GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - "ჰარმონიული ურთიერთობა დამყარდება საყვარელ ადამიანთან, თანამშრომლებთან"
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - "ჰარმონიული ურთიერთობა დამყარდება საყვარელ ადამიანთან, თანამშრომლებთან"

  აგ­ვის­ტოს ძი­რი­თად დროს პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში გა­ა­ტა­რებთ. გახ­დე­ბით მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სუს­ტე­ბის დაც­ვის სურ­ვი­ლი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას კო­ლე­გებ­თან, საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, თუ ადრე მათ­თან კონ­ფლიქ­ტი გქონ­დათ, მშვი­დად მო­აგ­ვა­რეთ. ახლა მი­მარ­თუ­ლი უნდა იყოთ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე. ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა დამ­ყარ­დე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტონ. ზოგი კი შე­იძ­ლე­ბა მშობ­ლე­ბი გახ­დეს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა პარტნი­ო­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ სა­უბ­რი­სას. და­აკ­ვირ­დით მათ ჟეს­ტებს, რჩე­ვებ­საც. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე ელით ჟურ­ნა­ლის­ტებს, მწერ­ლებს, ინ­ფორ­მა­ცი­ის სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე­ვებს. ხში­რად მო­გი­წევთ გა­სარ­თობ წვე­უ­ლე­ბებ­ზე, სა­ღა­მო­ებ­ზე დას­წრე­ბა. და­ამ­ყა­რებთ სა­ჭი­რო კავ­შრებს. ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი წარ­მარ­თავთ საქ­მი­ან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს, გა­ა­ფორ­მებთ სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სა­რეკ­ლა­მო აქ­ცი­ე­ბის გა­მარ­თვა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­გი­უმ­ჯო­ბესდბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან, ჯან­მრთე­ლო­ბა და გან­წყო­ბაც უკე­თე­სი გექ­ნე­ბათ აგ­ვის­ტო­ში. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნი გა­ა­ბან. თუმ­ცა, ვერ გე­ტყვით, რომ მათ სე­რი­ო­ზუ­ლი გაგ­რძე­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ. დიდი ხნის და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა და­ძა­ბუ­ლო­ბა იგ­რძნონ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. და­ფიქ­რდით, იქ­ნებ, თა­ვად ვერ უთ­მობთ მე­უღ­ლეს სა­თა­ნა­დო დროს. და კი­დევ, ერთ რა­მე­ზე გმარ­თებთ სა­კუ­თარ თავ­თან და­ლა­პა­რა­კე­ბა, არის კი ეს ის ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც, მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გა­ტა­რე­ბა გსურთ. ხან­და­ხან იმი­სათ­ვის, რომ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­ერ­კვეთ, შე­იძ­ლე­ბა ცოტა ხა­ნით და­შო­რე­ბა ჯობ­დეს.

  რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, საქ­მე ცუ­დად არ გაქვთ. უფრო მე­ტიც, თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა პრე­მი­აც კი მი­ი­ღოთ კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის. ზო­გი­ერ­თის კან­დი­და­ტუ­რას კი და­სა­წი­ნა­უ­რებ­ლად გა­ნი­ხი­ლა­ვენ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ტაქ­ტი. მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. შე­იძ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად და­ი­წყოთ ვარ­ჯი­ში ან სად­მე გა­ემ­გზავ­როთ ერ­თად. ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი შე­გიმ­ცირ­დე­ბათ. აგ­ვის­ტო­ში და­ფიქ­რდე­ბით, რომ დი­ე­ტის დაც­ვა და პრე­პა­რა­ტე­ბის დრო­უ­ლად მი­ღე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თქვენ­თვის.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ეცა­დეთ, თვის და­სა­წყის­ში არ ინერ­ვი­უ­ლოთ წვრილ­მა­ნებ­ზე. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი პი­რად სა­კი­თხებ­ზე, საქ­მე­ე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. ეცა­დეთ, მშვი­დად მო­აგ­ვა­როთ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი და ეცა­დეთ არ გა­ი­ფუ­ჭოთ რე­პუ­ტა­ცია გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ნუ და­ი­წყებთ მუ­შა­ო­ბას დიდხ­ნი­ან პრო­ექ­ტებ­ზე თუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არ ხართ სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ში ან ფი­ნან­სუ­რად არ იქ­ნე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი. ეცა­დეთ, თა­ვი­სუ­ფა­ლი გრა­ფი­კით იმოქ­მე­დოთ, თქვე­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი­სა და სურ­ვი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ზე კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა ოჯა­ხუ­რი საქ­მე­ე­ბი­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის გამო გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თი სა­კი­თხი კო­ლე­გებ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ, ზო­გის მო­საგ­ვა­რე­ბად კი რჩე­ვა სპე­ცი­ა­ლის­ტებს ჰკი­თხეთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ კა­მათს და ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვას კო­ლე­გებ­თან. არ გირ­ჩევთ ფუ­ლის ფლან­გვას. გან­სა­კუთ­რე­ბით თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში. ნუ შე­ი­ძენთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს. თვის ბო­ლოს გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლა. ეცა­დეთ, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნიც წა­იყ­ვა­ნოთ ხოლ­მე.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  257 ნახვა
  2-08-2020, 01:15