ა­ში არ ჩა­ვარ­დეთ.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 8, 11, 18, 28

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 6, 10, 24

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  331 ნახვა
  28-03-2020, 01:36