GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  წლის ბოლო თვეს ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა გა­წუ­ხებთ. ყური და­უგ­დეთ ექი­მის რჩე­ვებს, და­ი­ცა­ვით დღის რე­ჟი­მი. ზო­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­ში ან თუნ­დაც დი­ლა­ო­ბით ფე­ხით სი­ა­რუ­ლი სა­სარ­გებ­ლოდ წა­გად­გე­ბათ. მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბით და ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით. უნდა და­ას­რუ­ლოთ ყვე­ლა საქ­მე, მათ შო­რის, წვრი­ლე­ბიც, რაც მო­მავ­ლის­თვის გქონ­დათ გა­და­დე­ბუ­ლი. ეცა­დეთ, "კუ­დე­ბი" არ მო­ი­ტო­ვოთ, რათა ახა­ლი წლი­დან, ახა­ლი ფურ­ცლი­დან და­ი­წყოთ ცხოვ­რე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში მე­ტად იქ­ნე­ბით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი, გო­ნე­ბით უნდა გა­ა­ნა­ლი­ზოთ სი­ტუ­ა­ცია თქვენ გარ­შე­მო. თუ სა­ჭი­რო გახ­დე­ბა, შე­ად­გი­ნოთ დღის გან­რი­გი. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ პარტნი­ო­რულ და მე­გობ­რულ კავ­ში­რებს. მათი მხარ­და­ჭე­რით შეძ­ლებთ რთუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და შე­დე­გებ­საც სა­უ­კე­თე­სოს მი­ი­ღებთ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნიჭი. ბიზ­ნეს­მე­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, დო­კუ­მენ­ტებს გულ­დას­მით გა­ე­ცა­ნით. თქვენ სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი პერ­სო­ნა­ლი აიყ­ვა­ნოთ სამ­სა­ხურ­ში ან ძვე­ლე­ბის­თვის შექ­მნათ სას­წავ­ლო კურ­სი, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად. მუ­შა­ო­ბი­სას იყა­ვით თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  საქ­მე­ე­ბი­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ნურც გარ­თო­ბას და­ი­ვი­წყებთ. ყუ­რა­დღე­ბას ითხო­ვენ შვი­ლე­ბიც. სხვა­თა შო­რის, რო­გო­რი და­კა­ვე­ბუ­ლიც არ უნდა იყოთ. სა­ღა­მო­ო­ბით მა­ინც გა­ა­ტა­რეთ 2-3 სა­ა­თი შვი­ლე­ბის გვერ­დით. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა თა­ვით გა­და­ეშ­ვას სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სა­ვალ­ში. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ მე­გობ­რუ­ლი გან­წყო­ბა პარტნი­ორ­თან, ახალ წელს მარ­ტო რომ არ შეხ­ვდეთ. თუმ­ცა, თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა დას­რულ­დე­ბა, თუ ახალ, სე­რი­ო­ზულ ეტაპ­ზე გა­და­ი­ნაც­ვლებს. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ჩვე­ნი რჩე­ვა და და­ი­ცა­ვით ბა­ლან­სი მუ­შა­ო­ბა­სა და გარ­თო­ბას შო­რის. ზო­გი­ერ­თმა კირჩხიბ­მა შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნი გა­ა­ბას. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გონ, რომ შვილს ელო­დე­ბი­ან ან მშობ­ლე­ბი გახ­დნენ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  იმ­დე­ნად იქ­ნე­ბით გა­დარ­თუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ზე, რომ შე­იძ­ლე­ბა ჭა­მაც კი და­გა­ვი­წყდეთ, მაგ­რამ არ უნდა და­ი­ვი­წყოთ კვე­ბა, სე­ირ­ნო­ბა სუფ­თა ჰა­ერ­ზე და უნდა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. გახ­სოვ­დეთ, ნერ­ვულ­მა გა­დაღ­ლი­ლო­ბამ არ უნდა შე­გი­შა­ლოთ ხელი სახ­ლში დღე­სას­წა­უ­ლის მო­სა­წყო­ბად. ის­წავ­ლეთ გან­ტვირ­თვა და მო­ე­რი­დეთ სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე. შე­იძ­ლე­ბა გა­აზ­რე­ბულ­მა ქმე­დე­ბამ მო­გი­ტა­ნოთ გა­მარ­ჯვე­ბა იქ, სა­დაც სხვე­ბი და­მარ­ცხდნენ. ად­ვი­ლად გა­არ­ჩევთ ერ­თმა­ნე­თის­გან პირ­ველ­ხა­რის­ხო­ვან და მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვან საქ­მე­ებს და ის, რაც თქვე­ნი არაა, გა­მარ­ჯვე­ბას არ მო­გი­ტანთ, გა­და­ა­ბა­რეთ კო­ლე­გებს. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ზო­გი­ერთ კირჩხიბს ადრე ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი ბიზ­ნე­სი­დე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ახალ მე­გობ­რებ­საც გა­ი­ჩენთ, მაგ­რამ ძვე­ლებ­თან ნუ და­კარ­გავთ კავ­შირს.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბის, ახა­ლი კო­ლე­გე­ბის სამ­სა­ხურ­ში აყ­ვა­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბის გაბ­მა. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, ფული და­ა­ბან­დოთ სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში, ან უკვე არ­სე­ბუ­ლი ბიზ­ნე­სის მე­წი­ლე გახ­დეთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა. მოგ­ზა­უ­რო­ბა ან მივ­ლი­ნე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სოდ ჩა­ივ­ლის. თვის ბო­ლოს შე­ეხ­მი­ა­ნეთ დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებ­სა და ნა­თე­სა­ვებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  283 ნახვა
  29-11-2020, 23:24