GOGA.TV
youtube
3
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - "ყველაფერი იდეალურად გექნებათ, თუ ამ პირობებს შეასრულებთ..."
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - "ყველაფერი იდეალურად გექნებათ, თუ ამ პირობებს შეასრულებთ..."

  ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ გა­თა­ვი­სუფ­ლდით იმ ტვირ­თის­გან, რაც წინსვლა­ში გიშ­ლით ხელს. ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი მი­ზა­ნი, თვის ბო­ლოს ახალ პრო­ექ­ტებ­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ ჩარ­თვას.

  ნუ და­უ­ჯე­რებთ ყვე­ლას რჩე­ვას, გან­სა­კუთ­რე­ბოთ მათ, ვი­საც თქვენ­თვის სი­კე­თე არ უნდა. ბიზ­ნეს­მე­ნებს შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი და ძლი­ე­რი კონ­კუ­რენ­ტე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდნენ. ეცა­დეთ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ სტა­ბი­ლუ­რო­ბა ფი­ნან­სებ­ში და ავ­ტო­რი­ტე­ტი - სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. კო­მერ­ცი­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად მე­ტად ეფექ­ტი­ა­ნი მე­თო­დე­ბი გჭირ­დე­ბათ. სა­ნამ დო­კუ­მენ­ტებს ხელს მო­ა­წერ­დეთ, კარ­გად გა­და­ი­კი­თხეთ პი­რო­ბე­ბი.

  მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვეთ თავი კონ­ფლიქ­ტე­ბის­გან. კონ­კრე­ტუ­ლად თქვენ რომ გე­ხე­ბოდ­ნენ, მა­ინც თავ­შე­კა­ვე­ბა გმარ­თებთ გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი­სას.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო ტკბი­ლად და ბედ­ნი­ე­რად რომ გა­გახ­სენ­დეთ, ეცა­დეთ, მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე იყოთ მის მი­მართ. ხში­რად გა­ა­ნე­ბივ­რეთ გემ­რი­ე­ლო­ე­ბე­ბით, სი­ურპრი­ზე­ბი­თა და რო­მან­ტი­კით. ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფე­რი იდე­ა­ლუ­რად გექ­ნე­ბათ, თუ რამ­დე­ნი­მე პი­რო­ბას შე­ას­რუ­ლებთ. ნუ და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბით ნა­თე­სა­ვებს. ეცა­დეტ ცივი გო­ნე­ბით მი­ი­ღოთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დოთ სი­ტუ­ა­ცი­ის გამ­წვა­ვე­ბას. აგ­რეთ­ვე, მო­ე­რი­დეთ სა­კუ­თა­რი სი­სუს­ტე­ე­ბის გა­მომ­ზე­უ­რე­ბას, რათა სწო­რედ მანდ არ მი­ი­ღოთ დარ­ტყმა.

  ახალ­გაც­ნო­ბილ და ახალ შეყ­ვა­რე­ე­ბუ­ლებს გირ­ჩევთ, ძა­ლი­ან გუ­ლახ­დი­ლი არ იყოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  ვერ გე­ტყვით, რომ მარ­ტი­ვი თვე და­გიდ­გათ. უფრო მე­ტიც, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ნერ­ვი­უ­ლო­ბა გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი, ბრძე­ნი - რათა არ მი­ი­ღოთ ნაჩ­ქა­რე­ვი და მცდა­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ სი­ტუ­ა­ცია, რათა თუ ვინ­მე შეც­დო­მას და­უშ­ვებს, ყვე­ლა რომ არ და­ზა­რალ­დეთ, სწრა­ფად­ვე გა­მო­ას­წო­როთ. ეცა­დეთ, გა­ერ­კვეთ ნი­უ­ან­სებ­ში, ბრმად ნუ­რა­ვის ენ­დო­ბით. იუ­რი­დი­უ­ლი კონ­სულ­ტა­ცია დაგ­ჭირ­დე­ბათ ახალ­ბე­და ბიზ­ნეს­მე­ნებს.

  სა­ჭირ­ბო­რო­ტო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას, სა­ნამ არ გა­დახ­ტე­ბით და თავს უსაფრ­თხოდ არ იგ­რძნობთ, ჰოპ­ლას ნუ და­ი­ძა­ხებთ. და­ზო­გეთ ენერ­გია და ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას. უნდა შეძ­ლოთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მოგ­ვა­რე­ბა.

  და­ქი­რა­ვე­ბულ კუ­რო­ებს, ვურ­ჩევთ, და­ექ­ვემ­დე­ბა­რონ უფ­რო­სის მი­თი­თე­ბეს, მარ­თა­ლია, ცოტა შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ჭირ­დეთ ახალ სა­მუ­შაო პი­რო­ბებ­თან შე­გუ­ე­ბა, მაგ­რამ უნდა მო­სინ­ჯოთ. ეცა­დეთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ნიჭი იმ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, რო­მე­ლიც კარ­გად გა­მოგ­დით. აზარ­ტით და შე­მარ­თე­ბით შე­უ­დე­ქით იმ საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, რაც სარ­ფი­ა­ნი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გგო­ნი­ათ. და­უ­მე­გობ­რდით ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლებ­საც პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში თქვენ­თვის რჩე­ვის მო­ცე­მა, დახ­მა­რე­ბა შე­უძ­ლი­ათ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

  გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ პრე­მია კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის ან და­იბ­რუ­ნოთ ვალი. ერთი სი­ტყვით, ფული გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ სა­სურ­ვე­ლი ნივ­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თუ ჯან­მრთე­ლო­ბის მი­მართ გულ­გრი­ლი ხართ, ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, რომ თავს შე­უძ­ლოთ იგ­რძნობთ. დრო­უ­ლად მი­მარ­თეთ ექიმს, თუ გრძნობთ, რომ გა­ცი­ვე­ბა გა­გიგ­რძე­ლათ, სწრა­ფად იღ­ლე­ბით ან წნე­ვა დახ­ტის. სა­სურ­ვე­ლია, იფიქ­როთ ზედ­მე­ტი წო­ნის დაკ­ლე­ბა­ზეც. თვის ბო­ლოს სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან. თუ შორ გზა­ზე მი­ემ­გზავ­რე­ბით, წი­ნას­წარ მო­ამ­ზა­დეთ ავ­ტო­მო­ბი­ლი და ეცა­დეთ, ყვე­ლა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი დე­ტა­ლი თან გქონ­დეთ.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 6, 14, 23, 29

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 4, 12, 22

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  291 ნახვა
  4-04-2020, 02:17