X
GOGA.TV
13
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რაზე გაფრთხილებენ ასტროლოგები?
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რაზე გაფრთხილებენ ასტროლოგები?

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბის, მათ­თან ერ­თად საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვი­სა და იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სა­მე­გობ­რო გა­ი­ჩი­ნოთ ან - ახა­ლი ინ­ტე­რეს­თა სფე­რო. ახა­ლი იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, რო­მელ­თა გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაც ერ­თგულ მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს მო­ი­თხოვს. სხვა­თა შო­რის, შე­იძ­ლე­ბა გუ­ლუხ­ვი სპონ­სო­რე­ბიც კი გა­მო­გიჩ­ნდნენ თქვე­ნი იდე­ე­ბის და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად. რაც შე­ე­ხე­ბა პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებს, ჰარ­მო­ნი­ი­სა და სიმ­შვი­დის დამ­ყა­რე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. მარ­ტი­ვად და­ა­რე­გუ­ლი­რებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. თქვე­ნი გუ­ლუხ­ვო­ბა და კაც­თმოყ­ვა­რე­ო­ბა საქ­ვეყ­ნოდ ცნო­ბი­ლია, მაგ­რამ ოქ­ტომ­ბერ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში, ახ­ლობ­ლე­ბიც კი უნდა გა­და­ა­მოწ­მოთ სან­დო­ო­ბა­ზე. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბი­ან მო­შურ­ნე­ე­ბი, კონ­კუ­რენ­ტე­ბი და გაფრ­თხილ­დით, არა­ვინ არა­ფე­რი გა­გი­ფუ­ჭოთ. აგ­რეთ­ვე, უნდა და­აკ­ვირ­დეთ რას გე­უბ­ნე­ბი­ან და იმა­საც, რა­საც არ გე­უბ­ნე­ბი­ან. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა გა­გიმ­ძაფ­რდეთ ინ­ტე­რე­სი ეზო­ტე­რი­კუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სად­მი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მთე­ლი თვე საქ­მე­ე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი, მაგ­რამ პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­თვი­საც უნდა მო­ი­ცა­ლოთ. ცუდი არ იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­მე­გობ­რებთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა მათ­თან რო­მა­ნიც კი გა­ა­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებს ოქ­ტომ­ბე­რი და­უ­ვი­წყარ შეხ­ვედ­რებ­სა და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლებს გპირ­დე­ბათ. სხვა­თა შო­რის, შე­იძ­ლე­ბა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის დახ­მა­რე­ბით მო­ა­ხერ­ხოთ და­წი­ნა­უ­რე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტონ. ქორ­წი­ნე­ბამ კი სტა­ტუ­სის ამაღ­ლე­ბა მო­უ­ტა­ნოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა საქ­მე­ე­ბი ისე და­გეგ­მეთ, რომ მე­უღ­ლემ უთ­ქვე­ნო­ბა არ იგ­რძნოს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  გარ­თო­ბა, მხი­ა­რუ­ლე­ბა და სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ღე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ეცა­დეთ, თა­ნაბ­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რომ გარ­თო­ბის გამო საქ­მი­ა­ნი და ოჯა­ხუ­რი სფე­რო­ე­ბი არ და­ი­ზა­რა­ლოთ. გირ­ჩევთ, ოქ­ტომ­ბერ­ში და­იც­ვათ დი­ე­ტა, შე­ამ­ცი­როთ ცხი­მი­ა­ნი საკ­ვე­ბი და ტკბი­ლე­უ­ლი.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს. სა­ნამ ახალ საქ­მებს და­ი­წყებთ, რჩე­ვა გა­მოც­დილ ქა­ლებს ჰკი­თხეთ. მე­გობ­რებ­თან ერ­თად შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა წა­მო­ი­წყოთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ფუ­ლის მი­ღე­ბა, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სა­ყიდ­ლე­ბი. რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­ღა­მო­ე­ბი.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ოქ­ტომ­ბე­რი ის თვეა, როცა უნდა მო­ი­ცი­ლოთ ყვე­ლა­ფე­რი ზედ­მე­ტი, რაც უსი­ა­მოვ­ნე­ბას გიქ­მნით ცხოვ­რე­ბა­ში. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად გან­კარ­გეთ ფი­ნან­სე­ბი. ეს ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა­საც ეხე­ბა და ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა­საც. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ძვე­ლი ვა­ლე­ბიც კი და­იბ­რუ­ნოთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო მე­გობ­რებ­თან შე­სახ­ვედ­რად. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს და­უ­ვი­წყა­რი რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი მო­უ­წყვეთ სა­ჩუქ­რე­ბი­თა და სი­ურპრი­ზე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რეთ.
  ავტორი: რუსა გელაშვილი

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  297 ნახვა
  16-09-2020, 00:55