GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - "გართობის, ფლირტის და სექსუალური თავგადასავლების დრო დაგიდგათ"
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - "გართობის, ფლირტის და სექსუალური თავგადასავლების დრო დაგიდგათ"

  გვერ­დზე ჩა­ა­ჩო­ჩეთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და გარ­თო­ბის, მხი­ა­რუ­ლე­ბის, სექ­სუ­ა­ლუ­რი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე ხართ. მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა, გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ხა­სი­ა­თი და ცხოვ­რე­ბას უფრო ნა­თელ ფე­რებ­ში და­ი­ნა­ხავთ. არა­მარ­ტო მარ­ტო­ხე­ლე­ბი და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბიც კი მზად იქ­ნე­ბი­ან აქ­ტი­უ­რი ფლირ­ტის­თვის. მარ­ტო­ხე­ლებს ლა­მა­ზი რო­მა­ნის და­წყე­ბა ელით, რაც მო­მა­ვალ­ში შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. თუმ­ცა, ხან­მოკ­ლე და რო­მან­ტი­კუ­ლი ფლირ­ტიც კი შე­იძ­ლე­ბა დიდხ­ნი­ან კავ­შირ­ში გა­და­ზარ­დოთ. ქალ­ბა­ტო­ნი ვერ­ძე­ბი გა­ი­გე­ბენ, რომ ფეხ­მძი­მედ არი­ან. სხვა­თა შო­რის, აგ­ვის­ტო­ში ბავ­შვე­ბის თემა მე­ტად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შუა გვის­ტო­დან აქ­ტი­უ­რი და დი­ნა­მი­კუ­რი გახ­დე­ბით. იდე­ე­ბით აღ­სავ­სე ხართ და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად და­ი­წყებთ მოქ­მე­დე­ბას მათ გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და გა­აზ­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. სა­სი­ხა­რუ­ლო ამ­ბებს მი­ი­ღებთ ბავ­შვე­ბის­გან. ეცა­დეთ, მეტი დრო და­უთ­მოთ მათ ფი­ზი­კურ და გო­ნებ­რივ გან­ვი­თა­რე­ბას. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ მათ­თან ერ­თად, ითა­მა­შეთ და გა­ერ­თეთ ერ­თად. მათ­თვის, ვინც აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­თაა გა­ტა­ცე­ბუ­ლი, კარ­გი ინ­ფორ­მა­ცია გვაქვს, მო­გე­ბის შან­სი იზ­რდე­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ ოჯახ­ში, მშობ­ლე­ბის გვერ­დით. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან, იმას­თა­ნაც კი ვის­თა­ნაც ადრე გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი იყა­ვით. ოჯახ­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. შინ უმას­პინ­ძლეთ მე­გობ­რებს, სტუმ­რებს; ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია, შე­ი­ძი­ნოთ ოჯა­ხუ­რი ნივ­თე­ბი. მეტი დრო და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი რე­სურ­სი გა­მო­ყოთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბის­თვის.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თვე­ბით საქ­მე­ებ­ში და მარ­ტი­ვა­დაც მო­აგ­ვა­რებთ. კარ­გია ვარ­ჯი­ში სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, ცურ­ვა. სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. მი­ირ­თვით ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, მო­ე­რი­დეთ მავ­ნე საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას და სა­სურ­ვე­ლია, შე­ამ­ცი­როთ ალ­კოჰო­ლი და სი­გა­რე­ტი.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის პე­რი­ო­დი და­გიდ­გათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა მი­ი­ღოთ. ზო­გი­ერ­თი მი­ტო­ვე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბას შე­უდ­გე­ბით. აგ­ვის­ტო ახა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლი გა­ტა­ცე­ბით და­გა­მახ­სოვ­რებთ თავს. ზო­გი­ერ­თა კი შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნი გა­ა­ბათ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რებს.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სა­სი­ცო­ცხლო ენერ­გია მო­მა­ტე­ბუ­ლი გაქვთ და და­მო­უ­კი­დებ­ლა­დაც კარ­გად წარ­მარ­თავთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს, ენერ­გი­უ­ლად შე­უდ­გე­ბით ბიზ­ნე­სის მარ­თვას. თუ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დებთ, მარ­ტი­ვად გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას კო­ლე­გებ­თან და საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ალ­ბათ თქვენ­თვის ცნო­ბი­ლია, რომ გარ­შე­მო მყო­ფებს ყო­ველ­თვის არ მოს­წონთ თქვე­ნი პირ­და­პი­რო­ბა. მო­ე­რი­დეთ კრი­ტი­კულ შე­ნიშ­ვნებს, ორაზ­რო­ვან ხუმ­რო­ბებს, რაც შე­იძ­ლე­ბა კა­მა­თის მი­ზე­ზი გახ­დეს. ზო­გი­ერთს კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა ელის.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  415 ნახვა
  1-08-2020, 01:01