GOGA.TV
ვის ელის რადიკალური ცვლილებები, საბედისწერო შეხვედრები და ფინანსური წარმატება - მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცებისთვის
 • ვის ელის რადიკალური ცვლილებები, საბედისწერო შეხვედრები და ფინანსური წარმატება - მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცებისთვის

  ვის ელის რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი, სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რე­ბი და ფი­ნან­სუ­რი წარ­მა­ტე­ბა - მა­ი­სის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის:

  ვერ­ძი
  კარ­გი შან­სი მო­გე­ცე­მათ იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა ახალ­მა საქ­მე­ებ­მა გა­გი­ტა­ცოთ, ახა­ლი ჰო­რი­ზონ­ტე­ბი გა­და­გე­შა­ლოთ. კარ­გი თვეა ახა­ლი ცოდ­ნის, ხე­ლო­ბის შე­სა­ძე­ნად. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ და რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან მარ­ტი­ვად და­იხ­სნით თავს. გარ­და ამი­სა, ახ­ლობ­ლე­ბის პრობ­ლე­მებ­საც მო­აგ­ვა­რებთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 8, 18, 22, 27
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 6, 10, 24


  კურო
  ვის აუხსნიან სიყვარულს, ვინ დაიბრუნებს ყოფილს და ვინ მიიღებს ახალ სამსახურს - მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალებისთვის
  თვის და­სა­წყის­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან და სა­რის­კო საქ­მე­ებს ნუ და­გეგ­მავთ. გა­და­ი­ა­როს რთულ­მა პე­რი­ოდ­მა და მერე გა­აქ­ტი­ურ­დით. კა­მათ­ში შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ საღი აზრი და სიმ­შვი­დე. მა­ი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში სა­კუ­თარ საქ­მე­ებ­საც გა­მო­ას­წო­რებთ და გარ­შე­მო მყო­ფებ­საც და­ეხ­მა­რე­ბით. რაც უფრო მეტ სა­სარ­გებ­ლო საქ­მე­ებს გა­ა­კე­თებთ ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის, მით უკე­თე­სად იგ­რძნობთ თავს. სა­სურ­ვე­ლია, ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ახა­ლი მე­თო­დე­ბით მო­აგ­ვა­როთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 7, 13, 26
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 24


  ტყუ­პი
  თვის და­სა­წყის­ში არა­ვის წა­ე­ჩხუ­ბოთ, მო­ე­რი­დეთ უთან­ხმო­ე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი იყოთ სა­კუ­თარ თავ­ზეც და ახ­ლობ­ლებ­ზეც. თუ კარ­გად და­ფიქ­რდე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა მიხ­ვდეთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი არც ისე ცუ­და­დაა, რო­გორც ეს თქვენ გეჩ­ვე­ნე­ბათ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა მო­გე­მა­ტე­ბათ. მარ­ტი­ვად გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ქა­ლებ­თან. ისი­ნი თქვე­ნი ერ­თგუ­ლი მხარ­და­ჭე­რე­ბი გახ­დე­ბი­ან.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 4, 13, 22, 27
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 6, 15, 22


  კირჩხი­ბი
  მა­ი­სის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი კა­რი­ე­რულ მიღ­წე­ვებს და­უთ­მეთ. პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. პე­რი­ო­დუ­ლად მე­უღ­ლეს სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში უნდა და­ეხ­მა­როთ. თვის ბო­ლოს­კენ გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი მე­გობ­რებ­თან. გა­ა­ცა­ნით თქვე­ნი იდე­ე­ბი გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. ზო­გი­ე­თი სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის­თვის სპონ­სორს, პარტნი­ორ­საც კი გა­მო­ნა­ხავს.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 12, 20, 31
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 1, 6, 22


  ლომი
  მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი თვის და­სა­წყი­სის­თვის და­გეგ­მეთ. თვის ბო­ლოს­თვის დას­ვე­ნე­ბა, მე­გობ­რებ­თან ერთდ გარ­თო­ბა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბით ტკბო­ბა მო­გინ­დე­ბათ. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას იყა­ვით დე­ლი­კა­ტუ­რი და ტაქ­ტი­კუ­რი. გაფრ­თხილ­დით, თქვე­ნი ხუმ­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლამ ვერ გა­ი­გოს.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 9, 14, 19, 28
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 3, 8, 25


  ქალ­წუ­ლი
  შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ის, რისი სურ­ვი­ლიც დიდი ხა­ნია გაქვთ. თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის სი­კე­თით არა მხო­ლოდ თქვენ ისარ­გებ­ლებთ, არა­მედ თქვე­ნი ახ­ლობ­ლე­ბიც. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან და თა­ნამ­შრო­მებ­თან ისე იმოქ­მე­დეთ, რომ კონ­ფლიქ­ტი არ წარ­მოშ­ვათ. ეცა­დეთ, ცხოვ­რე­ბას მე­ტად პო­ზი­ტი­უ­რად შე­ხე­დოთ. თვის ბო­ლოს თავს უფ­ლე­ბა მი­ე­ცით მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ერ­თოთ და გამ­ხი­ა­რულ­დეთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 6, 21, 31
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 4, 13, 24


