X
GOGA.TV
13
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - რას გიწინასწარმეტყველებენ ვარსკვლავები?
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - რას გიწინასწარმეტყველებენ ვარსკვლავები?

  მო­ი­მა­ტებს ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი, გახ­შირ­დე­ბა კონ­ტაქ­ტე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან მი­მოს­ვლე­ბი ერ­თმა­ნეთ­თან. ნუ იქ­ნე­ბით ეგო­ის­ტუ­რი, ამით თა­ვად­ვე და­ზა­რალ­დე­ბით. მე­ტად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ახ­ლობ­ლე­ბის სურ­ვი­ლე­ბი. კა­მა­თიც კი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­რეთ. ეს კი­დევ უფრო მე­ტად აგი­მაღ­ლებთ ავ­ტო­რი­ტეტს გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. კარ­გი თვეა იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, გახ­შირ­დე­ბა კონ­ტაქ­ტე­ბი სხვა­დას­ხვა ზნი­სა და დო­ნის ადა­მი­ან­თან.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გახ­შირ­დე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი, მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ შუა ოქ­ტომ­რი­დან გო­ნე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი გახ­დე­ბა და მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა მო­ას­წროთ ყვე­ლა საქ­მის, გან­სა­კუთ­რე­ბით დო­კუ­მენ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლის თვის და­სა­წყის­ში მოგ­ვა­რე­ბა. ოჯახს წევ­რებ­თან ერ­თად და­გეგ­მეთ და შე­ას­რუ­ლეთ ყვე­ლა სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე. შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ ოქ­ტომ­ბერ­ში მო­გინ­დეთ ქა­ლაქ­გა­რეთ მცხოვ­რე­ბი მშობ­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა ან იმ ად­გი­ლე­ბის, სა­დაც თქვენ­მა ბავ­შვო­ბამ გა­ი­ა­რა. თვის ბო­ლოს ნუ იქ­ნე­ით ზედ­მე­ტად კრი­ტი­კუ­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბის მი­მართ და ეცა­დეთ, არ გა­მო­ე­კი­დოთ ახ­ლობ­ლე­ბის ნათ­ქვამს.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ფი­ნან­სე­ბი თვის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი იქ­ნე­ბა. მათ მო­ზიდ­ვა­შიც აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით ჩარ­თუ­ლი და შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლე­ბის­თვი­საც მო­გინ­დეთ ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რე­ბის მირ­თმე­ვა. შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ ასე­თი ჟეს­ტით გა­მო­ხა­ტოთ სიყ­ვა­რუ­ლი მათ მი­მართ. სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, მე­ტად მო­ე­ფე­როთ, ჩა­ე­ხუ­ტოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა, და­ქორ­წი­ნე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოს. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ფული შე­იძ­ლე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე წყა­რო­დან მი­ი­ღოთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ან ლა­ტა­რე­ა­ში მო­ი­გოთ, ან სა­ფონ­დო ბირ­ჟა­ზე თა­მა­შით იხე­ი­როთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ვარ­ჯი­შის ნაც­ვლად მას­ზე ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი მსჯე­ლო­ბა უფრო მო­გინ­დე­ბათ. თუ სა­მოგ­ზა­უ­როდ გა­ემ­გზავ­რე­ბით, ეცა­დეთ, წეს­რიგ­ში გქონ­დეთ ყვე­ლა სა­ბუ­თი. მეტი დრო და­უთ­მეთ დას­ვე­ნე­ბას, მო­უს­მი­ნეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო მუ­სი­კას.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  საქ­მი­ა­ნი და პი­რა­დი შეხ­ვედ­რე­ბის, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის თვე და­გიდ­გათ. მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ სა­კი­თხებს, რომ­ლებ­ზეც ადრე "თავს იმ­ტვრევ­დით". ამას­თა­ნა­ვე, მი­ი­ღებთ გა­მოც­დი­ლე­ბა­საც, რო­მე­ლიც მა­ლე­ვე გა­მო­გად­გე­ბათ. მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს და ამ­ბებს იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, ვინც გე­ნატ­რე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა აღად­გი­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა დიდი ხნის უნა­ხავ, გა­ბუ­ტულ ადა­მი­ა­ნებ­თან.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  და­აკ­ვირ­დით თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. რაც უფრო დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით და მალე გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან, მით უკე­თე­სია თქვენ­თვის. ნუ იკა­მა­თებთ წვრილ­მა­ნე­ბის გამო. ნუ გა­ნა­წყენ­დე­ბით, თუ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი ყვე­ლა იდე­ას არ მო­გი­წო­ნე­ბენ. ვარ­სკვლა­ვე­ბი თქვენს მხა­რეს არი­ან და იყა­ვით თა­მა­მი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სას, ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი­სას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  135 ნახვა
  16-09-2020, 00:57