GOGA.TV
youtube
3
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - "გაგიუმჯობესდებათ მატერიალური მდგომარეობა"
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - "გაგიუმჯობესდებათ მატერიალური მდგომარეობა"

  მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი უნდა იყოთ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი. ეცა­დეთ, ყვე­ლა­ფერ­ში სა­უ­კე­თე­სო იყოთ. არ იზარ­მა­ცოთ, არ გა­და­დოთ მო­მავ­ლის­თვის ის, რისი გა­კე­თე­ბაც ახლა შე­გიძ­ლი­ათ. იყა­ვით ზრდი­ლო­ბი­ა­ნი. გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა საქ­მე არც ისე სიმ­პა­თი­ურ ხალ­ხთან გაქვთ. გარ­შე­მო მყო­ფებს დახ­მა­რე­ბა­ზე უარი არ უთხრათ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი და სამ­სა­ხუ­რი
  თვის და­სა­წყის­ში მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის, შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­როს მო­ძი­ე­ბის იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. უარი არ თქვათ ახალ პრო­ექ­ტებ­ში ჩარ­თვა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა თა­ვა­დაც გა­გიჩ­ნდეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი. ფული და მათი შოვ­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა თქვე­ნი სა­უბ­რის მთა­ვა­რი თემა გახ­დე­ბა. ეცა­დეთ, აკონ­ტრო­ლოთ ხარ­ჯი, რათა არ და­ხარ­ჯოთ იმა­ზე, მეტი, ვიდ­რე გათ­ვლი­ლი გქონ­დათ. მშვი­დად მი­ი­ღეთ ახ­ლობ­ლე­ბის რჩე­ვე­ბი.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ფი­ნან­სე­ბი
  ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ნუ კარ­გავთ დროს ურ­თი­ერ­თო­ბის გარ­კვე­ვა­ზე. იყა­ვით მე­ტად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პარტნი­ო­რის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის სიმ­პა­თია უნდა და­იმ­სა­ხუ­როთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, ფულს მი­ი­ღებთ ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის­გან. თუმ­ცა, თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი არ იქ­ნე­ბით, ფულს ისევ სწრა­ფად გაფ­ლან­გავთ, რო­გორც მი­ი­ღებთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ივ­ნის­ში ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ხართ კა­რი­ე­რა­სა და წარ­მა­ტე­ბა­ზე. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სპორ­ტულ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ჩარ­თვა. აი, უძ­რა­ო­ბა, არას­წო­რი კვე­ბა და ძი­ლის რე­ჟი­მის დარ­ღვე­ვა ცუ­დად აი­სა­ხე­ბა თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­გიმწვავ­დათ, არ გა­და­დოთ ვი­ზი­ტი ექიმ­თან.

  ქა­ლე­ბი­სათ­ვის
  სა­კუ­თარ თავ­ზე მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ. თუმ­ცა, არც გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი და­ტო­ვოთ უყუ­რა­დღე­ბოდ. ნუ მი­ა­ტო­ვებთ მათ, ვი­საც თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა. სა­კუ­თა­რი თავი ახა­ლი შე­ნა­ძე­ნით გა­ი­ნე­ბივ­რეთ. ზო­გი­ერ­თი სარ­ფი­ა­ნად და­ა­ბან­დებს ფულს. ეცა­დეთ, გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე კარ­გი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ, ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებს თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი და­ა­ნა­ხეთ.

  კა­ცე­ბი­სათ­ვის
  რთუ­ლი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა მო­გი­წევთ. მი­ი­ღებთ იმ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რაც გჭირ­დე­ბათ პრობ­ლე­მე­ბის უკეთ მო­საგ­ვა­რებ­ლად. თქვენ სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა ის საქ­მე, რა­მაც ადრე ბევ­რი ნერ­ვი­უ­ლო­ბა მო­გი­ტა­ნათ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი დას­ვე­ნე­ბას, მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რას, გან­წყო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას და­უთ­მეთ. რაც უფრო პო­ზი­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით, მით მეტი იდეა და შთა­გო­ნე­ბა გა­გიჩ­ნდე­ბათ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  213 ნახვა
  3-06-2020, 00:44