GOGA.TV
გაქვთ თუ არა განვითარებული ინტუიცია - ამას თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი განაპირობებს
 • გაქვთ თუ არა განვითარებული ინტუიცია - ამას თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი განაპირობებს

  რომ ე.წ. "მე­სა­მე თვა­ლის" ფე­ნო­მენს ფლობს და კარ­გი ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რი აზ­როვ­ნე­ბა გა­აჩ­ნია. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად თუ ვიმ­სჯე­ლებთ, არ­სე­ბო­ბენ კონ­კრე­ტუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი, რო­მელ­თა შო­რი­საც ყვე­ლა­ზე ხში­რად ვხვდე­ბით ინ­ტუ­ი­ცი­ურ ინ­დი­ვი­დებს, ასე­ვე არის ხალ­ხი, ვი­საც გო­ნე­ბა და პრაგ­მა­ტუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა უკე­ტავს მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის ემო­ცი­უ­რად აღ­ქმის უნარს.

  რო­გორც ას­ტრო­ლო­გე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი (კურო, ქალ­წუ­ლი, თხის რქა) არი­ან და­ჯილ­დო­ე­ბულ­ნი.

  ამ მხრივ ყვე­ლა­ზე დიდი სკეპ­ტი­კო­სი ქალ­წუ­ლია – 98%.

  მას მხარს უბამს და ცხოვ­რე­ბას თით­ქმის არა­სო­დეს უყუ­რებს ვარ­დის­ფე­რი სათ­ვა­ლე­ით თხის რქა – 87%.

  და­ბო­ლოს, მი­წა­ზე მყა­რად დგო­მა ურ­ჩევ­ნია, ღრუ­ბელ-ღრუ­ბელ ფრე­ნას კუ­როს – 82%.

  ჰა­ე­რის ნიშ­ნებს შო­რი­საც ნაკ­ლე­ბად გვხვდე­ბი­ან გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ინ­ტუ­ი­ცი­ის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი. ამ მხრივ მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მერ­წყუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს გა­მო­ნაკ­ლი­სად. თუმ­ცა, მერ­წყულს უფრო მო­მავ­ლის ხედ­ვის ნიჭი გა­აჩ­ნია და არა ინ­ტუ­ი­ცია. ეს ხალ­ხი ურა­ნის გავ­ლე­ნის გამო "მო­მა­ვალ­ში ცხოვ­რობს" შე­სა­ბა­მი­სად, მათ გო­ნე­ბას თა­ვის­თა­ვად მი­ე­წო­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია მო­მა­ვალ­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის შე­სა­ხებ. გა­ვიხ­სე­ნოთ ცნო­ბი­ლი ბულ­გა­რე­ლი ნა­თელ­მხილ­ვე­ლი – ვან­გა, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით მერ­წყუ­ლი.

  რაც შე­ე­ხე­ბა და­ნარ­ჩენ ორ ნი­შანს, ამ მხრივ სას­წო­რი იკა­ვებს – 86%.

  ხოლო ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე ტყუპს მხო­ლოდ – 75% ერგო.

  ცე­ცხლის ნიშ­ნე­ბიც, ისე­ვე რო­გორც ჰა­ე­რე­ბი დღე­ვან­დე­ლი დღით და ამ­წუ­თი­ე­რი ემო­ცი­ე­ბით ცხოვ­რო­ბენ . შე­სა­ბა­მი­სად, მათ შო­რი­საც ცო­ტაა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ემო­ცი­უ­რი ვე­ლით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი ხალ­ხი. ამ მხრივ ყვე­ლა­ზე კარ­გი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მშვილ­დოს­ნებს ერ­გოთ – 96%

  ვერ­ძებს – 88%, ხოლო ლო­მებს – 74%.

  და­ბო­ლოს, ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი ინ­ტუ­ი­ცი­ის პატ­რო­ნე­ბად ას­ტრო­ლო­გებ­მა წყლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აღი­ა­რეს. ყვე­ლა­ზე დიდი ნი­ჭი­ე­რე­ბით ამ მხრივ რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან თევ­ზე­ბი – 97%.

  მათ არ ჩა­მორ­ჩე­ბი­ან დი­დად მო­რი­ე­ლე­ბი – 91%.

  ხოლო კირჩხი­ბებს – 89% ერ­გოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  429 ნახვა
  24-07-2020, 23:15