GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  დე­კემ­ბერ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მზრუნ­ვე­ლი გახ­დე­ბით მშობ­ლე­ბის, ასა­კით უფ­რო­სი ნა­თე­სა­ვე­ბის ან უკვე წა­მოზ­რდი­ლი შვი­ლე­ბის მი­მართ. გა­გიჩ­ნდე­ბათ შინ ყოფ­ნის, სახ­ლში რა­მის გა­კე­თე­ბის სურ­ვი­ლი. პრო­ფე­სი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გვერ­დზე ჩა­ა­ჩო­ჩოთ და მთე­ლი დრო ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბას, უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და­უთ­მოთ. სწო­რედ დე­კემ­ბე­რია ის თვე, როცა მთე­ლი თვის მოგ­რო­ვე­ბულ ფულს სა­ჩუქ­რებ­სა და სა­ო­ჯა­ხო სა­ყიდ­ლებ­ზე და­ხარ­ჯვათ. ეცა­დეთ, ხში­რი გაც­დე­ნე­ბის გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან, კლი­ენ­ტებ­თან და ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან. ბიზ­ნეს­მე­ნებს ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ საქ­მი­ა­ნი დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ა­ფორ­მე­ბი­სას.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შე­საძ­ლოა, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბიც ში­ნი­დან მო­აგ­ვა­როთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან კი მო­გე­მა­ტე­ბათ გან­წყო­ბა, ენერ­გია და გარ­თო­ბი­სა და მხი­ა­რუ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. ბავ­შვებ­თან ერ­თად ჩა­ერ­თეთ სახ­ლის სა­დღე­სას­წა­უ­ლო მორ­თვა­ში. მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ რა­ი­ონ­ში მცხოვ­რე­ბი ნა­თე­სა­ვე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მათ­თან ერ­თად მო­გინ­დეთ ახა­ლი წლის შეხ­ვედ­რა. არ გა­მო­აკ­ლდეთ მხი­ა­რუ­ლე­ბას. გან­სა­კუ­თე­ბით, თუ ბავ­შვე­ბი გყავთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბით და­ი­წყოს საქ­მი­ა­ნო­ბა ან სა­ნა­თე­სა­ვო ბიზ­ნეს­ში ჩა­ერ­თოს. იდე­ე­ბით აღ­სავ­სე ხართ, მაგ­რამ ნუ მი­ა­ტო­ვებთ შუა გზა­ზე, ეცა­დეთ, სის­რუ­ლე­ში მო­იყ­ვა­ნოთ ყვე­ლა ჩა­ნა­ფიქ­რი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი. დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ ყვე­ლა სა­ბუ­თი და დო­კუ­მენ­ტი. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ გა­ა­ბათ ინ­ტერ­ნეტ­მი­მო­წე­რა სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ან­თან, რაც შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. ზო­გი­ერთს კი რე­ა­ლუ­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი ელის. თუმ­ცა, რო­მა­ნი უფრო გა­სარ­თო­ბი იქ­ნე­ბა, სე­რი­ო­ზუ­ლი კავ­ში­რის იმე­დი ნუ გექ­ნე­ბათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ე­რი­დეთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებს. არ გირ­ჩევთ ზედ­მეტ გა­დატ­ვირ­თვას. ნუ შე­უქ­მნით სა­კუ­თარ თავს ზედ­მეტ პრობ­ლე­მებს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ახალ წლამ­დე წო­ნის დაკ­ლე­ბა, სწო­რად კვე­ბა გა­და­წყვი­ტოს, თუმ­ცა, ექ­სტრე­მა­ლურ მე­თო­დებს ნუ მი­მარ­თავთ. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ, როცა სხვის ფულ­თან გაქვთ შე­ხე­ბა.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  თქვე­ნი შარ­მი­სა და გო­ნებ­რი­ვი მო­ნა­ცე­მე­ბის გამო, მა­მა­კა­ცე­ბის მხრი­დან გა­და­მე­ტე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას იგ­რძნობთ. სა­სურ­ვე­ლია, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლებს მეტი დრო და­უთ­მოთ, ვიდ­რე სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს. მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა­საც პა­ე­მან­ზე წას­ვლა გერ­ჩი­ოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ სო­ჯა­ხო საქ­მე­ებს, შვი­ლებ­თან დრო­ის გა­ტა­რე­ბას. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად და­გეგ­მეთ სა­დღე­სას­წა­უ­ლო ბი­უ­ჯე­ტი. დე­ბემ­ბერ­ში შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ზე ფიქ­რის გამო შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს ვერ და­უ­დოთ გული. თუმ­ცა, საქ­მი­ან სფე­რო­ში ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მო­გე­ცე­მათ. ზო­გი­ერ­თი სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებს, ზოგი და­წი­ნა­ურ­დე­ბა. გახ­სოვ­დეთ, რომ დე­კემ­ბერ­ში მუ­შა­ო­ბას­თან ერ­თად ადა­მი­ა­ნებ­თან გა­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბაც უნდა შეძ­ლოთ. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს კო­ლე­გებ­თან. იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი და ყუ­რა­დღე­ბით გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი პრო­ექ­ტის გა­და­დე­ბამ და ნა­თე­სა­ვებ­ზე ზრუნ­ვამ მო­გი­წი­ოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  339 ნახვა
  26-11-2020, 23:07