GOGA.TV
youtube
3
როგორი იქნება აპრილი თევზებისთვის - "გაგიუმჯობესდებათ მატერიალური მდგომარეობა, ფულს მიიღებთ სრულიად ახალი წყაროდან"
 • როგორი იქნება აპრილი თევზებისთვის - "გაგიუმჯობესდებათ მატერიალური მდგომარეობა, ფულს მიიღებთ სრულიად ახალი წყაროდან"

  ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ სა­კუ­თარ თავს, კომ­პლექ­სებს და გა­მო­ას­წო­რეთ, რაც არ მოგ­წონთ. აგ­რეთ­ვე - შეც­დო­მე­ბი საქ­მე­ებ­ში, ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. იყა­ვით თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი, რომ არა­ვინ გა­აკ­რი­ტი­კოთ. დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ იმ საქ­მე­ებს და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, რაც კა­რი­ე­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. ეცა­დეთ, არ ჩა­მორ­ჩეთ მოვ­ლე­ნებს. მარ­ტო­ხე­ლა თევ­ზე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც ბე­დის და­კავ­ში­რე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა ძი­რი­თა­დად ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად მო­გი­წევთ, შეხ­ვედ­რებს იშ­ვი­ა­თად შეძ­ლებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცე­მათ გა­ი­ფარ­თო­ონ ბინა, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თი ან მი­წის ნაკ­ვე­თი; ზოგი კი მემ­კვიდ­რე­ო­ბას მი­ი­ღებს.

  საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი ონ­ლა­ინ უნდა გა­მარ­თოთ და ეცა­დეთ, რომ ეკ­რან­ზეც კი მიმ­ზიდ­ვე­ლი და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი იყოთ. თვის ბო­ლოს სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან. აგ­რეთ­ვე, არ და­ა­ყოვ­ნოთ ჯა­რი­მე­ბის, პრო­ცენ­ტის გა­დახ­და, თუ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებ­ში არ გსურთ აღ­მო­ჩე­ნა.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  თუ სა­კუ­თარ თავს გარ­დაქ­მნით, გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ორ­თან. იყა­ვით გუ­ლახ­დი­ლი იმ ადა­მი­ან­თან, ვის მი­მარ­თაც ნამ­დვი­ლი გრძნო­ბა გა­კავ­ში­რებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს, სახ­ლში ერ­თად ყოფ­ნის დროს, კარ­გი შან­სი გაქვთ, რომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. იყა­ვით მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ, გა­იხ­სე­ნეთ რო­გო­რე­ბი იყა­ვით შეყ­ვა­რე­ბუ­ლო­ბის და­სა­წყის­ში და ეცა­დეთ, მეტი რო­მან­ტი­კა შე­ი­ტა­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. თუ სა­მოგ­ზა­უ­როდ წას­ვლას ვერ ახერ­ხებთ, ცნო­ბი­ლი მი­ზე­ზის გამო, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი კომ­პლი­მენ­ტე­ბით მა­ინც გა­ა­ნე­ბივ­რეთ. აგ­რეთ­ვე, კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­იხ­სე­ნებთ, რო­გო­რი კარ­გი კუ­ლი­ნა­რი იყა­ვით და მე­უღ­ლეს გემ­რი­ე­ლო­ბე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რებთ. აი, მავ­ნე ემო­ცი­ე­ბი კი უნდა მო­თო­კოთ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  უამ­რა­ვი საქ­მის გა­და­კე­თე­ბა მო­გი­წევთ და შე­იძ­ლე­ბა სა­სურ­ველ შე­დეგს ვერ მი­აღ­წი­ოთ. მაგ­რამ ნუ გა­ნა­წყენ­დე­ბით, კარგ გა­მოც­დი­ლე­ბას მი­ი­ღებთ, უცხო ხალ­ხთან მუ­შა­ო­ბას ის­წავ­ლით. ფული ზო­მი­ე­რად და გა­ან­გა­რი­შე­ბუ­ლად ხარ­ჯეთ, თუ არ გსურთ, თვის ბო­ლოს ვა­ლებ­ში აღ­მოჩ­ნდეთ.
  არ გარ­თუ­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­თან. ეცა­დეთ, კა­ნონ­მორ­ჩი­ლი იყოთ. წინ რომ იყუ­რე­ბით კარ­გია, მაგ­რამ ნურც და­წყე­ბულ, ძველ პრო­ექ­ტებს და­ი­ვი­წყებთ. ყუ­რა­დღე­ბით გა­და­ი­ხა­დეთ კრე­დი­ტე­ბი და გა­და­სა­ხა­დე­ბი. კარგ შე­დეგს მი­ი­ღებთ, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია გა­და­ზიდ­ვებ­თან, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვაჭ­რო­ბას­თან. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, ფულს მი­ი­ღებთ სრუ­ლი­ად ახა­ლი წყა­რო­დან. გარ­კვე­უ­ლი თან­ხა და­გე­ხარ­ჯე­ბათ ბავ­შვებ­სა და ოჯახ­ზე.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე უნდა იზ­რუ­ნოთ. მო­ე­რი­დეთ თვით­მკურ­ნა­ლო­ბას, თუ, რა თქმა უნდა, ექი­მი არ ხართ. თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­წუ­ხებთ, მი­მარ­თეთ სპე­ცი­ა­ლიტს. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა დას­ჭირ­დეს იმუ­ნი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა, მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი და მი­ნე­რა­ლე­ბი. აპ­რი­ლი სა­უ­კე­თე­სო თვეა, მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან რომ გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ. სახ­ლში კი შე­გიძ­ლი­ათ ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შოთ. მან­დი­ლოს­ნე­ბი თვის ბო­ლოს გი­ნე­კო­ლოგ­თან ჩა­ე­წე­რეთ ვი­ზიტ­ზე.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 18, 28

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 4, 11, 27

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  225 ნახვა
  3-04-2020, 03:12