GOGA.TV
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებულ ქალებს უყვარდებათ მარტივად
 • ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებულ ქალებს უყვარდებათ მარტივად

  თუ რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბი­ან სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რე­ბი არი­ან თა­ვი­სი ბუ­ნე­ბი­თა და ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პრინ­ცი­პე­ბით. მათ შო­რის გან­სხვა­ვე­ბა ვლინ­დე­ბა სიყ­ვა­რულ­შიც. რო­გორც ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, ქალი, რო­მელ­საც მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლია მო­ი­ხიბ­ლოს მა­მა­კა­ცით ძი­რი­თა­დად ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის მო­ი­ძებ­ნე­ბა. თუმ­ცა, არის ერთი გა­მო­ნაკ­ლი­სიც...

  1. ტყუ­პი - მისი სი­სუს­ტე ის არის, რომ რო­გორც ამ­ბო­ბენ, "ყუ­რე­ბით უყ­ვარს", ამი­ტომ თუკი თქვენ ინ­ტე­ლექ­ტის დონე გი­წყობთ ხელს ან უბ­რა­ლოდ ლა­მა­ზად სა­უ­ბა­რი შე­გიძ­ლი­ათ, ქალი ტყუ­პი თქვენ­თვის მარ­ტი­ვი ნა­დავ­ლი გახ­დე­ბა. ის ბევ­რს არა­სო­დეს ფიქ­რობს და­ი­წყოს თუ არა ურ­თი­ერ­თო­ბა მა­მა­კაც­თან, თუმ­ცა არც იმა­ზე ფიქ­რით აიტ­კი­ვებს თავს ამ უკა­ნას­კნე­ლის მო­ტო­ვე­ბა უღირს თუ არა. თქვენ­თან თუ თავს მო­წყე­ნი­ლად იგ­რძნობს, აუ­ცი­ლებ­ლად მი­ა­შუ­რებს რო­მე­ლი­მე "სა­თა­და­რი­გო" თაყ­ვა­ნის­მცე­მელს.

  2. სას­წო­რი -
  შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ მას "სიყ­ვა­რუ­ლი უყ­ვარს" უფრო ვიდ­რე მა­მა­კა­ცე­ბი და მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. გარ­და ამი­სა, სას­წო­რი პარტნი­ო­რო­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ნი­შა­ნია და შე­სა­ბა­მი­სად, ქალი სას­წო­რე­ბი თავს მარ­ტოდ ძალ­ზე უბე­დუ­რად გრძნო­ბენ. მათ­თვის რთუ­ლია დაკ­მა­ყო­ფილ­დნენ სხვა ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ წარ­მა­ტე­ბებს - ფულს, კა­რი­ე­რას, საყ­ვა­რელ საქ­მეს, თუკი გვერ­დით არ ჰყავთ პარტნი­ო­რი, ვი­საც თა­ვი­ანთ აზრს და შე­ხე­დუ­ლე­ბებს ყო­ველ სა­ღა­მოს გა­უ­ზი­ა­რე­ბენ. ამი­ტომ ასე­თი ქა­ლის მო­ხიბ­ვლა მარ­ტი­ვია, იმ უბ­რა­ლო მი­ზე­ზით, რომ მას აუ­ცი­ლებ­ლად სჭირ­დე­ბა გვერ­დით პარტნი­ო­რი.

  3. მშვილ­დო­სა­ნი - პარტნი­ო­რე­ბის ცვლა მის შემ­თხვე­ვა­ში თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სიყ­ვა­რულს და ხე­ტი­ა­ლის მუდ­მივ სურ­ვილს უკავ­შირ­დე­ბა. მშვილ­დო­სა­ნი ბუ­ნე­ბით დიდი იდე­ა­ლის­ტია, ამი­ტომ მა­მა­კა­ცებ­საც აი­დე­ა­ლებს და როცა აღ­მო­ა­ჩენს, რომ ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტი მა­ინ­ცდა­მა­ინც არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა მის წარ­მო­სახ­ვა­ში არ­სე­ბულ "იდე­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რის" მო­დელს, სინ­დი­სის ქენ­ჯნის გა­რე­შე აბამს რო­მანს პა­რა­ლე­ლუ­რად. ზო­გა­დად მისი მო­ხიბ­ვლა მხი­ა­რუ­ლი ხა­სი­ა­თით, იუ­მო­რის ჭარ­ბი დო­ზით და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლის დე­მონ­სტრი­რე­ბით შე­უძ­ლია მა­მა­კაცს. თუკი ასე­თი ხართ, აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ არის მსხვი­ლი სა­ბან­კო ან­გა­რი­შით და უკა­ნას­კნე­ლი მო­დე­ლის ავ­ტო­მან­ქა­ნით იწო­ნებ­დეთ თავს. მშვილ­დო­სანს მა­ინც მო­ე­წო­ნე­ბით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  292 ნახვა
  23-08-2020, 01:07