GOGA.TV
youtube
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - "შეიძლება ისეთ პროქეტებზე დაიწყოთ მუშაობა, რომლებზეც ადრე მხოლოდ ოცნებობდით"
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - "შეიძლება ისეთ პროქეტებზე დაიწყოთ მუშაობა, რომლებზეც ადრე მხოლოდ ოცნებობდით"

  აგ­ვის­ტო­ში ყუ­რა­დღე­ბას ითხოვს ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან მუ­შა­ო­ბა, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, ეცა­დეთ გა­და­ა­მოწ­მოთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლიც კი. კონ­კრე­ტულ სა­კი­თხზე შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ სპე­ცი­ა­ლის­ტის რჩე­ვა და ეცა­დეთ, კომ­პე­ტენ­ტურ ადა­მი­ანს მი­მარ­თოთ. საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ყუ­რა­დღე­ბა არ მო­აკ­ლოთ ნა­თე­სა­ვებს. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ და-ძმე­ბის მი­მართ. გახ­შირ­დე­ბა მათ­თან კონ­ტაქ­ტი მი­მოს­ვლა ქა­ლაქ­გა­რეთ მცხოვ­რებ ახ­ლობ­ლებ­თან. ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი შე­იძ­ლე­ბა უჩ­ვე­უ­ლო გა­რე­მო­შიც კი გა­იც­ნოთ და და­უ­ახ­ლოვ­დეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ უკვე არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რიც. მო­ე­რი­დეთ კო­ლე­გე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ას, და­უ­ფა­სეთ მათ შრო­მა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მთე­ლი აგ­ვის­ტო ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის, სწავ­ლის, კონ­ტაქ­ტე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის, ექ­სკურ­სი­ებ­ზე გამ­გზავ­რე­ბის სურ­ვი­ლი გექ­ნე­ბათ. მო­ი­მა­ტებს მჭერ­მე­ტყვე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი, ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბიც კი გა­მო­ავ­ლი­ნოს. თუმ­ცა, ისე იმოქ­მე­დეთ, რომ არა­ვინ გა­ა­ნა­წყე­ნოთ. ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბი­სას შე­იძ­ლე­ბა თა­ვით გა­და­ეშ­ვათ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და და­ა­ზა­რო­ლოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა, შე­გე­ზღუ­დოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. თუ უცხო ენის გაღ­რმა­ვე­ბა სა­პი­რებთ, გირ­ჩევთ, ამ ენის მა­ტა­რე­ბელს და­უ­მე­გობ­რდეთ, ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში უფრო მეტს ის­წავ­ლით, ვიდ­რე "მშრა­ლად" მე­ცა­დი­ნე­ო­ბის დროს. ინ­ტერ­ნე­ტით შე­ეხ­მი­ა­ნეთ სა­ზღვარ­გა­რეთ მცხოვ­რებ ნა­თე­სა­ვებს.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის დას­წყი­სი­დან ფუ­ლის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი მო­გე­მა­ტე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სა­ვა­ლის ინ­ტე­რე­სი გა­გიჩ­ნდეთ. გირ­ჩევთ, არ­სე­ბუ­ლი თან­ხა გო­ნივ­რუ­ლად და­ხარ­ჯოთ, რათა თვის ბო­ლოს ჯი­ბე­ცა­რი­ე­ლი არ დარ­ჩეთ. ზო­გი­ერ­თი ტყუ­პი შე­იძ­ლე­ბა მიხ­ვდეს, რომ და­ი­ღა­ლა არაფ­რის­მომ­ცე­მი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბოთ, რომ­ლის სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ბო­ლო­ე­ბა კი­თხვის ნიშ­ნის ქვე­შაა და ტაიმ-აუტი აი­ღონ. ზოგი კი სა­კუ­თარ თა­ვის­თვის სა­სურ­ველ ნივთს შე­ი­ძენს კომ­პენ­სა­ცი­ის სა­ხით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ და­სას­ვე­ნებ­ლად. ერ­თად გან­მარ­ტო­ე­ბით ყოფ­ნა ისე გე­სი­ა­მოვ­ნე­ბათ, რომ შე­იძ­ლე­ბა თა­ვი­დან შე­გიყ­ვარ­დეთ ერ­თმა­ნე­თი. მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აგ­ვის­ტო სა­უ­კე­თე­სო თვეა დას­ვე­ნე­ბის­თვის. ზღვა თუ მთა თქვე­ნი გა­და­სა­წყვე­ტია, ორი­ვე­გან დრო­ის სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­ტა­რე­ბა გე­ლით. ერ­თა­დერ­თი გაფრ­თხი­ლე­ბაა, მო­ე­რი­დეთ არ გა­გიმწვავ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი კუ­ჭთან და სახ­სრებ­თან და­ავ­ში­რე­ბუ­ლი.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  აქ­ტი­უ­რად და მი­ზა­ნი­მარ­თუ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ. ყვე­ლა­ზე ყო­ჩა­ღე­ბი წინა თვე­ებ­ში მორ­ჩე­ნილ საქ­მე­ებ­საც მარ­ტი­ვად გა­არ­თმე­ვენ თავს. აი­მაღ­ლებთ რე­პუ­ტა­ცი­ას კო­ლე­გებ­ში. აი, ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას კი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ. მათ­თან შე­უ­თან­ხმებ­ლად ნუ შე­ას­რუ­ლებთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებს. გა­მო­ნა­ხეთ კომ­პრო­მი­სი და ხან­და­ხან დათ­მო­ბა­ზეც უნდა წახ­ვი­დეთ. შე­არ­ბი­ლეთ ტონი, როცა ნა­თე­სა­ვებს ელა­პა­რა­კე­ბით.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  აგ­ვის­ტო სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნე­ბით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე და წვრილ­მა­ნებ­ზე სა­ნერ­ვი­უ­ლოდ და ნერ­ვე­ბის მო­საშ­ლე­ლად არ გეც­ლე­ბათ. თუმ­ცა, მა­ინც უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ გულ­თან არა­ფე­რი მი­ი­ტი­ნა­თო. სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღეთ. შე­იძ­ლე­ბა ისეთ პრო­ქე­ტებ­ზე და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა, რომ­ლებ­ზეც ადრე მხო­ლოდ ოც­ნე­ბობ­დით. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ფუ­ლა­დი შე­მო­დი­ნე­ბა და სა­ჩუქ­რე­ბიც. თუმ­ცა, გირ­ჩევთ, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი აგ­ვის­ტო­ში არა­ფე­რი შე­ი­ძი­ნოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  425 ნახვა
  31-07-2020, 01:03