GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - "ახალი სამსახური მოძებნეთ, ახალი რომანტიკული ნაცნობობისთვის მოემზადეთ"
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - "ახალი სამსახური მოძებნეთ, ახალი რომანტიკული ნაცნობობისთვის მოემზადეთ"

  სამ­სა­ხურ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა გახ­დე­ბა თქვენ­თვის უპ­რი­ა­ნი. მო­გე­მა­ტე­ბათ შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა, ახ­ლი­სა და ღი­რე­ბუ­ლის კე­თე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. ეცა­დეთ, სა­კუ­თა­რი მიზ­ნე­ბის­თვის სხვე­ბი არ გა­წი­როთ. მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტი­რე­ბას. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან, კო­ლე­გებ­თან. თუ ხვდე­ბით, რომ ძველ სამ­სა­ხურ­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბა არ გე­ლით, ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი მო­ძებ­ნეთ. სა­სურ­ვე­ლია, ისე­თი, სა­დაც სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­საც გა­მო­ავ­ლენთ და და­წი­ნა­ურ­დე­ბით კი­დეც.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ი­ღებთ სამ­სა­ხუ­რი­დან. თუ ვა­კან­სი­ას ეძებთ, შე­იძ­ლე­ბა სათ­ქვე­ნო გა­მოჩ­ნდეს. კარ­გი თვეა დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად. ძვე­ლი მიღ­წე­ვე­ბის დო­კუ­მენ­ტუ­რად აღ­წე­რის­თვის. აგ­ვის­ტო­ში სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, თქვე­ნი ცოდ­ნა გარ­შე­მო მყო­ფებს გა­უ­ზი­ა­როთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ ლექ­ცი­ე­ბის წა­კი­თხვამ. ზო­გი­ერ­თი ჯილ­დოს მი­ი­ღებს წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის, ზოგი სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბი­დან მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­ბუთს.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ძველ სიყ­ვა­რულ­ზე ფიქ­რს მო­ეშ­ვე­ბით და ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის გა­ნე­წყო­ბით. შე­იძ­ლე­ბა, სუ­ლაც უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქეს­თან გა­ა­ბათ რო­მა­ნი. ან სა­ბე­დოს სპორ­ტულ მო­ე­დან­ზე, ვარ­ჯი­შის დროს შეხ­ვდეთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს თვის დას­წყის­ში შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბა და­გე­ძა­ბათ. ამის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი ნა­თე­სა­ვი იყოს. ეცა­დეთ, უსი­ა­მოვ­ნე­ბა მშვი­დად და გა­აზ­რე­ბუ­ლად მო­აგ­ვა­როთ. სა­სურ­ვე­ლია, თქვენ­მა ნათ­ქვამ­მა ახ­ლობ­ლე­ბი არ გა­ა­ნა­წყე­ნოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, წინა თვე­ებ­თან შე­და­რე­ბით გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ შე­მო­სა­ვა­ლი. შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­როც კი გა­მო­გიჩ­ნდეთ. ან და­წი­ნა­უ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­გე­ზარ­დოთ ხელ­ფა­სი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ. კარგ შე­დეგს მოგ­ცემთ ვარ­ჯი­ში. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. გაფრ­თხილ­დით, რო­გორც სახ­ლში ასე­ვე გა­რეთ, რად­გან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვრილ-წვრი­ლი ტრავ­მე­ბი, დამ­წვრო­ბა, ჭრი­ლო­ბა. გაფრ­თხილ­დით, რომ იარა ან­თე­ბით და­ა­ვა­დე­ბა­ში არ გა­და­ი­ზარ­დოს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  თვე კარ­გად ჩა­ივ­ლის, თუ პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. არ გაქვთ შფო­თი­სა და ში­შის მი­ზე­ზი. მო­უ­ლოდ­ნელ საქ­მი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მშვი­დად შეხ­ვდით. ზო­გი­ერთს სი­ურპრი­ზე­ბი გე­ლით უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბის­განც კი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ხარ­ჯი კი მო­ი­მა­ტებს ოჯახ­თან, შვე­ბუ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი კარ­გად უნდა გა­ა­ნა­ლი­ზოთ. მუ­შა­ო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ. თუ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით და ნე­გა­ტი­ურ ტენ­დენ­ცი­ებს ყუ­რა­დღე­ბას არ მი­აქ­ცევთ, უკეთ წარ­მარ­თავთ რო­გორც საქ­მე­ებს სამ­სა­ხურ­ში, ასე­ვე პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, გა­მო­ნა­ხეთ მათ­თან სა­ერ­თო ენა. აგ­ვის­ტოს ბო­ლოს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­ჩუქ­რე­ბით აავ­სოთ და სა­კუ­თა­რი თა­ვიც გა­ი­ნე­ბივ­როთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  227 ნახვა
  31-07-2020, 01:01