GOGA.TV
youtube
3
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - რა უნდა იცოდნენ საკუთარ თავზე ქალებმა და მამკაცებმა
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - რა უნდა იცოდნენ საკუთარ თავზე ქალებმა და მამკაცებმა

  სამ­სა­ხუ­რის და პი­რა­დი საქ­მე­ე­ბის გვერ­დზე გა­და­წყე­ვა და სა­ო­ჯა­ხო, მშობ­ლე­ბის პრობ­ლე­მე­ბით და­კა­ვე­ბა მო­გი­წევთ. გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას ითხო­ვენ შვი­ლე­ბი, ასაკ­ში მყო­ფი დედ-მამა. იზ­რუ­ნეთ სა­ო­ჯა­ხო კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ასა­კი­ან მშობ­ლებ­ზე მზრუნ­ვე­ლო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე აი­ღოს, ან მო­ინ­დო­მოს ეწ­ვი­ოს იმ ად­გი­ლებს (შე­იძ­ლე­ბა შვი­ლე­ბის წაყ­ვა­ნა გსურთ), სა­დაც ბავ­შვო­ბა გაქვთ გა­ტა­რე­ბუ­ლი. ზოგი სა­კუ­თა­რი ბი­ნის მფლო­ბე­ლი გახ­დე­ბა ან და­ი­წყებს სა­კუ­თა­რი სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბას, უკვე არ­სე­ბუ­ლის გა­რე­მონ­ტე­ბას. რათა ოჯა­ხის წევ­რებს და სა­კუ­თარ თავს მაქ­სი­მა­ლუ­რი კომ­ფორ­ტი შე­უქ­მნას.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ივ­ლი­სის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლის შინ გა­ტა­რე­ბა მო­გი­წევთ და ამით სი­ა­მოვ­ნე­ბა­საც კი მი­ი­ღებთ. ზო­გი­ერ­თი სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის შინ შეს­რუ­ლე­ბას და­ი­წყებს ან გა­აგ­რძე­ლებს. გახ­შირ­დე­ბა შინ სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბა, ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში, საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­საც კი შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლში უმას­პინ­ძლოთ. ვერ­ძე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ახა­ლი ავე­ჯის შე­ძე­ნას გა­და­წყვეტს, ბი­ნა­ში ინ­ტე­რი­ე­რის გა­ნახ­ლე­ბას. ზოგს კი ხან­მოკ­ლე მგზავ­რო­ბე­ბი ელის სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მო­ძი­ე­ბი­სას. შე­იძ­ლე­ბა არ­ქი­ვის გა­და­მოწ­მე­ბა­მაც კი მო­გი­წი­ოთ. ახალ­გაზ­რდა ვერ­ძებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ბუ­დის აშე­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტონ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან, და-ძმებ­თან. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი, რად­გან ივ­ლის­ში ზღვა ცნო­ბებს მი­ი­ღებთ. არ იკა­მა­თოთ მე­ზობ­ლებ­თან. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბი გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას მე­უღ­ლეს­თან და ოჯახ­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. კარ­გი შე­დე­გი ექ­ნე­ბათ იმ ვერ­ძებს, ვისი საქ­მი­ა­ნო­ბაც ხე­ლოვ­ნე­ბას­თან, ლი­ტე­რა­ტუ­რას­თა­ნაა კავ­შირ­ში. და­ნარ­ჩე­ნებს ვურ­ჩევთ, შე­მო­სავ­ლის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი გა­და­დონ, რათა ზედ­მე­ტი მფლან­გვე­ლო­ბის გამო უხერ­ხულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში არ აღ­მოჩ­ნდეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ი­მა­ტებს ენერ­გი­უ­ლო­ბა, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლო­ბა. ად­ვი­ლად გა­უმკლავ­დე­ბით ნე­ბის­მი­ერ სირ­თუ­ლეს, და­ა­ვა­დე­ბას. გირ­ჩევთ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან. და­ი­ცავთ უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რივ, ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც კი. გაფრ­თხილ­დით, ივ­ლის­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლია ტრავ­მე­ბის ალ­ბა­თო­ბა. გა­უფრ­თხილ­დით თავს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  თვის და­სა­წყის­ში მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ კონ­ფლიქ­ტუ­რო­ბას, გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ო­ბას. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და სხვა­თა ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით იმოქ­მე­დეთ. არ გა­არ­თუ­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. არ აწყე­ნი­ნოთ მათ, ვინც თქვენ­თვის ძვირ­ფა­სია. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში პო­ზი­ტი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი მო­ი­მა­ტებს, გან­წყო­ბაც გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. დამ­თხვე­ვე­ბი და სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი გე­ლით.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ვერ გე­ტყვით, რომ მარ­ტი­ვი თვე და­გიდ­გათ, მაგ­რამ ენერ­გი­უ­ლო­ბა და შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი სირ­თუ­ლის დაძ­ლე­ვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. ერ­თა­დერ­თი, რა­ზეც უნდა მი­გი­თი­თოთ: არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი, არც საქ­მე­ებ­ში, არც ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. ყური და­უგ­დეთ გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რჩე­ვებს, რათა არ გა­ირ­თუ­ლოთ ცხოვ­რე­ბა. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ, ეცა­დეთ, არ გაბ­რაზ­დეთ წვრილ­მა­ნებ­ზე. იყა­ვით ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და აპა­ტი­ეთ პა­ტარ-პა­ტა­რა უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  252 ნახვა
  20-06-2020, 00:24