GOGA.TV
youtube
3
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - როგორი თვე ექნებათ ზოდიაქოს ამ ნიშნებს
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - როგორი თვე ექნებათ ზოდიაქოს ამ ნიშნებს

  სო­ცი­ა­ლუ­რად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, გა­გიჩ­ნდე­ბათ მე­გობ­რებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან შეხ­ვედ­რის სურ­ვი­ლი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გან­წყო­ბაც. თქვენ მი­მართ უცხო­ებ­საც კი პო­ზი­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ, აღ­რა­ფერს ვამ­ბობთ ახ­ლობ­ლებ­ზე. დახ­მა­რე­ბას მი­ი­ღებთ კო­ლე­გე­ბის­გა­ნაც. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს დრო, რათა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ისე­თი საქ­მე­ე­ბი, რა­შიც გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნის­თვის, კი უფ­რო­სის­გან შე­ქე­ბას და მა­ტე­რი­ა­ლურ ჯილ­დოს მი­ი­ღებთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ ხში­რად და­გე­ბა­დე­ბათ ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბი. თუ მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბა. თქვენ გაქვთ ყვე­ლა რე­სურ­სი, რომ იყოთ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და გა­მო­ი­ყე­ნეთ იგი. შე­გიძ­ლი­ათ შეკ­რი­ბოთ თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­თა გუნ­დი და ერ­თად იმუ­შა­ოთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე. კარ­გი თვეა ახა­ლი ცოდ­ნის მი­სა­ღე­ბად, ან იმ სა­კი­თხებ­ში სიღ­რმი­სე­უ­ლად გა­სარ­კვე­ვად, რაც მო­მა­ვალ­ში გა­მო­გად­გე­ბათ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე გე­ლით მუ­შა­ო­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ახლა დას­ვე­ნე­ბის დრო არაა, თუმ­ცა, შვე­ბუ­ლე­ბის დრო­საც შე­გიძ­ლი­ათ იმუ­შა­ოთ და რაც მთა­ვა­რია, სამ­სა­ხუ­რი და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა. არ გა­მო­აკ­ლდეთ წვე­უ­ლე­ბებს, მე­გობ­რულ შეკ­რე­ბებს. სხვა­თა შო­რის, მე­გობ­რე­ბის წყა­ლო­ბი­თაც შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, ვინც კა­რი­ე­რა­ში წინსვლის­თვის და­გეხ­მა­რე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა საქ­მი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი გა­იც­ნონ, თუმ­ცა, ნურც ძველ თაყ­ვა­ნის­მცე­მე­ლებს მო­ი­ცი­ლებთ. მა­მა­კა­ცებს საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში გავ­ლე­ნი­ა­ნი ქალი და­გეხ­მა­რე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა ქალ­წულ­მა ივ­ლის­ში შე­იძ­ლე­ბა ან იქორ­წი­ნოს, ან სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი აი­მაღ­ლოს, კა­რი­ე­რა­ში და­წი­ნა­ურ­დეს. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან, თუ მას­ზე თქვე­ნი ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა და და­წი­ნა­უ­რე­ბაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებს, გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი სიჩ­ქა­რით მოძ­რა­ო­ბას. არ გირ­ჩევთ სხვი­სი ფუ­ლის პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სე­ბის­თვის გა­მო­ყე­ნე­ბას. ყველ­გან და ყვე­ლა­ფერ­ში და­ი­ცა­ვით უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბი და ეს სექსსაც ეხე­ბა. მო­ე­რი­დეთ ისეთ ად­გი­ლებ­ში ყოფ­ნას, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბა ალერ­გი­ის გა­მომ­წვე­ვი მცე­ნა­რე­ე­ბი, შხა­მი­ა­ნი გვე­ლე­ბი ან მწე­რე­ბი ბი­ნად­რობ­დნენ.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ პო­ზი­ტი­უ­რი და მხი­ა­რუ­ლი გან­წყო­ბა მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ყვე­ლა­ფე­რი იმა­ზე უკეთ არის, ვიდ­რე გე­გო­ნათ და მო­სა­წყე­ნად არ გაქვთ საქ­მე. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გა­მო­ას­წო­როთ ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცია უკე­თე­სო­ბის­კენ, თქვენ­თვის სა­სარ­გებ­ლოდ - და­ას­რუ­ლოთ ადრე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, მო­ე­ლა­პა­რა­კოთ ადა­მი­ა­ნებს, ვის­თა­ნაც ადრე ვერ კონ­ტაქ­ტობ­დით. გირ­ჩევთ, სხვე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბის გამო, არ და­ი­ჩაგ­როთ სა­კუ­თა­რი თავი.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  რაც უფრო მეტ და გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ან­თან გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას, მით უკეთ წა­გი­ვათ საქ­მე­ე­ბი. იყა­ვით ტაქ­ტი­ა­ნი, ღი­მი­ლი­ა­ნი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი ისე­დაც არ გაკ­ლი­ათ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვეთ თავი კონ­ფლიქ­ტის­გან, ეცა­დეთ, იყოთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი და კო­რექ­ტუ­ლი თქვენ­თვის რთულ მო­მენ­ტშიც კი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბი გა­ი­ჩი­ნოთ. ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებს სა­კუ­თა­რი თავი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბი სა­უ­კე­თე­სო თვა­ლით და­ა­ნა­ხეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  259 ნახვა
  24-06-2020, 00:23