  სას­წო­რი
  თვის და­სა­წყის­ში დამ­თხვე­ვე­ბი­სა და წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის შან­სი მო­ი­მა­ტებს. ისარ­გებ­ლეთ მო­მენ­ტით. ზო­გი­ერ­თი წარ­მა­ტე­ბით წარ­მარ­თავს მო­ლა­პა­რა­კე­ბას, ზოგი სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბას გა­ა­ბამს ინ­ტერ­ნე­ტით. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ბიზ­ნეს პარტნი­ო­რე­ბიც კი გა­ი­ჩი­ნოთ. ეცა­დეთ, არ გა­ნა­წყენ­დეთ წვრილ­მა­ნებ­ზე, ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ და თქვენს ყუ­რა­დღე­ბას მო­ა­დუ­ნებს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბის მი­მართ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 1, 5, 13, 24
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 17, 25


  მო­რი­ე­ლი
  სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი­სა და დამ­თხვე­ვე­ის თვე და­გე­წყე­ბათ. იღ­ბა­ლი თქვენ­თვის სა­ჩუქ­რებს გა­მო­ი­მე­ტებს და უმე­ტე­სო­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი ხა­სი­ა­თის იქ­ნე­ბა. გარ­და ამი­სა, გა­გა­ხა­რე­ბენ საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბიც. შეძ­ლებთ ფული სარ­ფი­ა­ნად და­ა­ბან­დოთ ან და­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა. მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ იმ სა­კი­თხებს, რაც დიდი ხა­ნია მოს­ვე­ნე­ბას გი­კარ­გავთ. მა­ი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში თავს იჩენს ძვე­ლი პრობ­ლე­მა, რო­მე­ლიც ერ­თგუ­ლი მე­გობ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რით უნდა მო­აგ­ვა­როთ.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 6, 16, 26
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 4, 13, 24


  მშვილ­დო­სა­ნი
  დრო და­უთ­მეთ ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მე­ებს, სა­სი­ა­მოვ­ნო და სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ სა­კუ­თა­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის, ყო­ველ­დღი­უ­რი რე­ჟი­მის მი­მართ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა, რის შემ­დე­გაც თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვლე­ბა. ვარ­სკვლა­ვე­ბი თქვენ მხა­რეს არი­ან, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბა.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 10, 14, 24
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 14, 25


  თხის რქა
  ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან ბევ­რი გინ­დათ, შე­იძ­ლე­ბა თით­საც კი არ ან­ძრევთ იმის­თვის, რომ მცი­რე­დი მი­ი­ღოთ. საქ­მე­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ნუ მო­აკ­ლებთ ყუ­რა­დღე­ბას შვი­ლებს. ზო­გი­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ი­ღებთ უცხო­ე­თი­დან. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი მე­ტად უნდა და­უთ­მოთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, გაფრ­თხილ­დით, არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის გამო არ იზა­რა­ლოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ყიდ­ლე­ბი­სას.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 11, 21, 29
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 14, 23, 28


  მერ­წყუ­ლი
  მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­ნა­რუ­ნეთ სიმ­შვი­დე, არ აჰ­ყვეთ პრო­ვო­კა­ცი­ებს. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­რეთ უთან­ხმო­ე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ეცა­დეთ, პო­ზი­ტი­უ­რი აზ­რე­ბი გქონ­დეთ. თქვე­ნი ახ­ლობ­ლე­ბი დიდი ხა­ნია ელი­ან თქვენ­გან მზრუნ­ვე­ლო­ბას, ყუ­რა­დღე­ბას. გახ­სოვ­დეთ, რომ ოჯახ­თან ერ­თად გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო შე­უ­ფა­სე­ბე­ლი გან­ძია.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 24, 28
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 7, 11, 25


  თევ­ზე­ბი
  დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყოთ ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი. გაფრ­თხილ­დით, არ მო­ექ­ცეთ ვი­ღა­ცის ცუდი გავ­ლე­ნის ქვეშ. მხო­ლოდ ერ­თგულ ადა­მი­ა­ნებ­თან გქონ­დეთ კონ­ტაქ­ტი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა უძ­რავ ქო­ნე­ბას ეხე­ბა. ტყუ­ი­ლად ნუ ნერ­ვი­უ­ლობთ იმ სა­კი­თხებ­ზე, რო­მელ­თა მოგ­ვა­რე­ბაც თქვენ არ შე­გიძ­ლი­ათ. მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვას. თვის ბო­ლოს მეტი დრო და­უთ­მეთ ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ტაქტს, სა­ო­ჯხაო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას.
  მა­ი­სის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 12, 23, 30
  მა­ი­სის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 5, 14, 25


  წყარო: ambebi.ge/astrology
  290 ნახვა
  21-04-2020, 02:11