GOGA.TV
"ნათესავები ფულის გარეშე არ დაგტოვებენ" - აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის
 • "ნათესავები ფულის გარეშე არ დაგტოვებენ" - აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის

  აგ­ვის­ტო­ში, სხვა საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ოჯა­ხი­სა და მშობ­ლე­ბის მი­მართ. იზ­რუ­ნეთ, რომ ნა­თე­სა­ვებს შო­რის ჰარ­მო­ნი­ულ­მა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბამ და­ი­სად­გუ­როს. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ სა­ბი­ნაო პი­რო­ბე­ბი. ზოგ­ჯერ ზო­გი­ერთ სა­კი­თხე პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე უნდა აი­ღოთ. აგ­ვის­ტო­ში იქ­ნე­ბა დღე­ე­ბი, როცა სახ­ლი­სა და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს შო­რის იქ­ნე­ბით "გახ­ლე­ჩი­ლი", თუმ­ცა, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის სურ­ვი­ლის გამო ოჯახს ყუ­რა­დღე­ბას ნუ მო­აკ­ლებთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  სამ­სა­ხურ­სა და ოჯახ­ში რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა მო­გი­წევთ. თუმ­ცა, აგ­ვის­ტოს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში სი­ტუ­ა­ცია შე­იც­ვლე­ბა და გარ­თო­ბი­სა და მხი­ა­რუ­ლე­ბის­თვი­საც მო­იც­ლით. მეტი დრო და­უთ­მეთ ბავ­შვებს. და­გა­ინ­ტე­რე­სებთ საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბი და პარტნი­ო­რებ­თან (სა­სიყ­ვა­რუ­ლოს­თა­ნაც) ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდეს, რომ დრო მშობ­ლე­ბის გვერ­დით გა­ა­ტა­როს, ზოგი კი მშობ­ლი­ურ ად­გი­ლებს მო­ი­ნა­ხუ­ლებს. გა­და­ხე­დეთ პი­რად ბიბ­ლი­ო­თე­კას, მო­ა­წეს­რი­გეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა და­ინ­ტე­რეს­დეთ გვა­რის ის­ტო­რი­ით, მო­გინ­დეთ ოჯა­ხურ ამ­ბებ­ში უკეთ გარ­კვე­ვა. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბას. კარ­გი თვე ელით ლან­დშაფ­ტი­სა და ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნე­რებს.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში კო­მუ­ნი­კა­ცია და ურ­თი­ერ­თო­ბა მო­გინ­დე­ბათ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან. მაქ­სი­ამ­ლუ­რად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით და თა­ვა­დაც გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, როცა კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს მე­გობ­რულ­ში გა­და­იყ­ვანთ. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მეტი ინ­ტე­რე­სი ახ­ლობ­ლე­ბის საქ­მე­ე­ბის მი­მართ და თუ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ, დახ­მა­რეთ მათ მოგ­ვა­რე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლა კუ­რო­ებს სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა მყარ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. იყა­ვით ჰა­ე­რო­ვა­ნი და ღი­მი­ლი­ა­ნი სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. აგ­ვის­ტო­ში სტა­ბი­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გექ­ნე­ბათ. ნა­თე­სა­ვე­ბი ფუ­ლის გა­რე­შე არ დაგ­ტო­ვე­ბენ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ აქ­ტი­უ­რო­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, მზის გულ­ზე. სა­უ­კე­თე­სო დას­ვე­ნე­ბა მშვიდ ლა­მაზ გა­რე­მო­ში გან­მარ­ტო­ე­ბა და მე­დი­ტა­ცია იქ­ნე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა. არც ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ა­ზე თქვათ უარი, თუ ამის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა იქ­ნე­ბა.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  შე­იძ­ლე­ბა და­გე­ძა­ბოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, კო­ლე­გე­ბა­თან, მაგ­რამ ეცა­დეთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი იყოთ. დიდ მიზ­ნებს მი­აღ­წევთ, თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით. მი­ი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და­მო­უ­კი­დებ­ლად და ნუ და­ე­ლო­დე­ბით სხვე­ბის რჩე­ვებს. შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ამ­ბის გამო გეგ­მებ­ში კო­რექ­ტი­ვე­ბის შე­ტა­ნამ მო­გი­წი­ოთ. აგ­ვის­ტოს ბო­ლოს თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს გა­ა­ფორ­მებთ.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს მი­აქ­ცი­ეთ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა. ზო­გი­ერ­თი მზად იქ­ნე­ბა რის­კი­სა და ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის­თვის. მი­ი­ღებთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მხარ­და­ჭე­რას და უფრო გა­ბე­დუ­ლად იმოქ­მე­დებთ. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა უფ­რო­სებ­თა­ნაც და დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლებ­თა­ნაც. ზო­გი­ერთს მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და ნაც­ნო­ბო­ბა ელის. ის­წავ­ლეთ იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, ვის­თა­ნაც გი­წევთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა დი­ნა­მი­კუ­რად გან­ვი­თარ­დე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  338 ნახვა
  29-07-2020, 00:35