GOGA.TV
როგორი იქნება ივნისი მიწის ნიშნებისთვის - ანუ რა ელით ამ თვეს კუროს, ქალწულსა და თხის რქას?
 • როგორი იქნება ივნისი მიწის ნიშნებისთვის - ანუ რა ელით ამ თვეს კუროს, ქალწულსა და თხის რქას?

  რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ივ­ნი­სი მი­წის სტი­ქი­ის ნიშ­ნე­ბის­თვის - ანუ რა ელით ამ თვეს კუ­როს, ქალ­წულ­სა და თხის რქას?

  კურო
  თვის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა იქ­ნე­ბა. თუ არ­სე­ბულ სამ­სა­ხურ­ში ხელ­ფა­სი არ გაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ, დროა მო­ძებ­ნოთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. აგ­რეთ­ვე, კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ფულს სა­კუ­თარ გა­ნათ­ლე­ბა­ში, გან­ვი­თა­რე­ბა­ში და­ა­ბან­დებთ, რათა კი­დევ უფრო აი­მაღ­ლოთ თქვე­ნი შრო­მის ფასი. ივ­ნის­ში ფუ­ლის სპონ­ტა­ნურ ფლან­გვას არ გირ­ჩევთ. უფრო მე­ტიც, თუ გარ­კვე­უ­ლი თან­ხა და­გიგ­როვ­დათ, უმ­ჯო­ბე­სია, რა­ი­მე სარ­ფი­ან საქ­მე­ში და­აბ­ნა­დოთ. შან­სი გა­მო­გინ­დე­ბათ, რომ სა­ფუძ­ვლე ჩა­უ­ყა­როთ თქვენს სა­მო­მავ­ლო გან­ვი­თა­რე­ბას და არ გა­უშ­ვათ ხე­ლი­დან.

  სწავ­ლა, სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  ივ­ნის­ში გაძ­ლევთ სწავ­ლის, ინ­ფორ­მა­ცი­ის მოგ­რო­ვე­ბის, თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბის შანსს. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა და უცხო ენე­ბი­სად­მი. ად­ვი­ლად გა­ა­ბამთ ახალ ნაც­ნო­ბო­ბას. ზო­გი­ერთს ელის მივ­ლი­ნე­ბა. აგ­რეთ­ვე, გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლა და მი­მო­წე­რა ნა­თე­სა­ვებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხის და-ძმებ­თან ან ახლო ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად და­ი­წყოს ახა­ლი ბიზ­ნე­სი ან ჩა­ერ­თოს მათ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბამ­დე კარ­გად გა­ე­ცა­ნით პი­რო­ბებს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  ივ­ნის­ში მუ­შა­ო­ბა ფუ­ლის დაგ­რო­ვე­ბის­თვის მო­გინ­დე­ბათ, რათა გარ­კვე­უ­ლი თან­ხით რა­ღაც შე­მა­ტოთ ან გა­ა­კე­თოთ ოჯახ­ში. საქ­მე­ე­ბის გამო შე­იძ­ლე­ბა სა­თა­ნა­დო დრო ვერ და­უთ­მოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, რის გა­მოც მის­გან საყ­ვე­დუ­რე­ბის მოს­მე­ნა ხში­რად მო­გი­წევთ. ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­თა­ნა­დოდ არ გა­ფა­სებთ, არ ზრუ­ნავს თქვენ­ზე. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა სი­კე­თეს არ მო­უ­ტანს, თქვე­ნი მფარ­ვე­ლი პლა­ნე­ტა - ვე­ნე­რა კარგ პო­ზი­ცი­ა­ში არ იმ­ყო­ფე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტონ და ისიც იმი­ტომ, თა­ვი­ან­თი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სონ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ივ­ნის­ში სა­სარ­გებ­ლოა ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ვარ­ჯი­ში. სპორ­ტის გუნ­დუ­რი სა­ხე­ო­ბე­ბი. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ახ­ლობ­ლებ­თან ერ­თად ბუ­ნე­ბა­ში. გა­უფრ­თხილ­დით ყელ­სა და სა­სუნ­თქ ორ­გა­ნო­ებს.

