X
GOGA.TV
ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის
 • ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის

  შე­მოდ­გო­მის ბოლო თვის გა­ტა­რე­ბა მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ ოჯახ­ში, მშობ­ლე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. სამ­სა­ხურ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ გე­ლით, აი, სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ში კი აქ­ტი­უ­რად უნდა იყოთ ჩარ­თუ­ლი. მო­ი­მა­ტებს სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ახალ ბი­ნა­ში მო­გი­წი­ოთ გა­დას­ვლამ, ან სახ­ლში სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბამ. თუ არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნდე­ბით - სამ­სა­ხუ­რი თუ ოჯა­ხი, უპი­რა­ტე­სო­ბა ამ უკა­ნას­კნელს უნდა მი­ა­ნი­ჭოთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ნა­თე­სა­ვებ­თან და მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. შე­იძ­ლე­ბა მათი დახ­მა­რე­ბით მოგ­ვა­როთ თქვე­ნი და­პა­უ­ზე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რად გან­წყო­ბი­ლი მათ მი­მართ, აგ­რეთ­ვე, მე­ზობ­ლე­ბის. ნო­ემ­ბერ­ში გა­ი­ჩენთ ახალ მე­გობ­რებს, შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­ე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდეთ. გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ერთ ად­გილ­ზე გა­ჩე­რე­ბა, მო­გინ­დე­ბათ მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ახალ პრო­ფე­სი­ას და­ე­უფ­ლოთ ან გა­აგ­რძე­ლოთ იმის სწავ­ლა, რაც ადრე გქონ­დათ მი­ტო­ვე­ბუ­ლი. გირ­ჩევთ, ყვე­ლა და­წე­ბუ­ლი საქ­მე ბო­ლომ­დე მი­იყ­ვა­ნოთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თქვე­ნი "ბრა­ლი" ისაა, რომ ვერ გარ­კვე­ულ­ხართ, რა გსურთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ნო­ემ­ბერ­ში ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნი რომ გა­ა­ბათ, რად­გან ვერ გა­და­წყვი­ტოთ, უპი­რა­ტე­სო­ბა ვის მი­ა­ნი­ჭოთ. თუმ­ცა, არ გა­და­ა­ჭარ­ბოთ - რჩე­ვა-რჩე­ვა­ში ყვე­ლამ ერ­თდრო­უ­ლად რომ არ მი­გა­ტო­ვოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა არ გა­არ­თუ­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან, წვრილ­მა­ნი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის გამო ნუ გა­ე­ბუ­ტე­ბით ერ­თმა­ნეთს. მო­ე­რი­დეთ უსა­ფუძ­ვლო ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას. ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში გუ­ლახ­დი­ლი სა­უ­ბა­რი კარ­გი იქ­ნე­ბა. იყა­ვით საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი, გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სა­ჩუქ­რე­ბით, მზრუნ­ვე­ლო­ბით. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, მეტი რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რო­ბა გმარ­თებთ. სა­ნამ დო­კუ­მენ­ტებს ხელს მო­ა­წერთ, კარ­გად გა­და­ი­კი­თხეთ ყვე­ლა პუნ­ქტი. თუ თა­ვი­სუ­ფა­ლი თან­ხა გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, არ და­ხარ­ჯოთ, სარ­ფი­ან საქ­მე­ში და­ა­ბან­დეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ, მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და აქ­ტი­უ­რო­ბის გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. თუმ­ცა, აგ­რე­სი­უ­ლო­ბას ახ­ლობ­ლებ­ზე ნუ და­ან­თხევთ. თვის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი კი მშვი­დად გან­ვლეთ, ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ და სა­შე­მოდ­გო­მო ბუ­ნებ­რი­ვი (თხი­ლე­უ­ლი­დან, ხი­ლი­დან და ბოსტნე­უ­ლი­დან) ვი­ტა­მი­ნე­ბიც მი­ი­ღეთ.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და ფრთხი­ლი უნდა იყოთ. ნუ მი­ი­ღებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და­მო­უ­კი­დებ­ლად, ყო­ველ­თვის ჰკი­თხეთ რჩე­ვა სპე­ცი­ა­ლისტს, გა­მოც­დილ ახ­ლო­ბელს. გაფრ­თხილ­დით, გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც აფე­რის­ტო­ბით შე­ეც­დე­ბი­ან თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბას. არ გა­ეხ­ვი­ოთ ინ­ტრი­გებ­ში. მო­ე­რი­დეთ და­უ­გეგ­მავ ხარჯს, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ, ყვე­ლა­ფე­რი ისე შე­იძ­ლე­ბა არ გან­ვი­თარ­დეს, რო­გორც თქვენ გსურთ. ყო­ველ­თვის ვერ გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას ახ­ლობ­ლებ­თა­ნაც კი. რბი­ლად, ღი­მი­ლით მო­აგ­ვა­რეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. შე­ამ­ცი­რეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი და კა­მა­თი. ნუ შე­ი­ძენთ და­უ­ფიქ­რებ­ლად ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით: ავ­ტო­მო­ბილს, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო და კომ­პი­უ­ტე­რულ ტექ­ნი­კას, ყვე­ლა­ფე­რი შე­იძ­ლე­ბა მა­ლე­ვე გა­გი­ფუჭ­დეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  204 ნახვა
  29-10-2020, 00:15