GOGA.TV
youtube
3
ვის აუხსნიან სიყვარულს, ვინ დაიბრუნებს ყოფილს და ვინ მიიღებს ახალ სამსახურს - მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალებისთვის
 • ვის აუხსნიან სიყვარულს, ვინ დაიბრუნებს ყოფილს და ვინ მიიღებს ახალ სამსახურს - მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალებისთვის

  რო­გო­რია მა­ი­სის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი ქა­ლე­ბის­თვის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით? ვის ელის ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი, ვის აუხ­სნი­ან სიყ­ვა­რულს და ვის და­უბ­რუნ­დე­ბა ყო­ფი­ლი, ასე­ვე გა­ი­გეთ, ვინ მი­ი­ღებს ფუ­ლად ჯილ­დოს და რო­გო­რია იღ­ბლი­ა­ნი და უიღ­ბლო დღე­ე­ბის პროგ­ნო­ზი:

  ვერ­ძი
  ვერ გე­ტყვით, რომ მარ­ტი­ვი მა­ი­სი და­გიდ­გათ, მაგ­რამ თუ გო­ნივ­რუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, ყვე­ლა სირ­თუ­ლეს მო­აგ­ვა­რებთ. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ფულ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. მო­ე­რი­დეთ სა­ეჭ­ვო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვას. მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნივ­თე­ბი შე­ი­ძი­ნეთ. რჩე­ვის­თვის კი მხო­ლოდ სპე­ცი­ა­ლისტს მი­მარ­თეთ. ახ­ლობ­ლებ­თან ერ­თად შე­ად­გი­ნეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი და მათ­ზე წყე­ნა გულ­ში არ ჩა­ი­დოთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 8, 18, 22, 27
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 6, 10, 24


  კურო
  ენერ­გი­ის მო­მა­ტე­ბას იგ­რძნობთ და და­მა­ტე­ბით სა­მუ­შა­ო­ზე უარი არ თქვათ. იყა­ვით მომ­ხიბ­ვლე­ლი, მა­მა­კა­ცებს თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი და­ა­ნახ­ვეთ. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ იქ, სა­დაც სხვებ­მა წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა გა­ნი­ცა­დეს. ენ­თუ­ზი­აზ­მით შე­უ­დე­ქით ყვე­ლა საქ­მის მოგ­ვა­რე­ბას. და­ი­სა­ხეთ მიზ­ნე­ბი და გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. გა­ამ­ხნე­ვეთ პარტნი­ო­რი, რათა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლებ­მა უფრო მეტი შეძ­ლოთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 7, 13, 26
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 24


  ტყუ­პი
  სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით, პო­ზი­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბი­თა და სი­ურპრი­ზე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი მა­ი­სი გე­ლო­დე­ბათ. ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლეთ გარ­შე­მო მომ­ხდარ ცვლი­ლე­ბებ­ზე. შე­იძ­ლე­ბა აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თოთ ზო­გი­ერთ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ საქ­მი­ან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში ჩარ­თვა. ზო­გი­ერთს სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბა, ფუ­ლის მი­ღე­ბა ელის. ზოგს - ცვლი­ლე­ბე­ბი პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში, სიყ­ვა­რუ­ლის ახ­სნა.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 4, 13, 22, 27
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 6, 15, 22


  კირჩხი­ბი
  რთულ საქ­მე­ებ­საც ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად გა­მო­გი­ვათ. ახა­ლი იდე­ე­ბი გექ­ნე­ბათ და გა­მო­გიჩ­ნდე­ბი­ან თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი, ვის­თან ერ­თა­დაც შეძ­ლებთ მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. ზოგი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას მი­ი­ღებთ. გა­მომ­გო­ნებ­ლო­ბის წყა­ლო­ბით გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ ინ­ტერ­ნე­ტით სა­ბე­დოს მო­ძი­ე­ბას.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 12, 20, 31
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 1, 6, 22


  ლომი
  კა­რი­ე­რა, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბა მა­ი­სის პირ­ვე­ლი ნა­ხევ­რის საზ­რუ­ნა­ვი იქ­ნე­ბა. მშვი­დად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად შე­ას­რუ­ლეთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ზო­გი­ერთს სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი ფლირ­ტი ელის. თვის ბო­ლოს, უქ­მე­ებ­ზე გა­ემ­გზავ­რეთ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ქა­ლაქ­გა­რეთ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბი­ან ახა­ლი თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი, ინ­ტე­რეს­თა ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 9, 14, 19, 28
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 3, 8, 25


