GOGA.TV
youtube
3
2020 წლის ზაფხულისა და შემოდგომის საბედისწერო თარიღები - პლუტონი ზოდიაქოს ნიშნებს გლობალურ ცვლილებებს უმზადებს
 • 2020 წლის ზაფხულისა და შემოდგომის საბედისწერო თარიღები - პლუტონი ზოდიაქოს ნიშნებს გლობალურ ცვლილებებს უმზადებს

  2019 წლის ბო­ლოს უკვე ვი­ცო­დით, რომ სა­ინ­ტე­რე­სო წელი გვე­ლო­დე­ბო­და, - ნა­კი­ა­ნი წელი დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფან­ში და­ი­წყო (26 დე­კემ­ბერს გვქონ­და მზის, ხოლო 10 იან­ვარს - მთვა­რის). 2020 წელი სა­ტურ­ნი­სა და პლუ­ტო­ნის შე­ერ­თე­ბით და­ი­წყო თხის რქა­ში. მათ ახა­ლი-ახა­ლი ციკ­ლი და­ი­წყეს. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ სა­ტურ­ნი თხის რქა­ში ეს არის: სიმ­კაც­რე, იერ­არ­ქი­უ­ლი მკაც­რი სა­ორ­გა­რი­ნი­ზა­ციო სის­ტე­მა, წარ­სულ­ზე დაყ­რდნო­ბა, ცვლი­ლე­ბე­ბის იგ­ნო­რი, ტრა­დი­ცი­ე­ბი. მაგ­რამ პლუ­ტო­ნი არის ძი­რე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, მას სურს ტრანსფორ­მა­ცი­ე­ბი. ის მარ­თავს ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­სა და კრი­ზი­სებს, გვა­ცი­ლებს დრო­მოჭ­მულ­სა და არა­სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ანს. ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში პლუ­ტო­ნი გვაძ­ლევს აღ­დგე­ნი­სა და გარ­დაქ­მნის სა­შუ­ა­ლე­ბას. ამავდრო­უ­ლად მოგ­ვი­წო­დებს ძი­რე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის­კენ. იმას, რა­საც პლუ­ტო­ნი შე­ე­ხე­ბა, ძვე­ლე­ბუ­რად აღარ იქ­ნე­ბა. პლუ­ტო­ნი მარ­თავს ნავ­თობს, კრი­მი­ნალს და მა­ფი­ას, სა­მემ­კვიდ­რეო და სა­ბან­კო საქ­მე­ებს , ის არის ხალ­ხის მა­სის სიმ­ბო­ლო, მა­ნი­პუ­ლა­ტო­რი, რე­ნი­მა­ტო­ლო­გი და ტი­რა­ნი. ზო­დი­ა­ქო­ში მარ­თავს ორ ნი­შანს ვერძსა და მო­რი­ელს .

  პლუ­ტო­ნი ახლა თხის რქის ზო­დი­ა­ქო­შია, აქ ის 2008 წლი­დან სტუმ­რობს და დარ­ჩე­ბა 2024 წლის 19 ნო­ემ­ბრამ­დე. თუმ­ცა, მის გავ­ლე­ნას წელს და მომ­დევ­ნო წელს უფრო მძაფ­რად ვიგ­რძნობთ. რად­გან წელს მას ძლი­ე­რი პლა­ნე­ტე­ბი უერ­თდე­ბი­ან. პლა­ნე­ტე­ბის პლუ­ტონ­თან შე­ერ­თე­ბა გა­მო­იწ­ვევს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, მსოფ­ლიო ეკო­მო­ნი­კა­სა და პო­ლი­ტი­კა­ში ცვლი­ლე­ბას, ტრანსფორ­მა­ცი­ებს. პირ­ვე­ლი ბიძ­გი იყო 2020 წლის 10-14 იან­ვარს, როცა თხის რქა­ში ოთხი პლა­ნე­ტა: მზე, მერ­კუ­რი, სა­ტურ­ნი და პლუ­ტო­ნი შე­ერ­თდა. ეს შე­ერ­თე­ბა ყვე­ლა­ზე მძაფ­რად შე­იგ­რძნეს იმ თხის რქებ­მა, ვისი და­ბა­დე­ბის დღე­ე­ბიც (პლუს/მი­ნუს 2 დღე) და­ემ­თხვა 10-14 იან­ვარს. თუმ­ცა, გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა ვერ­ძის, სას­წო­რის, კირჩხი­ბის, კუ­როს, ქალ­წუ­ლი­სა და მო­რი­ე­ლის ცხოვ­რე­ბა­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­ზე, ვი­საც ამ ნიშ­ნე­ბის 23-25 გრა­დუს­ში ჰყავს პლა­ნე­ტე­ბი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბი. ამ პე­რი­ოდ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­თა­ვი­სუფ­ლდით იმის­გან, რაც დრო­მოჭ­მუ­ლი იყო; არ ჰქონ­და გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

