GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რა ელით "მეისრე" ქალებსა და მამაკაცებს
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რა ელით "მეისრე" ქალებსა და მამაკაცებს

  ივ­ლის­ში თქვენ­თვის აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­დე­ბა მემ­კვიდ­რე­ო­ბის, ექ­სტრე­მა­ლუ­რი გა­სარ­თო­ბი­სა და სხვი­სი ფუ­ლის თემა. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გაფრ­თხი­ლე­ბენ, რომ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გარ­კვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, რაც თქვენ­გან მაქ­სი­მა­ლურ დაკ­ვირ­ვე­ბას მო­ი­თხოვს. ეს პირ­ველ რიგ­ში ფი­ნან­სებს ეხე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა ფული შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოს ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან ან საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბის­გან, მაგ­რამ ეს თან­ხა გო­ნივ­რუ­ლად უნდა გან­კარ­გოთ. ში­ნა­გა­ნი და­ძა­ბუ­ლო­ბის გამო შე­იძ­ლე­ბა საქ­მე­ე­ბი იმა­ზე რთუ­ლად მო­გეჩ­ვე­ნოთ, ვიდ­რე სი­ნამ­დვი­ლე­შია. დამ­შვიდ­დით, გა­ა­ნა­ლი­ზეთ მოვ­ლე­ნე­ბი და ყვე­ლა­ფერს მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­აქ­ტი­ურ­დით, ივ­ლის­ში შან­სი მო­გე­ცე­მათ, "მკვდა­რი წერ­ტი­ლი­დან" დაძ­რათ პრო­ექ­ტე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი, და­ზღვე­ვის თე­მე­ბი. მემ­კვიდ­რე­ო­ბა­ში მო­წი­ლე­ებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად გა­არ­კვი­ეთ. ეცა­დეთ, თა­ვა­დაც სწო­რად გა­ი­გოთ რა­საც გე­უბ­ნე­ბი­ან და თა­ვა­დაც სხვე­ბის­თვის გა­სარ­კვე­ვად ისა­უბ­როთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­ი­დუმ­ლო ინ­ფორ­მა­ცია მო­ი­პო­ვოთ. ან გა­ი­გოთ, რომ თქვენს მო­ტყუ­ე­ბას აპი­რებ­დნენ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  პარტნი­ო­რო­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი აგ­რეთ­ვე აქ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი იქ­ნე­ბა ივ­ლის­ში. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ადა­მი­ა­ნი შე­მო­ვი­დეს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში და მე­გობ­რო­ბა სიყ­ვა­რულ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა ელით. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის იღ­ბლი­ა­ნად დაგ­ვირ­გვინ­დეს. ერთი სი­ტყვით, ივ­ლი­სის ბო­ლოს, ან ნიშ­ნო­ბას გა­მო­ა­ცხა­დებთ, ან და­ქორ­წი­ნე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ი­ღებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა აი­ღეთ შვე­ბუ­ლე­ბა და რო­მან­ტი­კუ­ლად გა­ა­ტა­რეთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. წინა თვეს­თან შე­და­რე­ბით მეტ ფულს მი­ი­ღებთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  გარ­თო­ბის, მხი­ა­რუ­ლე­ბის, სექ­სის გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. მო­ი­მა­ტებს აზარ­ტუ­ლო­ბა და გა­მარ­ჯვე­ბის ჟინი ნე­ბის­მი­ერ გა­სარ­თობ­ში. გირ­ჩევთ, ყუ­რა­დღე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ კვე­ბის მი­მართ. ალერ­გი­ის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის მიზ­ნით, მო­ე­რი­დეთ ეგ­ზო­ტი­კუ­რი კერ­ძე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბას. აგ­რეთ­ვე, გახ­სოვ­დეთ, რომ გას­ტრი­ტი და კუჭ-ნაწ­ლა­ვის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა სი­კე­თეს არ მო­გი­ტანთ. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ბავ­შვებს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ენერ­გი­უ­ლი და მიმ­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ხართ. მთა­ვა­რია, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დოთ და აჩ­ქა­რე­ბით არა­ფე­რი გა­ა­ფუ­ჭოთ. შე­იძ­ლე­ბა ხან­და­ხან მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ სხვას უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბა აქვს, ან თქვენ­ზე მარ­ტი­ვი პრობ­ლე­მე­ბი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა, ვარ­ჯი­ში სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. რაც უფრო დიდ­ხანს იჯ­დე­ბით გულ­ხელ­დაკ­რე­ფი­ლი, მით მე­ტად გა­გი­ფუჭ­დე­ბათ გან­წყო­ბა.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  კარ­გს შე­დე­გებს მი­აღ­წევთ, თუ გა­მოც­დი­ლი მე­თო­დე­ბით იმოქ­მე­დებთ. იქ­ნე­ბით დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. მო­ე­რი­დეთ სა­რის­კო ქმე­დე­ბებს, ექ­სპე­რი­მენ­ტებს. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ სა­ინ­ტე­რე­სო იდე­ე­ბი, გეგ­მე­ბი, მაგ­რამ მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას ნუ ააჩ­ქა­რებთ. მთა­ვა­რია, და­ას­რუ­ლოთ უკვე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. კარგ თან­ხას მი­ი­ღებთ და ვა­ლე­ბის აღე­ბა აღარ დაგ­ჭირ­დე­ბათ. თუმ­ცა, არ გირ­ჩევთ ფუ­ლის ფლან­გვას. ივ­ლი­სის ბო­ლოს სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  281 ნახვა
  19-06-2020, 00:09