  ქალ­წუ­ლი
  თუ მო­ინ­დო­მებთ, კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბას აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევთ, შე­იძ­ლე­ბა და­წი­ნა­ურ­დეთ ან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ეცა­დეთ, არ აუ­რი­ოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა კა­რი­ე­რას. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი ან ბიზ­ნეს იდეა თქვენს ფი­ნან­სებ­ზე აი­სა­ხე­ბა. ზო­გი­ერ­თებ­მა უნდა გა­მო­ას­წო­როთ ადრე დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი. მცი­რე შეც­დო­მებს, რომ­ლე­ბიც ჭკუ­ა­საც გას­წავ­ლით და მათ გა­მოს­წო­რე­ბა­საც ად­ვი­ლად შეძ­ლებთ, ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ კა­ტას­ტრო­ფად ნუ აღიქ­ვამთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი და სამ­სა­ხუ­რი
  შეხ­ვედ­რე­ბის, საქ­მი­ან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის, მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბე­ბის, მი­მოს­ვლე­ბის თვე და­გიდ­გათ. გან­სა­კუთ­რე­ბით თვის და­სა­წყის­ში იქ­ნე­ბით აქ­ტი­უ­რი. და­აკ­ვირ­დით მო­სა­უბ­რეს, უთხა­რით მას ის, რისი მოს­მე­ნაც გა­ე­ხარ­დე­ბა. ეცა­დეთ, თქვენ მი­მართ და­დე­ბი­თად გა­ნა­წყოთ, ამით თა­ვა­დაც ისარ­გებ­ლებთ. გა­და­ხე­დეთ მი­ღე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცია, გა­და­ა­მოწ­მეთ ფაქ­ტე­ბი, გა­მო­ას­წო­რეთ ის შეც­დო­მე­ბი, რაც სწავ­ლა­ში, მუ­შა­ო­ბა­ში, გან­ვი­თა­რე­ბა­ში გიშ­ლით ხელს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ფი­ნან­სე­ბი
  და­ფიქ­რდით, სწო­რად გეს­მით პარტნი­ო­რის ნათ­ქვა­მი, ეჭვი ხომ არ გე­პა­რე­ბათ მის გრძნო­ბებ­ში?.. ეს კი­თხვე­ბი შე­იძ­ლე­ბა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­საც გა­უჩ­ნდეთ და იმ ქალ­წუ­ლებ­საც გა­უჩ­ნდეთ, ვინც დიდი ხა­ნია და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლია. თქვენ პარტნი­ო­რის­გან მუდ­მი­ვი აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბა, და­ფა­სე­ბა გჭირ­დე­ბათ. თა­ვად კი გსურთ მუ­დამ მიმ­ზიდ­ვე­ლი იყოთ პარტნი­ო­რის­თვის. თქვენ­ზე კარ­გად არა­ვინ იცის არც ბი­უ­ჯე­ტის და­გეგ­მვა და არც ფი­ნან­სე­ბის მარ­თვა. ეცა­დეთ, ივ­ნის­შიც ხა­რის­ხი­ა­ნად იმუ­შა­ოთ ამ სა­კი­თხზე.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აგ­რე­სი­უ­ლი და მებ­რძო­ლი მარ­სი მთე­ლი ივ­ნი­სი თქვე­ნი პარტნი­ო­რო­ბის სექ­ტორ­ში იქ­ნე­ბა გან­ლა­გე­ბუ­ლი. რაც გახ­დე­ბა მი­ზე­ზი გახ­ში­რე­ბუ­ლი კა­მა­თი­სა და უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი­სა მე­უღ­ლეს­თან და შეყ­ვა­რე­ბულ­თან. თუ გრძნობთ, რომ ად­ვი­ლად ეგე­ბით პრო­ვო­კა­ცი­ა­ზე და აგ­რე­სი­უ­ლი ხდე­ბით, გირ­ჩევთ, ფი­ზი­კუ­რად ივარ­ჯი­შოთ. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ ზედ­მე­ტი ბრა­ზის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ და კარ­გი სპორ­ტუ­ლი სხე­უ­ლიც მი­ი­ღოთ. ისე, ივ­ნის­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით იგ­რძნობთ, რომ ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბი აკ­რი­ფეთ.

  თხის რქა
  თვის და­სა­წყის­ში კვლავ მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბა და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბია. ახა­ლი ამო­ცა­ნე­ბი­სა და ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. გრან­დი­ო­ზულ პრო­ექ­ტებ­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ ჩარ­თვას. თუმ­ცა, თქვენ­თვის ეს გმი­რო­ბა კი არა, ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა უფრო იქ­ნე­ბა. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად, და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში, სწო­რად კვე­ბა, თუ გაქვთ სიმპტო­მე­ბი და გა­წუ­ხებთ რამე, მი­მარ­თეთ ექიმს.

  სწავ­ლა, სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან გუ­ლახ­დი­ლო­ბის გან­წყო­ბა­ზე არ ხართ, შე­იძ­ლე­ბა ეჭ­ვე­ბი გა­გიჩ­ნდეთ უკვე არ­სე­ბულ პარტნი­ორ­თა­ნაც. სა­სურ­ვე­ლია, მეტი დრო და­უთ­მოთ მე­უღ­ლეს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ერ­თად გა­და­წყვი­ტოს რა­ი­მე ახ­ლის შეს­წავ­ლა ან ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის და­წყე­ბა. ერ­თად დაბ­რკო­ლე­ბებს უფრო მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით. და­ი­ცა­ვით ბა­ლან­სი სამ­სა­ხურ­სა და პი­რად ცხოვ­რე­ბას შო­რის, პირ­ვე­ლის გამო მე­ო­რეს ნუ და­ჩაგ­რავთ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის გამო პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­წყო­ბას ვერც ამ თვე­ში შეძ­ლებთ. თუმ­ცა, რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ვე­ნე­რას გამო შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­ახ­ლოთ რო­მა­ნი ყო­ფილ პარტნი­ორ­თან. და­ქორ­წი­ნე­ბულს და და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ მის გა­რე­შე ხან­და­ხან უკე­თე­სა­დაც კი გრძნობთ თავს. მი­ი­ღეთ ის ისე­თი, რო­გო­რი­ცაა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი და­უს­რუ­ლებ­ლად გაგ­რძელ­დე­ბა. კა­მა­თი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის გა­მოც.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში, ეს ივ­ნი­სის სა­უ­კე­თე­სო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას; გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში თქმას გა­ჩუ­მე­ბა ჯო­ბია. თუ ალერ­გია გა­წუ­ხებთ, მო­ი­მა­რა­გეთ პრე­პა­რა­ტე­ბი. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ შარდ-სა­ს­ქე­სო სის­ტე­მას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  325 ნახვა
  1-06-2020, 00:44