  არ უნდა შე­უ­შინ­დეთ ცვლი­ლე­ბებს, ძვე­ლის ნაც­ვლად აუ­ცი­ლებ­ლად მოვა ახა­ლი

  მე­ო­რე, 4 პლა­ნე­ტის მარ­სის, პლუ­ტო­ნის, იუ­პი­ტე­რი­სა და პლუ­ტო­ნის, ძლი­ე­რი შე­ერ­თე­ბა იყო 20 მარ­ტი­დან 5 აპ­რი­ლის პე­რი­ოდ­ში. და რო­გორც ვნა­ხეთ, იყო სირ­თუ­ლე­ე­ბიც, შე­ზღუდ­ვე­ბიც, აკ­რძალ­ვე­ბიც. ამ შე­ერ­თე­ბას ყვე­ლა­ზე მე­ტად ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი იგ­რძნობ­დით. ეს შე­იძ­ლე­ბა შე­ვა­და­როთ მი­წის­ქვე­შა გა­და­სას­ვლეს, - ჩა­ვე­დით ერთი და ამო­ვე­დით სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლე­ბი.

  იუ­პი­ტე­რი სამ­ჯერ შე­უ­ერ­თდე­ბა პლუ­ტონს, პირ­ვე­ლად 5 აპ­რილს, მე­ო­რედ 30 ივ­ნისს და მე­სა­მედ 13 ნო­ემ­ბერს . აგ­რეთ­ვე სამ­ჯერ და­ე­ძა­ბე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მარსთან: 18 აგ­ვის­ტოს, 9 ოქ­ტომ­ბერს და 13 დე­კემ­ბერს .

  "მო­ი­მა­ტებს აგ­რე­სია, პრო­ვო­კა­ცი­ე­ბი, მო­ე­რი­დეთ არა­ა­დეკ­ვა­ტურ ადა­მი­ა­ნებს" - რა ელო­დე­ბათ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს 28 ივ­ნი­სი­დან, როცა მარ­სი ვერ­ძში გა­და­ვა

  30 ივ­ნი­სი ეს არის დღე, რო­მე­ლიც ხვდე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბებს შო­რის და აქ­ვეა იუ­პი­ტერ-პლუ­ტო­ნის მე­ო­რე შე­ერ­თე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სო ისაა, რომ ამ პე­რი­ო­დის­თვის ორი­ვე პლა­ნე­ტა რეტ­როგ­რა­დუ­ლი (უკან­მა­ვა­ლი) იქ­ნე­ბა და სა­შუ­ა­ლე­ბა მოგ­ვე­ცე­მა გა­და­ვა­კე­თოთ, შევ­ცვა­ლოთ რა­ღა­ცე­ბი, საქ­მე­ე­ბი, ჩვე­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბი, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბიც კი შე­იძ­ლე­ბა შეგ­ვეც­ვა­ლოს:

  შე­იძ­ლე­ბა სხვა­ნა­ი­რად და­ვი­ნა­ხოთ ყვე­ლა­ფე­რი და წარ­მო­ვა­ჩი­ნოთ ჩვე­ნი თავი. რა არის თქვენ­თვის მი­სა­ღე­ბი და ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.
  შე­იძ­ლე­ბა გავ­თა­ვი­სუფ­ლდეთ იმის­გან, რაც არ მოგ­ვწონს, მოგ­ვბეზ­რდა.
  შე­იძ­ლე­ბა სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბიც კი მი­ი­ღოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი ელით იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც ამ პე­რი­ოდ­ში აქვს და­ბა­დე­ბის დღე. პლუს/მი­ნუს 2 დღე.

  და­ბო­ლოს, 13 ნო­ემ­ბე­რი, მარ­სი ამ დრო­ის­თვის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ხდე­ბა, სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, სა­ბო­ლო­ოდ და­ას­რუ­ლოთ, ის რა­საც აკე­თებ­დით, ან შე­ი­ტა­ნოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კო­რექ­ტი­ვე­ბი, ობი­ექ­ტუ­რად, ცივი გო­ნე­ბით შე­ა­ფა­სოთ მოვ­ლე­ნე­ბი. პლუ­ტო­ნი და იუ­პი­ტე­რი კი ამ პე­რი­ოდ­ში სწო­რად­მა­ვა­ლი არი­ან. მო­გე­ცე­მათ ძალა და ენერ­გი­აც, რომ იმოქ­მე­დოთ და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ გლო­ბა­ლუ­რი პრო­ექ­ტე­ბი, შეც­ვა­ლოთ ის, რაც არას­წო­რი და აღა­რაფ­რის მომ­ტა­ნი აღა­რაა თქვენ­თვის. ამ პე­რი­ოდ­ში მზე კარგ ას­პექტს აკე­თებს პლუ­ტონ-იუ­პი­ტერ­თან, შე­იძ­ლე­ბა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად წარ­მო­ა­ჩი­ნოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, შე­ა­ფა­სოთ თქვე­ნი თავი, ფარ­თო მა­სე­ბის­თვის გა­მო­ამ­ზე­უ­როთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, სხვა­ნა­ი­რად და­ი­ნა­ხოთ სამ­ყა­რო და შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სრუ­ლი­ად ახალ სარ­ბი­ელ­ზე გა­მოხ­ვი­დეთ ან მსოფ­ლი­ოს გა­აც­ნოთ თქვე­ნი თავი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  414 ნახვა
  16-06-2020, 00:51