GOGA.TV
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - "კარდინალური ცვლილებები გელით სამსახურის საქმეებსა და კარიერაში"
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - "კარდინალური ცვლილებები გელით სამსახურის საქმეებსა და კარიერაში"

  კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­სა და კა­რი­ე­რა­ში. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ სამ­სა­ხუ­რის ად­გი­ლის, ან კონ­ტრაქ­ტის პი­რო­ბე­ბის შეც­ვლამ. ზო­გი­ერთს ახალ კომ­პა­ნი­ა­ში შეს­თა­ვა­ზე­ბენ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას. რაც უნდა ხდე­ბო­დეს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, გახ­სოვ­დეთ, რომ თქვენ­თის შე­უძ­ლე­ბე­ლი არა­ფე­რია. მაგ­რამ უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, მწვერ­ვა­ლის­კენ სვლა კარ­გია, თუ მყა­რად დად­გამთ ფეხს. დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას კარ­გად გა­და­ა­მოწ­მეთ ინ­ფორ­მა­ცია, იყა­ვით მე­ტად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი.

  კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­ცავთ რე­ჟიმს. არაა სა­ჭი­რო გა­და­ი­ღა­ლოთ არც გო­ნებ­რი­ვი და არც ფი­ზი­კუ­რი მუ­შა­ო­ბის დროს. იყა­ვით კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი გარ­შე­მო მყო­ფებს მი­მართ და პირ­ველ რიგ­ში, - ოჯა­ხის წევ­რე­ბის. ყვე­ლა ახა­ლი იდე­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, რაც გა­და­ად­გი­ლე­ბას­თან და მი­მოს­ვლას­თა­ნაა კავ­შირ­ში, აპ­რი­ლის ბო­ლოს გა­და­ი­ტა­ნეთ. იყა­ვით დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი კონ­კუ­რენ­ტებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ, თუ მო­ინ­დო­მებთ და თუ იაქ­ტი­უ­რებთ. და­უ­ახ­ლოვ­დით იმ ადა­მი­ანს, ვინც დიდი ხა­ნია მოგ­წონთ. თუ ახლა და­ი­წყეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, იყა­ვით ოპ­ტი­მიზ­მით აღ­სავ­სე, და­ეხ­მა­რეთ ერ­თმა­ნეთს სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვა­ში. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ, ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ და რჩე­ვა ჰკი­თხეთ გა­მოც­დილ ადა­მი­ა­ნებს.

  მარ­ტო­ხე­ლებს და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. "შეხ­ვედ­რა" მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ონ­ლა­ინ. ახლა, როცა საქ­მე­ე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი გა­ნა­ხევ­რე­ბუ­ლი გაქვთ, ნუ და­გე­ნა­ნე­ბათ დრო სიყ­ვა­რუ­ლის­თვის. მე­უღ­ლის მი­მართ მეტი რო­მან­ტი­კა და სი­ურპრი­ზე­ბი გმარ­თებთ. შე­გიძ­ლი­ათ ერ­თად და­კავ­დეთ ჰო­ბით. აკე­თოთ ის, რაც ადრე გა­ბედ­ნი­ე­რებ­დათ, თუნ­დაც, ფილ­მებს უყუ­როთ ერ­თად.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვეთ თავი უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო საქ­ცი­ე­ლის­გან, არა­ვინ და­ამ­ცი­როთ და გა­აკ­რი­ტი­კოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი ნიჭი ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ში ან ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში. გა­და­ხე­დეთ წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი შეს­წო­რე­ბას სა­ჭი­რო­ებ­დეს. აპ­რილ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თან ერ­თა­დაც მო­მა­ვალ­ში მსხვი­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას და­ი­წყებთ. მო­ე­რი­დეთ ვა­ლე­ბი­სა და კრე­დი­ტე­ბის აღე­ბას.

  ნუ გშურთ სხვი­სი წარ­მა­ტე­ბის ან სიმ­დიდ­რის, გან­სა­კუთ­რე­ბით მათი, ვი­საც გავ­ლე­ნი­ა­ნი მფარ­ვე­ლი ეხ­მა­რე­ბა წინსვლა­ში. თქვენ საკ­მა­რი­სი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ, რომ ნე­ბის­მი­ერს გა­ე­ჯიბ­როთ. არ იზარ­მა­ცოთ, შე­ად­გი­ნეთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა და გა­აქ­ტი­ურ­დით. აპ­რი­ლი კარ­გი თვეა ონ­ლა­ინ ლექ­ცი­ებ­ზე და­სას­წრე­ბად, ახა­ლი ცოდ­ნის, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მი­სა­ღე­ბად, რაც მო­მა­ვალ­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი კვლე­ვა გმარ­თებთ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ გა­წუ­ხებთ გას­ტრი­ტი, ოს­ტე­ო­ქონ­დრო­ზი ან ბრონ­ქი­ტი. აგ­რეთ­ვე, გირ­ჩევთ, გა­ზა­ფხულ­ზე არ ჩა­იც­ვათ ზა­ფხუ­ლის სა­მო­სი, ჯერ ძა­ლი­ან ად­რეა. იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, თუ მხო­ლოდ აი­ვან­ზე გი­წევთ გას­ვლა.

  გა­მო­რი­ცხეთ რა­ცი­ო­ნი­დან კა­ლო­რი­უ­ლი საკ­ვე­ბი, ჩა­ა­ნაც­ვლეთ ფა­ფით, წვნი­ა­ნით, ხი­ლით და რძის პრო­დუქ­ტე­ბით. მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტრავ­მე­ბი მი­ი­ღოთ.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 11, 21, 25

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 22

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  325 ნახვა
  3-04-2020, 03:13