X
GOGA.TV
ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის
 • ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის

  მთე­ლი თვე გარ­თო­ბის ხა­სი­ათ­ზე იქ­ნე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა ბავ­შვე­თან ერ­თად ჩა­ერ­თოთ შე­მოქ­მე­დე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ან მათ ყო­ველ­დღი­უ­რი მე­ცა­დი­ნე­ო­ბა გა­და­აქ­ცი­ოთ თა­მა­შად. ეცა­დეთ, დრო და ენერ­გია ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ, რომ დღის ბო­ლოს გა­მო­წუ­რულ ლი­მონს არ და­ემ­სგავ­სოთ. არ ჩა­ერ­თოთ სა­ეჭ­ვო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ დიდი ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას დაგ­პირ­დე­ბი­ან მარ­ტი­ვი ხერ­ხე­ბით. ფული მხო­ლოდ ისეთ საქ­მე­ში და­ა­ბან­დეთ, რა­შიც არ წა­ა­გებთ. თუ კარ­გად იმუ­შა­ვებთ, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ოქ­ტომ­ბერ­ზე უკე­თე­სი გექ­ნე­ბათ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, რომ ხში­რად შე­ეხ­მი­ა­ნოთ ოჯა­ხის წევ­რებს, ნა­თე­სა­ვებს. მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ შინ. თუნ­დაც მო­ი­ნა­ხუ­ლოთ ად­გი­ლე­ბი, სა­დაც ბავ­შვო­ბა გაქვთ გა­ტა­რე­ბუ­ლი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ ან მშობ­ლე­ბის ბი­ნა­ში გა­და­წყვი­ტოს რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა უბ­რა­ლოდ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ მშობ­ლე­ბის გვერ­დით. მო­გინ­დეთ მე­გობ­რე­ბის შინ მი­პა­ტი­ჟე­ბა ან შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლი­დან მო­გი­წი­ოთ მუ­შა­ო­ბამ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­ნა­ახ­ლეთ ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბი. ხში­რად უმას­პინ­ძლეთ შინ ნა­თე­სა­ვებს. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა საგ­ვა­რე­უ­ლო ის­ტო­რი­ე­ბით და­ინ­ტე­რეს­დეს, გე­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი ხის შედ­გე­ნა გა­და­წყვი­ტოს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თად, გა­იხ­სე­ნეთ ტკბი­ლად გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა მო­ინ­დო­მოთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ყვე­ლა­ნა­ი­რად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, რომ თვის ბო­ლომ­დე თქვენ­თვის მი­სა­ღე­ბი ადა­მი­ა­ნი გა­იც­ნოთ. ნუ იქ­ნე­ბით ზედ­მე­ტად ემო­ცი­უ­რი და გულ­თან ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბას ნუ მი­ი­ტანთ. ოჯახ­ში კონ­ფლიქ­ტი მშვი­დო­ბი­ა­ნი გზით უნდა მო­აგ­ვა­როთ. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ და­არ­ღვი­ოთ ოჯა­ხუ­რი ჰარ­მო­ნია. ნო­ემ­ბერ­ში მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ნო­ემ­ბერ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რად აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით, რომ კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ. თვის ბო­ლოს უფრო მე­ტად იქ­ნე­ბით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და მარ­ტი­ვა­დაც შეძ­ლებთ სა­სურ­ვე­ლის მიღ­წე­ვას. გა­მო­ნა­ხეთ დრო და ჩა­ე­წე­რეთ აუზ­ზე ან სპორტდარ­ბაზ­ში. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ დი­ლა­ო­ბითც და­ი­წყებთ ვარ­ჯიშს, მსუ­ბუქ სირ­ბილს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვი­საც და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვი­საც ბევ­რი სა­სარ­გებ­ლო საქ­მის გა­კე­თე­ბას შეძ­ლებთ. შე­იძ­ლე­ბა სარ­ფი­ა­ნი და სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი მი­ი­ღოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ დიდი ხნის სურ­ვი­ლე­ბი. მარ­ტი­ვად გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან და ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თა­ნაც კი. სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხებს მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა ერ­თმა­ნეთ­ზე გა­ნა­წყე­ნე­ბუ­ლი ნა­თე­სა­ვე­ბიც კი შე­ა­რი­გოთ. თვის ბო­ლოს რო­მან­ტი­კულ სი­ურპრი­ზებ­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის ახ­სნას და­ე­ლო­დეთ.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ყვე­ლა საქ­მეს კარ­გად გა­უმკლავ­დე­ბით, მთა­ვა­რია, წინ­და­წინ შე­ად­გი­ნოთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა. რათა არა­ფე­რი გა­მოგრჩეთ და დრო­უ­ლად შე­ას­რუ­ლოთ ყვე­ლა­ფე­რი. რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას დახ­მა­რე­ბა გა­მოც­დილ ახ­ლობ­ლებს ჰკი­თხეთ და ეცა­დეთ, უშეც­დო­მო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ი­ღოთ. კარგ ფი­ზი­კურ ფორ­მა­ში ხართ, ვარ­ჯი­ში კი უფრო მეტ ენერ­გი­ას შეგ­მა­ტებთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ქა­ლაქ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბის­თვის. გზა­ში შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცია გა­ი­გოთ ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­იც­ნოთ. ნო­ემ­ბერ­ში მივ­ლი­ნე­ბე­ბიც იმა­ტებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  138 ნახვა
  30-10-2020, 01:00