GOGA.TV
ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თევზებისთვის
 • ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თევზებისთვის

  მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს და­ი­მე­გობ­რებთ და მათი დახ­მა­რე­ბით სა­სურ­ვე­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას შეძ­ლებთ. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, რომ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­სინ­ჯოთ თქვე­ნი თავი. შან­სი მო­გე­ცე­მათ მი­ი­ღოთ ახა­ლი ცოდ­ნა, გა­ი­ფარ­თო­ოთ მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა. გა­მო­ნა­ხეთ მეტი დრო, რომ გა­ეც­ნოთ თა­ნა­მედ­რო­ვე მხატ­ვრულ ლი­ტე­რა­ტუ­რას, უყუ­როთ კი­ნო­ფილ­მებს. თუ სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის შან­სი მო­გე­ცე­მათ, ხე­ლი­დან არ გა­უშ­ვათ. გა­ე­ცა­ნით სხვა ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რას, წეს-ჩვე­უ­ლე­ბებს. შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა დას­ჭირ­დეს მშობ­ლებს ან ასა­კით უფ­როს ნა­თე­სა­ვებს. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლის მშობ­ლებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ სიმ­პო­ზი­უ­მებ­ში, სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ბის მი­ღე­ბამ ან და­ი­ცავთ დიპ­ლო­მი და­წე­როთ დი­სერ­ტა­ცია.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ფულ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა მემ­კვიდ­რე­ო­ბაც მი­ი­ღოთ. გაფრ­თხილ­დით, თუ სხვა ადა­მი­ა­ნის ფი­ნან­სებ­თან გი­წევთ შე­ხე­ბა, არ გირ­ჩევთ სხვე­ბით მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბას, ინ­ტრი­გებ­ში გახ­ვე­ვას, არ გათ­ქვათ სხვი­სი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი. სხვა­თა შო­რის, ამ პე­რი­ოდ­ში ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებს გა­მოც­დით სან­დო­ო­ბა­ზე. საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან და მე­უღ­ლეს­თან არ გირ­ჩევთ კა­მათს ფი­ნან­სე­ბის გამო.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად უნდა იზ­რუ­ნოთ სა­ერ­თო მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე. მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით, დოვ­ლა­თის, ცოდ­ნი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის დაგ­რო­ვე­ბა­ზე. რაც შე­ე­ხე­ბა რო­მანს ნო­ემ­ბერ­ში შე­იძ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თვის. მარ­ტო­ხე­ლებს ცხოვ­რე­ბით ტკბო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. და­ეს­წრე­ბით სხვა­დას­ხვა მო­დურ წვე­უ­ლე­ბას, სა­დაც ფლირ­ტის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც მო­გე­ცე­მათ. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რიც კი გა­ი­ჩი­ნოს. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ყო­ფილ პარტნი­ო­რებ­საც კი და­უბ­რუნ­დეთ, ზო­გი­ერ­თმა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პარტნი­ო­რის ფი­ნან­სე­ბით, ან ან­გა­რე­ბი­ან ქორ­წი­ნე­ბა­ზეც და­თან­ხმდეთ. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა ან ფული მი­ი­ღოთ უცხო­ე­თი­დან.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მთე­ლი თვე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დოვ­ლა­თის დაგ­რო­ვე­ბა­ზე, მაგ­რამ შე­დეგს თვის ბო­ლოს მი­ი­ღებთ. ეცა­დეთ, კარგ ფი­ზი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იყოთ, რომ უფრო აქ­ტი­უ­რი ქმე­დე­ბე­ბი შეძ­ლოთ. თუ სა­კუ­თარ თავს მავ­ნე ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის მი­ღე­ბას აუკ­რძა­ლავთ, თავს გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სად იგ­რძნობთ.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  სი­ხა­რუ­ლის უამ­რა­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ხა­ლი­სე­ბა­საც შეძ­ლებთ და ახ­ლობ­ლე­ბი­სა­საც. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტებს, კა­მათს წვრილ­მა­ნე­ბის გამო. გარ­შე­მო მყო­ფებს მე­ტად და­ა­ნა­ხეთ თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბა, მე­გობ­რუ­ლო­ბა. ფული ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯეთ, მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას, და­უ­გეგ­მავ ხარჯს. არც გას­ცეთ ფული ვალ­ში და არც აი­ღოთ. გაფრ­თხილ­დით, არ და­კარ­გოთ თქვენ­თვის ძვირ­ფა­სი ნივ­თი.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სირ­თუ­ლე­ე­ბი და წი­ნა­ღო­ბე­ბი, რა თქმა უნდა, გექ­ნე­ბათ, მაგ­რამ თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, აუ­ცი­ლებ­ლად წარ­მა­ტე­ბუ­ლად გა­არ­თმევთ თავს ყვე­ლა­ფერს. ნუ და­ნებ­დე­ბით დრო­ზე ადრე. კა­მათ­ში დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბა. ეცა­დეთ, არც არა­ვის­ზე გა­ი­ბუ­ტოთ და არც სხვებს აწყე­ნი­ნოთ. უმ­ჯო­ბე­სია, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბა მო­ი­პო­ვოთ. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­თვის სამ­სა­ხურ­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბა და ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა გე­ლით. ახა­ლი და მით უმე­ტეს, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას ნო­ემ­ბერ­ში არ გირ­ჩევთ. მუ­შა­ო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის. აღიდ­გი­ნეთ ძა­ლე­ბი და პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  298 ნახვა
  30-10-2020, 01:02