GOGA.TV
youtube
3
რა ელით მშვილდოსნებს ივნისში - "თქვენ გვერდით აუცილებლად გაჩნდება ადამიანი, ვინც ცხოვრებას გაგილამაზებთ"
 • რა ელით მშვილდოსნებს ივნისში - "თქვენ გვერდით აუცილებლად გაჩნდება ადამიანი, ვინც ცხოვრებას გაგილამაზებთ"

  მე­გობ­რუ­ლი და პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი წინა პლან­ზე გა­მო­ვა. საქ­მე­ე­ბი ისე უნდა გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ, რომ დრო მე­უღ­ლი­სა და მე­გობ­რე­ბის­თვი­საც დაგ­რჩეთ. სახ­ლში დაგ­როვ­და სა­კი­თხე­ბი, რომ­ლე­ბიც თქვე­ნი ჩა­რე­ვის გა­რე­შე არ მოგ­ვარ­დე­ბა. მე­ტად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ თქვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბი. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მზად არი­ან დახ­მა­რე­ბის­თვის, ამი­ტომ, კარ­გი თვეა მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის, ნიშ­ნო­ბი­სა და ქორ­წი­ნე­ბის­თვი­საც კი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი და სამ­სა­ხუ­რი
  თვის და­სა­წყის­ში მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ. და­აკ­ვირ­დით მათ ნათ­ქვამ­საც და ქმე­დე­ბა­საც. გა­და­ხე­დეთ მი­ღე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ტყუ­ილ­სა და არა­გულ­წრფე­ლო­ბას ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რად იგ­რძნობთ. არ გა­და­ზარ­დოთ კა­მა­თი დიდ უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში. ეცა­დეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­როთ ყვე­ლა და­პი­რის­პი­რე­ბა. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და­სა­ხუ­ლი ახა­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. თუმ­ცა, ეს კარ­გი პე­რი­ო­დია უკვე არ­სე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ფი­ნან­სე­ბი
  მარ­ტო­ო­ბას დიდი ხნით უნდა და­ემ­შვი­დო­ბოთ, თქვენ გვერ­დით აუ­ცი­ლებ­ლად გაჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, ვინც ცხოვ­რე­ბას გა­გი­ლა­მა­ზებთ. ერთ-ერთ ვა­რი­ან­ტად ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ყო­ფი­ლი პარტნი­ო­რი, რო­მე­ლიც თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში დაბ­რუნ­დე­ბა. თუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ სა­კუ­თარ და მის გრძნო­ბა­ში, ურ­თი­ერ­თო­ბის ახალ ეტაპ­ზე გა­დას­ვლის შან­სი მო­გე­ცე­მათ. აუ­ცი­ლე­ბე­ლი მსხვი­ლი სა­ყიდ­ლე­ბის გამო ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­გერ­ყე­ვათ. ეცა­დეთ, ზო­მი­ე­რე­ბის ფარ­გლებს არ გას­ცდეთ და ვა­ლე­ბი არ აი­ღოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, ოჯახ­თან ერ­თად, ხში­რად გა­ი­სე­ირ­ნეთ ბუ­ნე­ბა­ში. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. და­ინ­ტე­რეს­დით მშობ­ლე­ბის საქ­მე­ე­ბით, ჯან­მრთე­ლო­ბით. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა გა­გიმ­ძაფ­რდეთ ალერ­გია მტვერ­ზე ან ზო­გი­ერთ მცე­ნარ­ზე.

  ქა­ლე­ბი­სათ­ვის
  უარი არ თქვათ ჩა­ნა­ფიქ­რის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე. მარ­თა­ლია, მო­მავ­ლის გზა ია-ვარ­დე­ბით არ იქ­ნე­ბა მო­ფე­ნი­ლი, მაგ­რამ თუ მო­ინ­დო­მებთ და ეც­დე­ბით, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბა და­იმ­სა­ხუ­როთ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის ახა­ლი იდე­ე­ბი. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ფული ახა­ლი წყა­რო­დან მი­ი­ღოთ.

  კა­ცე­ბი­სათ­ვის
  ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით და მო­მენ­ტით ისარ­გებ­ლეთ, რომ თქვენ­თვის სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ ადრე ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი იდე­ე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. ზო­გი­ერ­თი და­მო­უ­კი­დებ­ლად შეძ­ლებს მუ­შა­ო­ბას. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბა. ხში­რად შეძ­ლებთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა და ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბას. ზო­გი­ერთს კი სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბო­ბა და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი ელის.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  283 ნახვა
  3-06-2020, 23:42