X
GOGA.TV
რომელი ზოდიაქოს ნიშნით იბადებიან ყველაზე მომხიბვლელი ქალები?
 • რომელი ზოდიაქოს ნიშნით იბადებიან ყველაზე მომხიბვლელი ქალები?

  აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მო­დით ეს სა­კი­თხი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი კუ­თხი­თაც გავ­შა­ლოთ და ერ­თად ვიმ­სჯე­ლოთ იმა­ზე, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით იბა­დე­ბი­ან ყვე­ლა­ზე მომ­ხიბ­ვლე­ლი ქა­ლე­ბი. საქ­მე იმა­შია, რომ პლა­ნე­ტე­ბი რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ა­ნის და­ბა­დე­ბის მო­მენ­ტში მისი რო­გორც პი­როვ­ნე­ბის ფორ­მი­რე­ბა­ზე არი­ან პა­სუ­ის­მგე­ბე­ლი, ვი­ზუ­ა­ლი­ზა­ცი­ის პრობ­ლე­მა­საც კუ­რი­რე­ბენ. თუმ­ცა გა­მომ­დი­ნა­რე იქე­დან, რომ თა­ვად ეს პლა­ნა­ტე­ბი მა­მა­კა­ცუ­რი და ქა­ლუ­რი ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რებ­ლე­ბი არი­ან, ქალი, რო­მე­ლიც პი­რად რუ­კა­ში მა­მა­კა­ცუ­რი პლა­ნე­ტე­ბის დიდი დო­ზით იბა­დე­ბა (მაგ. მარ­სის, პლუ­ტო­ნის, სა­ტურ­ნის და ა.შ) ნაკ­ლე­ბად იქ­ნე­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლი ჭეშ­მა­რი­ტი ქა­ლუ­რი კდე­მა­მო­სი­ლე­ბი­თა და სი­ნა­ზით. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ მის კოს­მოგ­რა­მა­ში, ზემ­ოთხსე­ნე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცუ­რი პლა­ნე­ტე­ბი ჰარ­მო­ნი­უ­ლად არი­ან გან­ლა­გე­ბუ­ლი, ქა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე პლა­ნე­ტებ­თან და მათი რი­ცხვი თა­ნა­ბა­რია, ქალ­ბა­ტონს გა­მოკ­ვე­თი­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა და პი­კან­ტუ­რი გა­რეგ­ნო­ბა ექ­ნე­ბა. ასე მა­გა­ლი­თად, მა­მა­კა­ცუ­რი ენერ­გე­ტი­კის მქო­ნე პლა­ნე­ტის გავ­ლე­ნის ქვეშ იბა­დე­ბი­ან ვერ­ძე­ბი, ლო­მე­ბი, მო­რი­ე­ლე­ბი, თხის რქე­ბი ამი­ტომ, მათ შო­რის ძალ­ზე ხში­რად გვხვდე­ბი­ან ე.წ "ქა­ლა­ბი­ჭა" ქა­ლე­ბი. თუმ­ცა მსოფ­ლიო ლა­მაზ­მან­თა გილ­დია, ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი მომ­ხიბ­ვლე­ლი ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის სიმ­ცი­რით ნამ­დვი­ლად ვერ და­ი­წუ­წუ­ნებს.

  კუ­რო­ებს შო­რის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რას გავ­ლე­ნით, უზო­მოდ მიმ­ზიდ­ვე­ლი და ქა­ლუ­რი ფორ­მე­ბით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ქა­ლე­ბი იბა­დე­ბი­ან. კურო ქა­ლე­ბის უმ­თავ­რე­სი გან­მას­ხვა­ვე­ბე­ლი თვი­სე­ბა ზო­დი­ა­ქოს სხვა ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის, ძვალმსხვი­ლი აგე­ბუ­ლე­ბა და გრა­ცი­ო­ზუ­ლი მა­ნე­რე­ბია. თუმ­ცა ვერ­სად გა­ვექ­ცე­ვით იმ ფაქტს, რომ ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი- ტყუ­პე­ბი, სას­წო­რე­ბი და მერ­წყუ­ლე­ბი მსოფ­ლიო ლა­მაზ­მან­თა შო­რის ყვე­ლა­ზე მე­ტად ლი­დე­რო­ბენ. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ქა­ლუ­რი შარ­მი, სა­ხის დახ­ვე­წი­ლი ნაკ­ვთე­ბი და ქცე­ვის მა­ნე­რა აქვთ, რაც მა­მა­მა­კა­ცებს თავს არა­ერ­თგზის აკარ­გვი­ნებს.

  გა­მოკ­ვე­თი­ლი ქა­ლუ­რო­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა ასე­ვე წყლის სტი­ქი­ის ტრი­ა­დი­დან ორი - კირჩხი­ბი და თევ­ზე­ბი, ამ ქალ­ბა­ტო­ნებს ძი­რი­თა­დად სა­კუ­თა­რი საქ­ცი­ე­ლით და იდუ­მა­ლე­ბით შე­უძ­ლი­ათ მამრს თავ­ბრუ და­ახ­ვი­ონ. რაც შე­ე­ე­ხე­ბა მი­წის სტი­ქი­ას, მისი ყვე­ლა­ზე დახ­ვე­წი­ლი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია ქალ­წუ­ლი. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი, რო­გორც წესი კარ­გი გა­რეგ­ნო­ბით არი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლი და თუ მათ პრე­ტენ­ზი­ულ ხა­სი­ათ­ზე არ გა­ვა­კე­თებთ აქ­ცენტს, ყვე­ლა შან­სი აქვთ სა­ი­მი­სოდ რომ მა­მა­კაცს თავი წარ­მა­ტე­ბით მო­ა­წო­ნონ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  190 ნახვა
  18-11-2020, 23:29