X
GOGA.TV
13
როგორი ოქტომბერი ექნებათ თხის რქების - ფინანსური და სასიყვარულო ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი ოქტომბერი ექნებათ თხის რქების - ფინანსური და სასიყვარულო ასტროლოგიური პროგნოზი

  სამ­სა­ხუ­რი და კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი გახ­დე­ბა თქვენ­თვის უმ­თავ­რე­სი. მე­ტად უნდა მო­ინ­დო­მოთ, იყოთ მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი, გა­მო­ავ­ლი­ნოთ შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, რომ მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველს. თუმ­ცა, ნურც დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბას და­ი­ვი­წყებთ და ეცა­დეთ, შე­ლა­პა­რა­კე­ბა კა­მათ­ში არ გა­და­ზარ­დოთ. ამ­ბი­ცი­უ­რი უნდა იყოთ, მაგ­რამ არა ისე, რომ რე­პუ­ტა­ცია შე­გე­ლა­ხოთ. შე­არ­ჩი­ეთ ხელ­საყ­რე­ლი დრო და და­ე­ლა­პა­რა­კეთ უფ­როსს, მო­ი­თხო­ვეთ ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­აქ­ტი­ურ­დით სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის გვერ­დით, გა­ნი­ხი­ლეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი და ეს ყვე­ლა­ფე­რი შუა ოქ­ტომ­ბრამ­დე. მერე გო­ნე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა - მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი (უკან­მა­ვა­ლი) გახ­დე­ბა და გა­გი­ჭირ­დე­ბათ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა. არ მო­გინ­დე­ბათ ავ­ტო­რი­ტე­ტე­ბის მო­საზ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა და მო­გინ­დე­ბათ ყვე­ლაფ­რის სა­კუ­თა­რი სურ­ვი­ლით შეს­რუ­ლე­ბა. მო­ე­რი­დეთ და­პი­რი­პი­რე­ბას გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბი და მე­გობ­რე­ბი დახ­მა­რე­ბა­ზე უარს არ გე­ტყვი­ან, მთა­ვა­რია, თა­ვად მი­მარ­თოთ დახ­მა­რე­ბის­თვის. გაფრ­თხილ­დით, ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა გი­ღა­ლა­ტოთ ადა­მი­ან­მა, ვისი იმე­დიც გქონდთ და ენ­დო­ბო­დით.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მარ­ტო­ხე­ლა თხის რქებ­მა შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ო­რის მო­ძებ­ნა ინ­ტერ­ნე­ტით გა­და­წყვი­ტონ და ისიც უცხო­ე­ლი ან უცხო კულ­ტუ­რის, რე­ლი­გი­ის. უკვე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის სი­ტყვეს და მეტი - მის ქცე­ვას. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ, როცა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან რა­ღა­ცას ათან­ხმებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოს. ან საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი გა­ი­ხა­დოს პარტნი­ო­რად ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ. თუმ­ცა, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან მი­ღე­ბუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი­თაც კი გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ში, ნა­თე­სა­ვებ­თან მი­მოს­ვლა­ში და შე­იძ­ლე­ბა ეს ჩათ­ვა­ლოთ ვარ­ჯი­შად. სპორტდარ­ბაზ­ში ყოფ­ნი­სას ნუ გა­და­იტ­ვირ­თე­ბით, გან­სა­კუთ­რე­ბით, სიმ­ძი­მე­ე­ბის აწე­ვი­სას.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  სამ­სა­ხურ­ში დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით საქ­მე­ე­ბი­თა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით, მაგ­რამ ნუ გა­ი­ფუ­ჭებთ კო­ლე­გებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას. მო­ე­რი­დეთ კრი­ტი­კას, მწა­რე ხუმ­რო­ბებს. კო­ლე­გე­ბის დახ­მა­რე­ბით გა­უმკლავ­დე­ბით დაგ­რო­ვილ საქ­მე­ებს.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი თვე გე­ლით. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლიც უნდა იყოთ, შრო­მის­მოყ­ვა­რეც, გარ­თო­ბის­თვი­საც მო­ი­ცა­ლოთ და სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის­თვი­საც. თხის რქე­ბის უმე­ტე­სო­ბას გე­ლით სა­ჩუქ­რე­ბი და სი­ურპრი­ზე­ბი, მზრუნ­ვე­ლო­ბა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან. მაგ­რამ სიფრ­თხი­ლე მო­გე­თხო­ვე­ბათ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თა­ნაც და მე­გობ­რებ­თა­ნაც. მგზავ­რო­ბი­სა­საც და საქ­მე­ე­ბის წარ­მო­ე­ბის დრო­საც. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ეს­წრე­ბით სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მას­ტერკლა­სებს, ლექ­ცი­ებს. თა­ნა­მო­აზ­რებ­თან თათ­ბი­რის დროს უამ­რა­ვი ახა­ლი იდეა და­გე­ბა­დე­ბათ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  178 ნახვა
  23-09-2020, 01:00