GOGA.TV
youtube
3
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი სასწორებისთვის - "კარიერული წინსვლისთვის მოემზადეთ"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი სასწორებისთვის - "კარიერული წინსვლისთვის მოემზადეთ"

  მი­უ­ხე­და­ვად ზა­ფხუ­ლის სი­ცხი­სა და დას­ვე­ნე­ბის სურ­ვი­ლი­სა, პრო­ფე­სი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ. და­ი­სა­ხეთ მი­ზა­ნი, რო­მელ­საც წარ­მა­ტე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. ახლა გაქვთ შან­სი, სა­სარ­გებ­ლოდ გა­მო­ი­ყე­ნოთ არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა. იყა­ვით მე­ტად შრო­მის­მოყ­ვა­რე, მშრო­მე­ლი. თქვენ­და გა­სა­ოც­რად, ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა მო­გე­მა­ტე­ბათ და გა­მო­გი­ვათ ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც ჩა­ი­ფიქ­რებთ. თუმ­ცა, აქვე უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ კა­რი­ე­რა­ზე ზედ­მეტ­მა ჩა­ციკ­ვლამ შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­გირ­ყი­ოთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თუ გრძნობთ, რომ წარ­მა­ტე­ბის­თვის და­მა­ტე­ბი­თი სწავ­ლა თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ივ­ლის­ში შან­სი არ გა­უშ­ვათ. სტუ­დენ­ტე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ა­ბა­რებთ გა­მოც­დებს, მო­გე­ცე­მათ წარ­სუ­ლი შე­დე­გე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. თუ ბიზ­ნე­სით ხართ და­კა­ვე­ბუ­ლი, სა­სურ­ველ კონ­ტაქ­ტებ­სა და სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბი­დან დო­კუ­მენ­ტებს მარ­ტი­ვად მი­ი­ღებთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. იმათ­თანც კი, ვის­თა­ნაც ადრე ნა­ჩხუ­ბა­რი იყა­ვით.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მოგ­ზა­უ­რო­ბის, თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. გახ­შირ­დე­ბა გა­და­ად­გი­ლე­ბის სურ­ვი­ლიც და შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც. სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი გე­ლით მგზავ­რო­ბი­სას. ად­ვი­ლად და­ი­მე­გობ­რებთ ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებს. თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რე­თაც კი შეძ­ლოთ გამ­გზავ­რე­ბა და დას­ვე­ნე­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, შე­იძ­ლე­ბა ვერ მი­ი­ღოთ ის თან­ხა, რისი იმე­დიც გქონ­დათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ივ­ლის­ში მო­ი­მა­ტებს ენერ­გი­უ­ლო­ბა და შე­იძ­ლებთ ადრე ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. სწო­რი კვე­ბის რე­ჟი­მის დარ­ღვე­ვამ შე­იძ­ლე­ბა ნაწ­ლა­ვე­ბი­სა და თირკმლე­ბის მუ­შა­ო­ბა შე­ა­ფერ­ხოს. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ბრმა­ნაწ­ლა­ვის ან წე­ლის ტკი­ვილ­მა შე­ა­წუ­ხოს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ივ­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო თვეა დას­ვე­ნე­ბის­თვის. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, დრო სა­სურ­ველ საქ­მი­ა­ნო­ბას და­უთ­მოთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი, ხან­და­ხან თქვენ­თვის უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თა­ნაც კი. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ ხარჯს. მე­უღ­ლეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას ეცა­დეთ, გა­მო­ნა­ხოთ კომ­პრო­მი­სი და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ და ემო­ცი­ურ გა­დატ­ვირ­თვას, ამან შე­იძ­ლე­ბა უძი­ლო­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ძვე­ლი და გა­მოც­დი­ლი მე­გობ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით კარგ შე­დეგს მი­აღ­წევთ საქ­მე­ებ­ში, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა. შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი მი­ი­ღოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ნიჭი. გე­ლით სა­ჩუქ­რე­ბი, სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი. ად­ვი­ლად შეძ­ლებთ რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მო­სა­ვალს, მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვებ­ზე მი­ი­ღებთ პა­სუ­ხებს. ზო­გი­ერთს გა­რე­მოს ცვლი­ლე­ბა და პა­ტარ-პა­ტა­რა მგზავ­რო­ბე­ბი გე­ლით, ზო­გი­ერ­თი კი სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბას და­გეგ­მავს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  279 ნახვა
  20-06-2020, 23:44