GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - რა თემები გააქტიურდება და როგორი რჩევები აქვთ თქვენთვის ასტროლოგებს
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - რა თემები გააქტიურდება და როგორი რჩევები აქვთ თქვენთვის ასტროლოგებს

  წარ­სულ­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ, ფული ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯოთ და აგ­ვის­ტო­ში ახალ პრო­ექ­ტებ­შიც ჩა­ერ­თოთ. ახლა ხარ­ჯვის კი არა, დაგ­რო­ვე­ბის დროა. ფულ­სა და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის გარ­და ამ­ქვეყ­ნად სხვა ბევ­რი სა­კი­თხიც სა­ჭი­რო­ებს თქვენს ყუ­რა­დღე­ბას, თუნ­დაც საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბა. ეცა­დეთ, სა­კუ­თა­რი პრე­ტენ­ზი­ე­ბი დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლებ­სა და ნა­თე­სა­ვებს ნაკ­ლე­ბად მო­ახ­ვი­ოთ თავს. იყა­ვით დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი, რათა უმ­ნიშ­ვნე­ლო წვრილ­მა­ნის გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ მათ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში ან ან­ტიკ­ვა­რი­ატ­ში გა­და­წყვი­ტოს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა ფი­ნან­სე­ბის თემა. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ, ის სწო­რად გი­კარ­ნა­ხებთ, სად უნდა და­ა­ბან­დოთ ფული და სად უნდა შე­ი­კა­ოთ თავი. გა­აქ­ტი­ურ­დით სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ვის­თა­ნაც საქ­მი­ა­ნო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბას აპი­რებთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბი­სას. გა­ი­აზ­რეთ ყო­ვე­ლი დე­ტა­ლი, სა­ვა­რა­უ­დო შე­დე­გე­ბი. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბი საქ­მე თვითრწმე­ნას და კო­ლე­გე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მას მო­გი­მა­ტებთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თა­ვა­დაც შე­ამ­ჩნევ­დით, რომ ივ­ლი­სის ბო­ლო­დან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დათ გან­წყო­ბა. ღი­მი­ლი­სა და ფლირ­ტის გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. ზო­გი­ერ­თი იმი­ჯის შეც­ვლას გა­და­წყვეტს, რაც სა­სი­ა­მოვ­ნოდ აი­სა­ხე­ბა თქვენს გა­რეგ­ნო­ბა­ზე და სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბა­საც და­იმ­სა­ხუ­რეთ. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა გა­უ­ჭირ­დეს და ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნიც კი გა­ა­ბას. ზო­გი­ერთს კი რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი მხო­ლოდ იმის­თვის დას­ჭირ­დე­ბა, რომ სა­კუ­თა­რი თავი სა­სურ­ვე­ლად იგ­რძნოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, ნელ-ნელა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბით შე­მო­სა­ვა­ლი მო­გე­მა­ტე­ბათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით კა­რი­ე­რა­სა და წარ­მა­ტე­ბა­ზე. თუ გა­აზ­რე­ბუ­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, ად­ვი­ლად გა­უმკლავ­დე­ბით კონ­კუ­რენ­ტებს. კარ­გად გა­მო­გი­ვათ ყვე­ლა საქ­მე, რა­საც ხელს მო­კი­დებთ. ეცა­დეთ, ტყუ­ილს საქ­მე­ზე არ გა­ხარ­ჯოთ თქვე­ნი ენერ­გია, არ ინერ­ვი­უ­ლოთ წვილ­მა­ნებ­ზე და ყვე­ლა­ფე­რი გულ­თან ახ­ლოს არ მი­ი­ტა­ნოთ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმის­თვის, თა­ვის ტკი­ვი­ლი რომ აი­რი­დოთ. თა­ვად სა­ში­ში არა­ფე­რი გე­ლით, იზ­რუ­ნეთ უფ­რო­სი თა­ო­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  საქ­მი­ა­ნი და პი­რა­დი შეხ­ვედ­რე­ბის თვე და­გიდ­გათ. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად გა­ნი­ხი­ლეთ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი. და­უ­მე­გობ­რდით ახალ პარტნი­ო­რებს. ეცა­დეთ, მათ­თან მუ­შა­ო­ბისთ სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნოთ, ძველ პარტნი­ო­რებს კი სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი შე­ახ­სე­ნოთ. ზო­გი­ერ­თი აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით ჩარ­თუ­ლი ახ­ლობ­ლე­ბის საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. ეცა­დეთ, მათ უან­გა­როდ და­ეხ­მა­როთ. აგ­ვის­ტოს ბო­ლოს სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბავს გა­ი­გებთ ან შეხ­ვდე­ბით ადა­მი­ა­ნებს, ვისი ნახ­ვაც ძა­ლი­ან გა­გა­ხა­რებთ.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სა­ინ­ტე­რე­სო თვე და­გიდ­გათ. აქ­ტი­უ­რად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ. ხან­და­ხან სა­კუ­თა­რი თა­ვის გარ­და სხვებ­ზეც მო­გი­წევთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბა. ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა გეგ­მე­ბის შეც­ვლამ მო­გი­წი­ოთ. შეხ­ვდე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს, მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ, როცა საქ­მე ახ­ლობ­ლებს შე­ე­ხე­ბა; ნუ ეჩხუ­ბე­ბით მათ წვრილ­მა­ნე­ბის გამო, მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნო თე­მებ­ზე სა­უ­ბარს. კარ­გი თვეა, დას­ვე­ნე­ბის, მი­მოს­ვლე­ბი­სა და გა­რე­მოს შეც­ვლის­თვის.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  345 ნახვა
  30-07-2020, 00:58