GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  მე­გობ­რე­ბის, თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის, კე­თი­ლის­მსურ­ვე­ლე­ბის გვერ­დით ყოფ­ნა მე­ტად პო­ზი­ტი­ურს გაგხდით და დაგ­რო­ვილ საქ­მე­ებ­საც მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ ან გა­იც­ნოთ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვის მი­მარ­თაც ადრე ინ­ტე­რე­სე­ბი გქონ­დათ. თვის ბო­ლოს ფრთხი­ლად უნდა იყოთ, რათა არ გამ­ჟღავ­ნდეს ის სა­ი­დუმ­ლო, რა­საც აქამ­დე ასე გულ­მოდ­გი­ნედ მა­ლავ­დით. თუ კო­ლექ­ტი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში იყა­ვით ჩარ­თუ­ლი, თვის ბო­ლოს კარგ გა­სამ­რჯე­ლო­საც კი მი­ი­ღებთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  დე­კემ­ბერ­ში თავს იმა­ზე თა­ვი­სუფ­ლად იგ­რძნობთ, ვიდ­რე სხვა თვე­ებ­ში. იყა­ვით დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ, ყუ­რა­დღე­ბით და, რაც მთა­ვა­რია, ბო­ლომ­დე მო­უს­მი­ნეთ ოპო­ნენტს. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, უკეთ წარ­მარ­თოთ თქვე­ნი ბიზ­ნე­სი, პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი, ჯან­მრთე­ლო­ბა. და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, პრო­ექ­ტე­ბი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  კა­რი­ე­რა და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი იქ­ნე­ბა უპი­რა­ტე­სი. თუმ­ცა, შე­იძ­ლე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა კო­ლე­გას­თან გა­ა­ბათ. ერ­თად ბევრ რო­მან­ტი­კულ დრო­საც გა­ა­ტა­რებთ და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­საც კარ­გად გა­არ­თმევთ თავს, რაც თქვენს და­წი­ნა­უ­რე­ბას, შე­ქე­ბას ან მა­ტე­რი­ა­ლურ ჯილ­დოს გპირ­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოს. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნონ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მათი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რიც გახ­დე­ბა და საქ­მი­ა­ნიც. ერთი სი­ტყვით, დე­კემ­ბერ­ში სიყ­ვა­რულ­შიც კარ­გად გექ­ნე­ბათ საქ­მე და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოს ფი­ნან­სუ­რი სარ­გე­ბე­ლი, რა­საც დიდი ხა­ნია ელო­და.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თუ სურ­ვი­ლი გაქვთ, ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შე­ბი შე­გიძ­ლი­ათ შე­ას­რუ­ლოთ, ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს მდო­მა­რე­ო­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. უმ­ჯო­ბე­სია, ისე­თი საქ­მე­ე­ბი შე­ას­რუ­ლოთ, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. გარ­და ამი­სა, გა­იმ­დიდ­რეთ რა­ცი­ო­ნი ხი­ლი­თა და მარ­ცვლე­უ­ლით.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  უამ­რავ პრობ­ლე­მას მარ­ტი­ვად გა­არ­თმევთ თავს. ზოგ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა არას­ტან­დარ­ტუ­ლად იმოქ­მე­დოთ. ხში­რად და­აკ­ვირ­დით თქვენს წარ­სულ საქ­ცი­ელს, რათა მო­მა­ვალ­ში არ და­უშ­ვათ მსგავ­სი შეც­დო­მე­ბი. კარ­გი თვეა სა­ყიდ­ლე­ბის­თვის. ფი­ზი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი ხართ, მაგ­რამ ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ ხოლ­მე.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ნა­ყო­ფი­ე­რი თვე და­გიდ­გათ. აქ­ტი­უ­რი და მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი ხართ, რათა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ მიზ­ნე­ბი. დე­კემ­ბე­რი შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის აღ­მო­ჩე­ნე­ბი­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლი გა­მო­ნა­თე­ბე­ბის თვე გახ­დეს. სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ და და­უ­მე­გობ­რდე­ბით. და­უ­გეგ­მა­ვი მგზავ­რო­ბაც კი გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ გან­წყო­ბას. თვის ბო­ლოს­თვის ნუ მო­ი­ტო­ვებთ სა­ყიდ­ლებს, თა­ვი­დან­ვე და­ი­ჭი­რეთ თა­და­რი­გი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  244 ნახვა
  28-11-2020, 00:13