GOGA.TV
მაისის სასიყვარულო და ფინანსური პროგნოზი კირჩხიბის, მორიელისა და თევზებისთვის
 • მაისის სასიყვარულო და ფინანსური პროგნოზი კირჩხიბის, მორიელისა და თევზებისთვის

  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი წყლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლე­ბის­თვის (კირჩხი­ბი, მო­რი­ე­ლი, თევ­ზე­ბი)

  კირჩხი­ბი
  მა­ის­ში სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ფუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ხდე­ბა, რაც კარ­გად არ აი­სა­ხე­ბა თქვენს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზე. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში ჩა­ი­კეტ­ნონ. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი ფიქ­რე­ბით და­უბ­რუნ­დეს ძველ რო­მანს. და მი­ლი­ონ­ჯერ გა­იწ­ვა­ლებს თავს, როცა ეგო­ნე­ბა, რა შე­იძ­ლე­ბო­და მოჰ­ყო­ლო­და იმას, ყვე­ლა­ფე­რი სხვა­ნა­ი­რად რომ ყო­ფი­ლი­ყო ან არ გა­ე­წყვი­ტა კავ­ში­რი ყო­ფილ­თან. მა­ტე­რი­ა­ლურ მხა­რეს რაც შე­ე­ხე­ბა, უმ­ჯო­ბე­სია, ფული ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯოთ, რათა არ აღ­მოჩ­ნდეთ ფი­ნან­სურ კრი­ზის­ში. შე­საძ­ლოა, ვერ მი­ი­ღოთ ის თა­ნა­ხა, რისი იმე­დიც გქონ­დათ ან დაგ­პირ­დნენ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში შე­იძ­ლე­ბა ძვე­ლი ვა­ლე­ბის გას­ტუმ­რე­ბა მოგ­თხო­ვონ.

  მო­რი­ე­ლი
  მა­ის­ში სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ფუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა თქვენს მე-8 სახ­ლშია, რაც არ­ცთუ კარ­გი პო­ზი­ცი­აა მის­თვის. მისი რეტ­როგ­რა­დუ­ლო­ბის გამო შუა თვი­დან, თუ გა­ნიც­დით ყო­ფილ პარტნი­ორ­თან გან­შო­რე­ბას, ის შე­იძ­ლე­ბა და­გიბ­რუნ­დეთ, გამ­რთე­ლე­ბის შან­სიც არ­სე­ბობს. კარ­გი სექ­სი - ურ­თი­ერ­თო­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლია. და­ქორ­წი­ნე­ბულ მო­რი­ე­ლებს ოჯახ­ში სირ­თუ­ლე­ე­ბი მო­გე­მა­ტე­ბათ. თქვე­ნი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია და რაც უნდა უთხრათ, თქვენს სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ იმოქ­მე­დებს. კონ­ფლიქ­ტის გამ­წვა­ვე­ბა რომ აი­ცი­ლოთ, არ აჰ­ყვეთ პრო­ვო­კა­ცი­ებს.
  თქვე­ნი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა არას­ტა­ბი­ლუ­რია. მა­ის­ში მო­ე­რი­დეთ სა­რის­კო ქმე­დე­ბებს. ფი­ნან­სურ ოპე­რა­ცი­ებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ საქ­მე სხვის ფულ­თან გაქვთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სწრა­ფი მო­გე­ბის იმე­დი შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზულ და­ნაკ­ლი­სად გა­და­იქ­ცეს.

  თევ­ზე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. თუ ვინ­მე ფულს გთხოვთ, მხო­ლოდ თვის და­სა­წყის­ში მი­ე­ცით. თვის ბო­ლოს გა­ცე­მუ­ლი ვალი შე­იძ­ლე­ბა კაი ხანს ვერც კი და­იბ­რუ­ნოთ. მა­ის­ში ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივთს შე­ი­ძენთ, რაც თქვენს ბი­ნას კი­დევ უფრო მყუდ­რო­სა და ლა­მაზს გახ­დის.
  სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას თავს შე­ზღუ­დუ­ლად იგ­რძნობთ. ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტრო­ვერ­ტი გა­მოდ­გეს. თქვენ კი გჭირ­დე­ბათ პარტნი­ო­რი, რო­მელ­საც ენ­დო­ბით და მის­გან სრულ მხარ­და­ჭე­რას მი­ი­ღებთ. ზო­გი­ერთს სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში დას­ჭირ­დე­ბა დახ­მა­რე­ბა.

  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლე­ბის­თვის - რა ელით კუ­როს, ქალ­წულ­სა და თხის რქას

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  338 ნახვა
  15-04-2020, 02:04