  ქალ­წუ­ლი
  სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი თვე გე­ლით. შე­გეძ­ლე­ბათ სა­ინ­ტე­რე­სო თა­ნა­მო­სა­უბ­რე­ე­ბი გა­ი­ჩი­ნოთ და ესა­უბ­როთ ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე, რე­ლი­გი­ა­ზე. შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ოჯა­ხუ­რი და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა. თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბას, უცხო ენის შეს­წავ­ლას შეძ­ლებთ. მა­ი­სის შუა რი­ცხვე­ბის შემ­დეგ აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ საქ­მე­ებ­ში, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბის­თვის.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 6, 21, 31
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 4, 13, 24


  სას­წო­რი
  სირ­თუ­ლე­ე­ბის გამო ჩა­ნა­ფიქ­რის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე უარს ნუ იტყვით. სა­სურ­ვე­ლის მიღ­წე­ვა­ში მე­გობ­რე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის რჩე­ვე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით შეც­დო­მებს აი­ცი­ლებთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. პა­ტარ-პა­ტა­რა ფუ­ლის შე­მო­დი­ნე­ბა გე­ლით.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 1, 5, 13, 24
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 17, 25


  მო­რი­ე­ლი
  მა­ი­სის და­სა­წყის­ში ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის მო­ძი­ე­ბა, ახალ პრო­ქე­ტებ­ში ჩარ­თვა და ახალ პარტნი­ო­რებ­თან მუ­შა­ო­ბა გე­ლით. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ, ის არ გი­ღა­ლა­ტებთ. შე­იძ­ლე­ბა და­იბ­რუ­ნოთ ძვე­ლი ვალი ან მი­ი­ღოთ ფუ­ლა­დი ჯილ­დო. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. მა­ის­ში ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას არ გირ­ჩევთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 6, 16, 26
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 4, 13, 24


  მშვილ­დო­სა­ნი
  ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ცვლი­ლე­ბე­ბის, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ კე­თილ­გო­ნი­ე­რე­ბა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბი­სას, შე­იძ­ლე­ბა პა­ტა­რა დე­ტა­ლის გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნებ­ლო­ბამ დი­დად და­გა­ზა­რა­ლოთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან გე­ლით თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. თქვენ უნდა და­ა­ნახ­ვოთ ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებს, რომ სა­ჭი­რო და მცოდ­ნე ადა­მი­ა­ნი ხართ. არ გა­და­იტ­ვირ­თოთ: არც ფი­ზი­კუ­რად და არც გო­ნებ­რი­ვად, ძი­ლის წინ მშვიდ მე­ლო­დი­ებს მო­უს­მი­ნეთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 10, 14, 24
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 14, 25


  თხის რქა
  გარ­თო­ბა, ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, სექ­სი, რო­მან­ტი­კუ­ლი ავან­ტი­უ­რა და სი­ა­მოვ­ნე­ბა მა­ი­სის და­სა­წყის­ში გე­ლო­დე­ბათ. ხან­და­ხან, როცა სი­ტუ­ა­ცია სხვა­ნა­ი­რად ვი­თარ­დე­ბა, თა­ვა­დაც სხვა­ნა­ი­რად უნდა შეძ­ლოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და სი­ტუ­ა­ცი­ის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დოთ. მა­ი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში შე­გახ­სე­ნებთ თავს ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, სა­სურ­ვე­ლია, მი­ხე­დოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­საც.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 11, 21, 29
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 14, 23, 28


  მერ­წყუ­ლი
  შე­მოქ­მე­დე­ბის, არას­ტან­დარ­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის თვეა. უნდა იმოქ­მე­დოთ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად, სწრა­ფად, მაგ­რამ ორი­გი­ნა­ლუ­რად. ზო­გი­ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ი­ღებს სამ­სა­ხურ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. შან­სი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ მი­ი­ღოთ ახა­ლი ცოდ­ნა, შე­იძ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­გი­ზი­ა­რონ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შე­სას­რუ­ლე­ბად. იყა­ვით მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ნა­თე­სა­ვე­ბის მი­მართ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 24, 28
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 11, 25


  თევ­ზე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. თუ ცხვირს ყვე­ლას არ აუბ­ზუ­ებთ, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ, რომ­ლე­ბიც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სამ­სა­ხურ­ში, ზო­გი­ერთს და­წი­ნა­უ­რე­ბა ელის. თვის ბო­ლოს­კენ მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლი გან­წყო­ბა, სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა და პა­ემ­ნე­ბი გე­ლით.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 12, 23, 30
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 5, 14, 25


  წყარო: ambebi.ge/astrology
  245 ნახვა
  18-04-2020, 04:41